logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


NR I/1/06 W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Marcinowice.

NR I/2/06 W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Marcinowice.

NR I/3/06 W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Marcinowice.

NR II/4/06 W sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta do wymiaru podatku rolnego za 2007 r.

NR IV/5/06 W sprawie wyboru składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy.

NR IV/6/06 W sprawie nieuwzględnienia skargi na uchwałę nr XXXIV/211/05 Rady Gminy Marcinowice z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierającego część terenu górniczego „ Pagórki zachodnie I a”.

NR IV/7/06 W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marcinowice.

NR IV/8/06 W sprawie ustalenia limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne dla Wójta Gminy Marcinowice.

NR IV/9/06 W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.

NR IV/10/06 W sprawie zmiany uchwały NR XI77/99 Rady Gminy Marcinowice z dnia 10 września 1999 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Marcinowice.

NR V/11/06 W sprawie Programu Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2007.

NR V/12/06
W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.

NR V/13/06 W sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Marcinowice na lata 2004-2013.

NR V/14/06 W sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

NR VI/15/07
W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów na rok 2007.

NR VI/16/07 W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2007 r.

NR VI/17/07 W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju Gminy, Budżetu i Finansów Rady Gminy na 2007 r.

NR VI/18/07 W sprawie zatwierdzenia planu rozwoju Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy na 2007 r.

NR VI/19/07
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Wychowania, Sportu, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Marcinowice na 2007 r.

NR VI/20/07 W sprawie reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Między Gminnego „UNIA GMIN ŚLĄSKICH” w Legnicy

NR VI/21/07 W sprawie wytypowania przedstawicieli Gminy Marcinowice, którzy będą reprezentowali Gminę Marcinowice w Wolnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin Ślężańskich.

NR VI/22/07 W sprawie utraty mocy uchwały w sprawie określenia stawek opłaty administracyjnej.

NR VII/23/07
W sprawie budżetu gminy na rok 2007.

NR VII/24/07
W sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii pw. Św. Katarzyny w Mysłakowie.

NR VII/25/07 W sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii pw. Św. Katarzyny w Mysłakowie.

NR VII/26/07 W sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii pw. Michała Archanioła w Wirach.

NR VII/27/07 W sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach Świdnickich.

NR VII/28/07 W sprawie ustalenia na rok 2007 regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego i funkcyjnego oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego i dodatku za warunki pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marcinowice.  NR VII/29/07
W sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2011.

NR VII/31/07 W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Marcinowice.

NR VII/31/07
W sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w uchwale Nr XXXI/185/05 Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mysłaków.

NR VII/32/07 W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 29/2 położonej w obrębie Marcinowice stanowiącego własność Banku Spółdzielczego w Świdnicy.

NR VII/33/07
W sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Skarbu Państwa działek nr: 509/2 o pow. 119 m², nr 509/4 o pow.    369 m², nr 509/6 o pow. 252 m², nr 509/8 o pow. 168 m², nr 5099 o pow. 204 m², nr 509/10 o pow. 161 m² w obrębie Strzelce.

NR VII/34/07 W sprawie przystąpienia do wykonania „Planu urządzeniowo-rolnego Gminy Marcinowice”.

NR VII/35/07 W sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Marcinowice.

NR VII/36/07 W sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Marcinowice.

NR VII/37/07 W sprawie powiadomienia skarbnika gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

NR VIII/38/07 W sprawie rozpatrzenia Sprawozdania Wójta Gminy Marcinowice z wykonania budżetu gminy za 2006 r.

NR VII/39/07 W sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Marcinowice.

NR VIII/40/07 W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r.

NR VII/41/07 W sprawie nieuwzględniania prośby wzywającej do usunięcia naruszenia interesu prawnego powstałego w wyniku podjęcia uchwały nr XXXIV/211/05 Rady Gminy Marcinowice z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierającego cześć terenu górniczego „Pagórki Zachodnie I a”.

NR VIII/42/07 W sprawie dotacji celowej dla Parafii pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach Świdnickich.

NR VIII/43/07 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między gminnego.

NR IX/44/07 W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r.

NR IX/45/07
W sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze.

NR IX/46/07 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 253/4 we wsi Marcinowice.

NR IX/47/07 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 174/2 we wsi Biała.

NR IX/48/07 W sprawie zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników.

NR IX/49/07
W sprawie dotacji celowej dla Parafii pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach Świdnickich.

NR IX/50/07 W sprawie dotacji celowej dla Parafii pw. Świętego Wawrzyńca w Śmiałowicach.

NR X/51/07 W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r.

NR X/52/07 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Marcinowice.

NR XI/53/07 W sprawie likwidacji drogi wewnętrznej – działka nr 260/4 obręb Szczepanów.

NR XI/54/07
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

NR XI/55/07 W sprawie dochodów własnych jednostki budżetowej działającej w Gminie Marcinowice.

NR XI/56/07
W sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Świdnicy.

NR XI/57/07
W sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

NR XI/58/07 Zmieniające statut Związku Między Gminnego „UNIA GMIN ŚLĄSKICH” w Legnicy.

NR XI/59/07 W sprawie za bezzasadną skargę na Wójta Gminy Marcinowice.

NR XI/60/07 W sprawie Uchwały Nr VII/35/07 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Marcinowice.

NR XI/61/07 W sprawie likwidacji dróg wewnętrznych oznaczonych jako działki nr 221/3, 221/6, 221/10, 221/11, 221/12, 221/22, 224 obręb Gola Świdnicka.

Osoba, która wprowadzała dane: Anna Urbańska
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-05 08:44:44

Wersja do wydruku...

corner   corner