logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

WÓJT GMINY MARCINOWICE
OGŁASZA NABÓR


na stanowisko inspektora ds. gospodarki komunalnej
w Urzędzie Gminy Marcinowice
Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

I. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełnić następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku: http://wisniowa.pl/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
2 . Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3 . Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4 . Nieposzlakowana opinia.
5 . Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
6 . Wykształcenie wyższe.

II. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:
1. Preferowany kierunek studiów : z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, biologii  lub administracji.
2 . Znajomość obsługi urządzeń biurowych i programów biurowych: Word, Excel, Open Office.
3. Znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy , tj.:
- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- ustawy o odpadach,
- kodeksu postępowania administracyjnego,
- ustawy o samorządzie gminnym,
4 . Wskazany staż pracy w administracji samorządowej.
5 . Samodzielność, komunikatywność, konsekwencja w realizacji zadań.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), niezbędnych do wprowadzenia i funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami, a w szczególności:
- nadzór nad świadczeniem usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku,
- prowadzenie rejestru działalności regulowanej,
- sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu działania stanowiska,
- współuczestniczenie w organizowaniu przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów,
- organizowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- prowadzenie ewidencji naliczeń, w tym weryfikacja złożonych deklaracji, ewidencji wpłat oraz windykacji należności,
- przygotowywanie decyzji ustalających obowiązek uiszczenia opłat za odbieranie odpadów,
- opracowywanie projektów aktów prawa wynikających z zajmowanego stanowiska,
- przeprowadzenie stosownych kontroli związanych z gospodarką odpadami,
- dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu aktualizacji i weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
2. Zwrot podatku akcyzowego:

§  Weryfikacja wniosków,

§  Decyzje o zwrocie podatku akcyzowego

§  Wnioski o przyznanie dotacji na zwrot podatku akcyzowego,

§  Sprawozdania okresowe i roczne,

§  Sprawozdanie de minimis,

§  obsługa programu do akcyzy,

IV. Warunki pracy na stanowisku:
1) . Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy- 1 etat,
2) . Wykonywanie czynności biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej,
3) . Wykonanie okresowo czynności kontrolnych w terenie,
4) . Odpowiedzialność za pracę oraz realizację zadań,
5) . Praca przy komputerze,

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy.
1) . W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Marcinowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:
1) . List motywacyjny
2) . Życiorys- CV
3) . Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z fotografią
4) . Kserokopie dyplomów ukończenia studiów
5) . Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy),
6) . Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) . Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
8) . Oświadczenia kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
9) . Kandydaci którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia przysługującego osobom niepełnosprawnym są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność
10) . Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji niniejszego procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany jest do przedłożenia przed zatrudnieniem zaświadczenia o niekaralności.

VII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem ,, Nabór na stanowisko inspektor ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury” można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Marcinowice  w terminie od 19.07.2013r. do 31.07.2013r. w godzinach od 7:00 do 15:00 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Marcinowice, 58-124 Marcinowice. Termin składania ofert upływa dnia 31.07.2013r. o godzinie 15:00 dotyczy także ofert przesyłanych pocztą.

 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o naborze
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Urbańska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Urbańska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2013-07-18 12:45:22
Data udostępnienia informacji: 2013-07-18 12:45:22
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-18 12:46:20

Wersja do wydruku...

corner   corner