logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
    Zarządzenie Nr  84/11
Wójta Gminy Marcinowice
z dnia 06.12.2011 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  oddania w dzierżawę.

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (  Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 ze zm.) oraz art.35 ust.1 i ust.2   ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (  Dz. U. z 2010 r. Nr 102,

poz. 651 ze zm.), oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Marcinowice Nr VII/35/07

z dnia 28 marca 2007r. w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Marcinowice, zarządzam co następuje:

 

§1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę dla dotychczasowych dzierżawców

nieruchomości rolne stanowiące mienie komunalne Gminy Marcinowice, wymienione w załącznikach:

Załącznik nr 1, działka nr 344 o pow. 1,00 ha, położona w obrębie wsi Mysłaków

Załącznik nr 2, działka nr 159/2, o pow. 0,3300 ha, położona w obrębie wsi Mysłaków

Załącznik nr 3, działka nr 275/4, o pow. 0,5896 ha, położona w obrębie wsi  Sady

Załącznik nr 4, działka nr 219, o pow. 0,48 ha, położona w obrębie wsi  Sady

 

§ 2.Wykaz szczegółowych danych dotyczących przedmiotowej nieruchomości stanowią załączniki od  Nr 1-4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez  podanie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy, w prasie lokalnej oraz poprzez wywieszenie na tablicy

ogłoszeń w Urzędzie Gminy Marcinowice na okres 21 dni licząc od dnia  podpisania zarządzenia.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Marcinowice.

 

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                          Wójt

                                                                                               (-)  Jerzy   Guzik

 

 

 

Nazwa dokumentu: Zarządzenie nr 84/11 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wasilewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wasilewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2011-12-06 10:29:26
Data udostępnienia informacji: 2011-12-06 10:29:26
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-06 10:34:00

Wersja do wydruku...

corner   corner