logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
pokój nr 20/21, tel.: (074) 85-85-226, 85-85-227


 

Wymagane dokumenty:

    * Wniosek o wydanie dowodu osobistego
    * 2 aktualne zdjęcia (ukazujące głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem), osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy.
    * odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
    * odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku

      Do wniosku nie dołącza się odpisów aktu urodzenia i aktu małżeństwa, jeżeli zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.

Opłaty:
za wydanie dowodu osobistego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł

Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób:

    * ubiegających się o wydanie dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku
    * zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy lub numeru domu
    * które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych
    * przebywających w domach opieki społecznej lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych
    * małoletnich przebywających w domach dziecka

Inne informacje:

    * dokument poświadczający uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami (orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności)
    * dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
    * złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy (wniosek wypełnia i podpisuje osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego)
    * małoletni składa wniosek w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego (wniosek podpisuje małoletni i jego przedstawiciel ustawowy lub małoletni i jego opiekun prawny). Osoba małoletnia odbiera dowód osobisty w obecności jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego
    * w razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę np.: zmiana miejsca zamieszkania
    * w razie upływu terminu ważności dowodu osobistego, uszkodzenia lub powstania innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby posiadającej dokument - niezwłocznie

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. - Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

Załączniki do pobrania: 2010-08-10 11:50:04 - wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego (139.33 kB)

Nazwa dokumentu: Dowody osobiste
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisława Suszko
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisława Suszko
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2010-08-10 11:50:00
Data udostępnienia informacji: 2010-08-10 11:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-10 11:50:31

Wersja do wydruku...

corner   corner