logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenie Nr 93/07
Wójta Gminy Marcinowice
z dnia 26 września 2007r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2001r. Nr142 poz.1591  z późn. zm.) w związku z art. 25 ust 1 i 2, art.34,  art.35, art.37, art.68 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami -(  Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 z późn. zm.) oraz uchwałą Rady Gminy Marcinowice VII/35/07 z dnia 28 marca 2007r. w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Marcinowice, zarządza się co następuje:

§1.Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku Wirki nr 4, stanowiący mienie komunalne Gminy Marcinowice, opisany w wykazie Nr 1 stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, przeznacza się do wyodrębnienia i sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, wraz z ułamkową częścią gruntu.

§ 2.Wykaz o którym mowa w §1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez podanie informacji w lokalnej prasie oraz poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Marcinowice na okres 21 dni, licząc od dnia podpisania zarządzenia.

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Marcinowice.

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 93/07 
Wójta Gminy Marcinowice
z dnia 26 września 2007r.

Wykaz nieruchomości – lokali mieszkalnych  stanowiących własność Gminy Marcinowice, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa nabycia dla aktualnego najemcy, wraz z ułamkową częścią gruntu.

Lokal mieszkalny Nr 3 w budynku Wirki 4 przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu z zachowaniem pierwszeństwa na rzecz aktualnego najemcy Pan Leszek Pikos wraz z ułamkową częścią działki gruntu.
- lokal o pow. 52,62 m2
- działka nr 368, AM-3, pow. 0,3560 ha, Księga Wieczysta Nr 19963
- cena lokalu mieszkalnego (zgodnie z wyceną biegłego)wynosi: – 23.311,00 zł
do zapłaty 5% ceny tj. 1.165,55 zł
- cena udziału w działce nr 368 o pow. 0,3560 ha 
/24,85 % całości/ - 15.039,00 zł - do zapłaty 5% ceny tj. 751,95 zł 
Osobą uprawnioną do pierwszeństwa w nabyciu lokalu- jest osoba fizyczna lub prawna, której przysługuje to uprawnienie z niżej wymienionego tytułu, w kolejności:
1. roszczenia o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
2. bycia poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości lub następcą prawnym tego właściciela,
3. bycia najemcą lokalu mieszkalnego, którego najem został nawiązany na podstawie decyzji administracyjnej lub umowy.
Osoby, którym przysługuje to uprawnienie z tytułu pkt.1 lub 2, mogą składać wnioski przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W/w najemca lokalu zostanie powiadomiony pisemnym powiadomieniem o ustalonych warunkach sprzedaży i o przysługującym im prawie pierwszeństwa nabycia lokalu.
Odpłatność za nabywany lokal mieszkalny /za gotówkę lub na raty/ zostanie ustalona z nabywcą z protokole sprzedaży. Przeznaczenie w planie przestrzennego zagospodarowania:
- RM/MN-6 tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- KDL  -1 tereny dróg publicznych lokalnych,
- strefa „OW” obserwacji archeologicznej,
- Strefa „K” ochrony krajobrazu.
Lokal w stosunku do którego osoby wymienione w pkt.3 załącznika do zarządzenia nie skorzysta z prawa pierwszeństwa nabycia, może być przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego w/g ceny wywoławczej określonej w niniejszym wykazie.

Osoba, która wytworzyła informację: Beata Staryszak
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Staryszak
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2007-09-28 09:58:36
Data udostępnienia informacji: 2007-09-28 09:58:36
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-28 10:00:52

Wersja do wydruku...

corner   corner