logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


WÓJT GMINY MARCINOWICE
OGŁASZA NABÓR


na stanowisko specjalisty ds. leśnictwa
w Urzędzie Gminy Marcinowice
Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 1. wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie kierunkowe średnie lub wyższe,
  2. znajomość przepisów w zakresie: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o lasach oraz przepisów wykonawczych,  ustawy o ochronie przyrody oraz przepisów wykonawczych,
  3. co najmniej  pięcioletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 2. wymagania dodatkowe:
  1. znajomość terenu Gminy Marcinowice,
  2. samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista;
  3. umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków;
  4. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Realizacja zadań w zakresie obejmującym sprawy związane z leśnictwem i łowiectwem na terenie gminy.
 2. Administrowanie i zarządzanie lasami stanowiącymi mienie komunalne gminy.
 3. Zadania wynikające z ustawy o ochronie przyrody (m.in. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew z terenów nieruchomości).
 4. Aktualizacja planów urządzeniowych lasów i realizacja zadań z nich wynikających.


3. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kwestionariusz osobowy
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje.
 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na określonym stanowisku,

   

 6. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

   

 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

   

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. termin:
  do dnia 21 kwietnia 2008 roku;
 2. sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie osobiście w godzinach pracy urzędu lub listem poleconym;
 3. miejsce:
  Urząd Gminy Marcinowice,
  ul. J.Tuwima 2,
  58-124 Marcinowice,
  I piętro, pok. 17 (Sekretariat),
  prosimy o dopisanie na kopercie słów:
  Nabór –specjalista ds. leśnictwa w referacie Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

5. Dodatkowe informacje:

 1. Kontakt z komisją rekrutacyjną:
  tel.
  (074)8585226, 8585227, 8585231,
  mail:
  marcinowice@zgwrp.org.pl ;

   

 2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Marcinowice przy ul.J.Tuwima 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marcinowice (bip.marcinowice.pl),
 4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 5. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Marcinowice przy ul.J.Tuwima 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marcinowice (bip.marcinowice.pl),
 6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

Nazwa dokumentu: ogłoszenie o naborze na stanowisko dpecjalisty d/s leśnictwa
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Urbańska
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Urbańska
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-07 08:53:00

Wersja do wydruku...

corner   corner