logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia:
0151/49/16 z dnia 2016-05-18
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 18.05.2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 49/16

Wójta Gminy Marcinowice 

z dnia  18.05.2016r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do  sprzedaży.                                      

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.  3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2016r. Nr 446 z późn. zm) art. 25 ust. 1, art. 34 ust 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1,2 i 3, art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Marcinowice VII/35/07 z dnia 28 marca 2007r. w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Marcinowice, zarządza się co następuje:

 

§1. Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku Strzelce nr 70, stanowiący mienie komunalne Gminy Marcinowice, opisany w wykazie Nr 1 stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, przeznacza się do wyodrębnienia i sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności  nieruchomości wspólnej.

 

§ 2. Wykaz o którym mowa w §1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez podanie informacji w lokalnej prasie oraz poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Marcinowice na okres 21 dni, licząc od dnia podpisania zarządzenia.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Marcinowice.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                                                      Wójt    

 

                                                                                                              /-/ Władysław Gołębiowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Załącznik Nr 1

                                                                                             do Zarządzenia Nr 49/16 

                                                                                             Wójta Gminy Marcinowice

                                                                                              z dnia 18.05.2016 r.

 

W sprawie wykazu nieruchomości do sprzedaży

                                                      

1. Lokal mieszkalny Nr 1 o powierzchni użytkowej - 82,40 m2 oraz pomieszczenie przynależne komórka o pow. 2,50 m2

 

2. Położenie lokalu - Strzelce nr 70.

 

3. Działka nr 14/4, AM-1, o powierzchni  0,0500 ha, Obr. 0012 Strzelce

 

4. Księga Wieczysta Nr SW1S/00063336/9.

 

5. Przeznaczenie w planie przestrzennego zagospodarowania: 2.U - tereny zabudowy usługowej, 1KDL, 2KDL tereny dróg publicznych ulica lokalna, obiekt figurujący w gminnej ewidencji zabytków, Strefa ”OW obserwacji archeologicznej”.

 

6. Udział w częściach wspólnych budynku i działki nr 14/4  - wynosi: 23,37 %

 

7. Wartość nieruchomości ( zgodnie z wyceną rzeczoznawcy):   25.500,00 zł, w tym:

    -  wartość lokalu mieszkalnego -  wynosi  - 23.106,00 zł 

    -  wartość udziału w działce      -  wynosi  -   2.394,00 zł

    (wykup udziału w gruncie na własność)

 

8. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości z zastrzeżeniem art. 216a ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złożył wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złożył wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
  3. jest  najemcą lokalu mieszkalnego.

 

9. W przypadku skorzystania przez najemcę z pierwszeństwa w nabyciu lokalu w terminie   21 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, sprzedaż lokalu następuje w trybie bezprzetargowym, udzielając 95% bonifikaty od wartości lokalu określonej zgodnie z wykonanym operatem szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego oznaczonego jako przedmiot odrębnej własności, obejmującej lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udział w nieruchomości wspólnej sprzedawanego jako odrębną nieruchomość.

 

                                                                                                                      Wójt    

 

                                                                                                          /-/ Władysław Gołębiowski

 

 

 

Sporządziła: Beata Staryszak

 

 

Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 18.05.2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Urbańska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Urbańska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2016-05-18 14:37:10
Data udostępnienia informacji: 2016-05-18 14:37:10
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-18 14:39:50

Wersja do wydruku...

corner   corner