logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Marcinowice, dnia 24.05.2010 r.

 

GK – 7620/D/08/09/03/15/2010

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

 

zawiadamia się,

 

że w związku z podjętym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża granitu „Gola Świdnicka” działki obręb Gola Świdnicka i Szczepanów został zebrany materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie, w tym Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu znak RDOŚ-02-WOOŚ-6613-2/44-2/10/as z dnia 05.05.2010r. (data wpływu 21.05.2010r.) w sprawie uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.

Mając powyższe na uwadze, strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dowodowymi sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Marcinowicach, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, w Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki komunalnej, pok. nr 3 (parter), w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, tel. 74/ 8503482 lub 8585226 oraz zgłaszać swoje uwagi i wnioski przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 ustawy  Kodeks postępowania administracyjnego o powyższym zawiadamia się strony postępowania przez publiczne ogłoszenie tj. zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Marcinowice (bip.marcinowice.pl) umieszczenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Marcinowice i miejscowościach Gola Świdnicka, Szczepanów i Krasków.

 

Wójt

( - ) Jerzy Guzik

Nazwa dokumentu: dotyczące zebrania materiału dowodowego oraz możliwości składania uwag i wniosków przez strony postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych warunkach zgody na realizację przedsięwzi
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Kinal
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Kinal
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2010-05-27 12:22:25
Data udostępnienia informacji: 2010-05-27 12:22:25
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-28 09:45:32

Wersja do wydruku...

corner   corner