logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


WÓJT  GMINY  MARCINOWICE

                                              o g ł a s z a

II  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Marcinowice.         

1.    Działka niezabudowana nr 218/12, AM-2, pow. 0,1274 ha oraz 1/6 udziału w drodze dojazdowej działka nr 218/8, AM-2, pow. 0,0505 ha obręb Zebrzydów.

      Księga Wieczysta Nr SW1S/00027035/.

Przeznaczenie w planie: 19.MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 6.KDD tereny dróg publicznych droga dojazdowa, SN 20 kV wraz ze strefą ograniczonego użytkowania.

Cena wywoławcza: 27.000,00 zł

Wadium : 2.700,00 zł

Minimalne postąpienie: 270,00 zł

Do wylicytowanej ceny doliczony  zostanie obowiązujący podatek VAT.

Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów: 24.02.2012r.

 

2.    Działka niezabudowana nr 218/13, AM-2, pow. 0,1280 ha oraz 1/6 udziału w drodze dojazdowej działka nr 218/8, AM-2, pow. 0,0505 ha obręb Zebrzydów.

Księga Wieczysta Nr SW1S/00027035/.

Przeznaczenie w planie: 19.MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 6.KDD tereny dróg publicznych droga dojazdowa, istniejąca napowietrzna linia energetyczna, SN 20 kV wraz ze strefą ograniczonego użytkowania.

Cena wywoławcza: 27.000,00 zł

Wadium : 2.700,00 zł

Minimalne postąpienie: 270,00 zł

Do wylicytowanej ceny doliczony  zostanie obowiązujący podatek VAT.

Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów: 24.02.2012r.

 

3.    Działka niezabudowana nr 218/14, AM-2, pow. 0,1126 ha oraz 1/6 udziału w drodze dojazdowej działka nr 218/8, AM-2, pow. 0,0505 ha obręb Zebrzydów.

Księga Wieczysta Nr SW1S/00027035/.

Przeznaczenie w planie:  19.MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,   6.KDD tereny dróg publicznych droga dojazdowa, istniejąca napowietrzna linia energetyczna, SN 20 kV wraz ze strefą ograniczonego użytkowania.

Cena wywoławcza: 27.000,00 zł

Wadium : 2.700,00 zł

Minimalne postąpienie: 270,00 zł

Do wylicytowanej ceny doliczony  zostanie obowiązujący podatek VAT.

Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów: 24.02.2012r.

 

4.    Działka rolna niezabudowana nr 170/1, AM-1, pow. 4,4112 ha obręb Chwałków.  Księga Wieczysta Nr SW1S/00064743/2.

Przeznaczenie w planie: 9.R- tereny rolnicze bez prawa zabudowy dla niewielkiej części działki objętej miejscowym planem. Zgodnie ze studium - K10 funkcja główna obszaru: tereny otwarte rolnicze wyłączone z zabudowy; funkcje towarzyszące lub zastępcze: drogi, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. W kierunkach ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego w otulinie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego.

Cena wywoławcza: 110.000,00 zł

Wadium: 11.000,00 zł

Minimalne postąpienie: 1.100,00 zł

Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów: 29.03.2012r.

 

5.    Działka niezabudowana nr 239/3, AM-1, pow. 0,1603 ha oraz 1/9 udziału w drodze osiedlowej działka nr 239/13, AM-1, pow. 0,2410 ha obręb Wiry.  Księga Wieczysta Nr SW1S/00041421/2, SW1S/00060915/1. Przeznaczenie w planie: MN-3  tereny zabudowy jednorodzinnej. Strefa „OW” obserwacji archeologicznej.

Cena wywoławcza: 42.000,00 zł

Wadium: 4.200,00 zł

Minimalne postąpienie: 420,00 zł

Do wylicytowanej ceny doliczony  zostanie obowiązujący podatek VAT.

Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów: 09.09.2011r., 24.11.2011r., 23.02.2012r.

 

6.    Działka zabudowana nr 16/52, AM-1, pow. 0,1884 ha przy ul. Broniewskiego, obręb Marcinowice. Księga Wieczysta Nr SW1S/00019974/. Przeznaczenie w planie: MN/U-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa.

Cena wywoławcza: 54.000,00 PLN,

Wadium : 5.400,00 PLN,

Minimalne postąpienie: 540,00 PLN

Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów: 19.05.2011r., 05.08.2011r., 24.11.2011r., 23.02.2012r.

 

7.    Działka niezabudowana nr 455/1, AM-1, pow. 0,2259 ha obręb Marcinowice.  Księga Wieczysta Nr SW1S/00074181/7. Przeznaczenie w planie: 10.P/U-  tereny zabudowy produkcyjno -przemysłowej i usługowej.

Cena wywoławcza: 45.000,00 PLN

Wadium: 4.500,00 PLN

Minimalne postąpienie: 450,00 PLN

Do wylicytowanej ceny doliczony  zostanie obowiązujący podatek VAT.

Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów: 08.04.2011r.,01.07.2011r.,09.09.2011r., 24.11.2011r., 23.02.2012r.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.05.2012r. dla poz. 1 o godz. 9.00, dla poz. 2 o godz. 9.30, dla poz. 3 o godz. 10,00, dla poz. 4 o godz. 10,30 dla poz. 5 o godz. 11,00 dla poz. 6 o godz. 11,30 dla poz. 7 o godz. 12,00 w siedzibie Urzędu Gminy Marcinowice,  pokój nr 1.

Warunkiem przestąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Marcinowice Nr 60 9531 1029 9001 0000 0101 0002 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.05.2012r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Marcinowice). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem  3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.  Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia  zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialne potwierdzenie pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108).

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do poniesienia w gotówce kosztów dotyczących przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz kosztów przeniesienia prawa własności nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu. Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Urzędzie Gminy Marcinowice, ul. Tuwima  nr 2, pokój nr 10, lub telefonicznie pod nr  74-85-03-483 lub 74-85-85-226, 227 wew. 23. Ponadto ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na stronach Urzędu Gminy Marcinowice pod adresem: bip.marcinowice.pl 

 

Sporządziła: Beata Staryszak

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie II przetarg dz. nr 218/12 281/13, 218/14 Zebrzydów, dz. nr 170/1 Chwałków,239/3 Wiry, 16/52 i 455/1 Marciowice
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Staryszak
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Staryszak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2012-04-27 14:05:54
Data udostępnienia informacji: 2012-04-27 14:05:54
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-27 14:06:53

Wersja do wydruku...

corner   corner