logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia:
0151/17/14 z dnia 2014-01-28
Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 28.01.2014r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wirki

Zarządzenie Nr 17/2014

Wójta Gminy Marcinowice

z dnia 28.01.2014r.

 

 

 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze. zm.) oraz art. 34, art.35 ust.1 i ust.2, art. 37 ust. 1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (  tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Marcinowice Nr VII/35/07 z dnia 28 marca 2007r. w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Marcinowice, zarządzam co następuje:

 

§1. Przeznacza się i ogłasza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość rolną niezabudowaną, działka nr 165,AM-2, pow. 2,0695 ha położoną w obrębie Wirki, stanowiącą mienie komunalne Gminy Marcinowice.

 

§ 2. Wykaz szczegółowych danych dotyczących przedmiotowej nieruchomości stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez  podanie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy, w prasie lokalnej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Marcinowice na okres 21 dni licząc od dnia  podpisania zarządzenia.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Marcinowice.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                                        Wójt

 

                                                                                                                (-) Jerzy  Guzik

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

                                                                                              do Zarządzenia Nr 17/2014

                                                                                              Wójta Gminy Marcinowice

                                                                                              z dnia 28.01.2014r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży.

 

                                                           W Y K A Z

 

Nieruchomość               - rolna niezabudowana - działka nr 165, pow. ,0695 ha, AM-2

     (RIIIb-0,8913 ha, RIVa-0,8964 ha, RVI-0,1273 ha,ŁV-0,1545 ha)

Położenie                       - obręb  0017 Wirki

Księga Wieczysta Nr     - KW SW1S/00019963/0

Opis nieruchomości  - działka użytkowana rolniczo. Działka położona w obszarze gruntów pod uprawy rolnicze, kształt zwarty, regularny, zbliżony do trapezu. Dostęp do działki droga transportu rolnego.

Rodzaj zbycia  - sprzedaż na własność, przetarg ustny  nieograniczony

Cena nieruchomości zgodnie z opinią biegłego - 64.340,00 zł.

Nieruchomość jest wydzierżawiona do 31.08.2015r.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wsi Wirki zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/187/05 Rady Gminy Marcinowice z dnia 23.09.2005 r. - R -1 tereny gruntów rolnych bez prawa zabudowy, ZL- tereny dolesień i zalesień.

Termin wnoszenia opłat - wszelkie należności  związane z kupnem   nieruchomości należy uregulować przed zawarciem aktu notarialnego.

Pierwszeństwo w nabyciu działki, z zastrzeżeniem art. 216a ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje osobie która, spełnia jeden z następujących warunków:

1/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,

2/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej  nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.                                                                                                                                                                                                                        Ustala się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  na 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

             

 

 

 

                                                                                                                         Wójt

 

                                                                                                                (-) Jerzy  Guzik

 

 

 

 

 

Sporządziła: Beata Staryszak

 

Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 28.01.2014r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wirki
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wasilewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wasilewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2014-01-28 12:34:19
Data udostępnienia informacji: 2014-01-28 12:34:19
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-28 12:35:45

Wersja do wydruku...

corner   corner