logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
pokój nr 20/21, tel.: (074) 85-85-226, 85-85-227



Wymagane dokumenty:

    * Wypełniony druk „ Zgłoszenie pobytu stałego” ,

  • Dokonując zameldowania na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem się z  dotychczasowego miejsca pobytu stałego, osoba wypełnia druk „ Zgłoszenie pobytu stałego”  i wskazując adres lub adresy, z których ma zostać wymeldowana,
  • Dokonując zameldowania na pobyt stały  bez równoczesnego wymeldowania, osoba  przedkłada zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego (dotyczy osób, których ostatnie    miejsce pobytu stałego znajdowało się poza gminą Marcinowice),
  • Zameldowanie na  pobyt stały   trwający  można dopełnić przez  pełnomocnika,  legitymującego się pełnomocnictwem            udzielonym w formie , o której   mowa w art. 33§ 2 ustawy z dnia 14.06.1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego-

     ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu

      jego dowodu osobistego,

*    Do wglądu dowód osobisty właściciela lub najemcy lokalu,

  • Do wglądu odpowiedni dokument ( oryginał ) z którego wynika najem lub własność lokalu –

odpowiednio:

       decyzja o przydziale lokalu lub umowa najmu lokalu (budynku), akt własności lub wypis z  ksiąg

       wieczystych lokalu ( budynku   

  • Osoba niepełnoletnia nie posiadająca dowodu osobistego przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia,
  • Paszport lub poświadczenie obywatelstwa polskiego w przypadku powrotu z zagranicy,


Opłaty:
Nie pobiera się.

Inne informacje:

 

 *  Zameldowania osoby niepełnoletniej dokonuje się  w organie gminy właściwym ze względu na miejsce 

     wspólnego pobytu stałego osoby niepełnoletniej i jej przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej nad

     nią faktyczną opiekę, przez wypełnienie i podpisanie formularza „ Zgłoszenie pobytu stałego”


 *  Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy (jednego ze współnajemców), właściciela

     (jednego ze współwłaścicieli) lokalu (budynku), w którym ma nastąpić zameldowanie, wymienione osoby

     powinny okazać dowód osobisty.


 *  Dokonując zameldowania należy wypełnić druk oddzielnie dla każdej meldującej się osoby (również dla

     nieletniej).
 *  Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zameldowania dokonuje jej przedstawiciel

     ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 

*  Osoby dopełniające obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymują potwierdzenie zameldowania, ważne

    przez okres 2 miesięcy od dnia wystawienia,

Podstawa prawna:

-   Art. 9.ust.3,  Art. 11 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i  

    dowodach osobistych (tj. - Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),

-   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie

  zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia 

  ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych ( Dz. U. z 2012r. nr 244, poz.

  1475 ),

 -  § 32 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie wzoru

    dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich

   unieważnienia, wymiany, zwrotu lub utraty ( Dz. U. z 2009r. nr 47 poz. 384).

 

Załączniki do pobrania: 2011-09-07 12:49:35 - Zgłoszenie pobytu stałego (35.89 kB)

Nazwa dokumentu: Zameldowanie na pobyt stały
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisława Suszko
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisława Suszko
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2010-08-11 13:08:00
Data udostępnienia informacji: 2010-08-11 13:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-25 11:32:03

Wersja do wydruku...

corner   corner