logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

WÓJT  GMINY  MARCINOWICE

                               ul. Tuwima 2, 58-124 MARCINOWICE

                              Tel. 74 85 85 226, 74 850 34 83, FAX. 74 85 85 230

 

Zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w rokowaniach

na sprzedaż nieruchomości  rolnej niezabudowanej położonej w obrębie wsi  Biała (Obr 0001,AM 1) o pow. 21,046 ha. Działka stanowi własność Gminy Marcinowice ujawniona w Księdze Wieczystej Nr  SW1S/00064225/5.

Działka wolna jest od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich.

Przedmiotowa nieruchomość była przedmiotem sprzedaży w kolejnych przetargach:

- I przetarg odbył się w dniu 01.07.2011r. przy cenie wywoławczej 554 700,00 zł

- II przetarg odbył się  w dniu 09.09.2011r. przy cenie wywoławczej 277 500,00 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Biała zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/233/06 Rady Gminy Marcinowice z dnia 25 kwietnia 2006r., ZL-3 tereny lasów, tereny dolesień i zalesień, linia elektroenergetyczna średniego napięcia wraz ze strefą ograniczonego użytkowania.

Wójt Gminy - zgodnie z § 25 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ustala

 

     cenę wywoławczą do rokowań w wysokości: 230.000,00 zł

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki (wadium)

w kwocie: 23.000,00 zł

na konto Gminy Marcinowice - BS Świdnica O/Marcinowice Nr 60 9531 1029 9001 0000 0101 0002 i złożenie zgłoszenia (oferty) w Urzędzie Gminy Marcinowice w sekretariacie pokój nr 17 ( I piętro) do dnia 17 listopada 2011r. do godz. 15.00.

 

Rokowania odbędą się w dniu 23 listopada 2011r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Marcinowice, ul. Tuwima 2 pokój nr 1 ( parter).

Zgodnie z § 25 ust.1 pkt 7, pkt 8, pkt 10 i pkt 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108), zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba   prawna lub inny podmiot;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia;
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty ( nie mniej niż 40% wartości z I przetargu art. 67.1.4 ustawy z dn. 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.);
  5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań ( jeśli takie występują).

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki (wadium).

Rozpatrywane będą tylko zgłoszenia zawierające powyższe dane.

Wadium wygrywającego rokowania zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zamknięciu rokowań.

Warunki dla nabywcy:

  1. W ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań pod rygorem utraty wadium i prawa do nabycia nieruchomości należy podpisać z Gminą Marcinowice protokół warunków umowy notarialnej sprzedaży;
  2. Pod rygorem utraty zaliczki i prawa do nabycia nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań należy w płacić zaoferowana cenę nabycia działki, a następnie zawrzeć z Gminą Marcinowice umowę kupna-sprzedaży;
  3. Nabywca działki zobowiązany jest do poniesienia w gotówce kosztów dotyczących przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz kosztów przeniesienia prawa własności nieruchomości.

Osobą upoważnioną do kontaktów jest Beata Staryszak nr  74-850-34-83

Wójtowi Gminy przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości jak również prawo odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

 

Ponadto ogłoszenie o rokowaniach opublikowane jest na stronach Urzędu Gminy Marcinowice pod adresem: bip.marcinowice.pl 

 

Sporządziła: Beata Staryszak

 

 

 

Nazwa dokumentu: Zaproszenie do rokowań - sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie wsi Biała (Obr 0001,AM 1) o pow. 21,046 ha.
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wasilewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wasilewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2011-10-14 09:57:05
Data udostępnienia informacji: 2011-10-14 09:57:05
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-14 09:58:09

Wersja do wydruku...

corner   corner