logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Wójt Gminy Marcinowice

ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu wyłapywania i opieki nad bezpańskimi psami .

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały nr XXXIX/176/09 Rady Gminy Marcinowice z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie programu współpracy Gminy Marcinowice z organizacjami pozarządowymi w roku 2010, Wójt Gminy Marcinowice ogłasza otwarty konkurs ofert na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną w zakresie opieki nad bezpańskimi psami.

1.      Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych na jego wsparcie:

 a) Wyłapywanie bezpańskich psów, transport psów do schroniska, opieka nad  bezpańskimi psami w schronisku.

 b) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2010 – 12.000,00 zł ( słownie: dwanaście tysięcy złotych )

2.      Zasady przyznawania dotacji:

     Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.       o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych , po podpisaniu stosownych umów z wyłonionymi ofertami .

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji        w oczekiwanej wysokości.

4. Wójt Gminy może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy      w przypadku :

a) gdy zostały ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta, a także utraty zdolności do czynności prawnych przez reprezentantów oferenta.

b) gdy rzeczywisty zakres zadania odbiega znacząco od opisanego w ofercie.

5. Termin i warunki realizacji zadania.

    Realizacja zadania obejmuje okres po dacie podpisania umowy do 30 grudnia 2010 r.

    Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania zostaną określone w wiążącej strony  umowie.

  Oferent powinien posiadać niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań oraz zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno-technicznej   lub dostęp do takiej bazy , a także dysponować kadrą zapewniającą   wykonanie zadania.

6. Termin i miejsce składania ofert.

   Termin składania ofert na zadanie do 16 marca 2010 r.

7. Oferty należy składać wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Gminy Marcinowice     ul. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice- Sekretariat pokój nr 17 ( I piętro) codziennie od godz. 8:00 do 15:00 w nieprzekraczalnym terminie do 16 marca 2010 r.

8.  Załączniki do oferty :

    a) uwierzytelnioną kserokopię statutu z pieczęcią instytucji zatwierdzającej jego treść oraz  każdą jego aktualizację, lub kserokopię statutu podpisana przez osoby upoważnione.

   b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

  c)  sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2009 .

  d)  oświadczenie pisemne oferenta , że nie posiada zaległości finansowych w stosunku do właściwego Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych .

  e)  zezwolenie odłów i transport zwierząt wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii .

  f)  zezwolenie na odłów i transport zwierząt wydane przez właściwy Urząd Miasta-Gminy .

9.      Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione oraz powinna posiadać wymagane pieczęcie.

10.  Kryteria i termin rozpatrzenia i wyboru ofert.

   a) Rozstrzygnięcie nastąpi w terminie do 22 marca 2010 r.

   b) Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz ich kwalifikacji do otrzymania dotacji dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy, która zweryfikuje złożone dokumenty i wyłoni podmiot z którym zostanie podpisana umowa.

11. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Marcinowice po zapoznaniu się z opinią komisji    konkursowej.

12. Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń            w Urzędzie Gminy Marcinowice oraz na stronie Biuletynu informacji Publicznej www.bip.marcinowice.pl po terminie rozstrzygnięcia ofert. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Marcinowice               Referat Rolnictwa pokój nr 10 lub 11 lub  tel. 74 85 85 226 wew. 36 lub 23.

                                                                                                        -Wójt-

                                                                                                    - Jerzy Guzik-

 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie Wójta Gminy Marcinowice na otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań z zakresu wyłapywania i opieki nad bezpańskimi psami w 2010
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Żmuda
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Żmuda
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2010-03-02 09:21:14
Data udostępnienia informacji: 2010-03-02 09:21:14
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-02 09:22:23

Wersja do wydruku...

corner   corner