logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO NA FINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. KANALIZOWANIE GMINY - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI ZEBRZYDÓW Z PRZESYŁEM DO MARCINOWIC W KWOCIE 1.100.000,00 ZŁ.
Numer ogłoszenia: 212606 - 2011; data zamieszczenia: 22.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. , Strzelce 15A, 58-124 Marcinowice, woj. dolnośląskie, tel. 74 850 40 16, faks 74 850 40 16.
·        Adres strony internetowej zamawiającego: bip.marcinowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO NA FINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. KANALIZOWANIE GMINY - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI ZEBRZYDÓW Z PRZESYŁEM DO MARCINOWIC W KWOCIE 1.100.000,00 ZŁ..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w kwocie 1.100.000,00 zł (jeden milion sto tysięcy złotych) 2. Warunki udzielenia i spłaty kredytu proponowane przez Wykonawcę powinny przewidywać: a) udzielenie kredytu długoterminowego b) okres wykorzystania kredytu do dnia 31 lipca 2016 r. c) karencję w spłacie rat do 31 grudnia 2011 r., d) okres spłaty kredytu: od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 lipca 2016 r. w następujących terminach i ratach: 31.01.2012 r. 20.000,00 zł 29.02.2012 r. 20.000,00 zł 31.03.2012 r. 20.000,00 zł 30.04.2012 r. 20.000,00 zł 31.05.2012 r. 20.000,00 zł 30.06.2012 r. 20.000,00 zł 31.07.2012 r. 20.000,00 zł 31.08.2012 r. 20.000,00 zł 30.09.2012 r. 20.000,00 zł 31.10.2012 r. 20.000,00 zł 30.11.2012 r. 20.000,00 zł 31.12.2012 r. 20.000,00 zł 31.01.2013 r. 20.000,00 zł 28.02.2013 r. 20.000,00 zł 31.03.2013 r. 20.000,00 zł 30.04.2013 r. 20.000,00 zł 31.05.2013 r. 20.000,00 zł 30.06.2013 r. 20.000,00 zł 31.07.2013 r. 20.000,00 zł 31.08.2013 r. 20.000,00 zł 30.09.2013 r. 20.000,00 zł 31.10.2013 r. 20.000,00 zł 30.11.2013 r. 20.000,00 zł 31.12.2013 r. 20.000,00 zł 31.01.2014 r 20.000,00 zł 28.02.2014 r. 20.000,00 zł 31.03.2014 r. 20.000,00 zł 30.04.2014 r. 20.000,00 zł 31.05.2014 r. 20.000,00 zł 30.06.2014 r. 20.000,00 zł 31.07.2014 r. 20.000,00 zł 31.08.2014 r. 20.000,00 zł 30.09.2014 r. 20.000,00 zł 31.10.2014 r. 20.000,00 zł 30.11.2014 r. 20.000,00 zł 31.12.2014 r. 20.000,00 zł 31.01.2015 r. 20.000,00 zł 28.02.2015 r. 20.000,00 zł 31.03.2015 r. 20.000,00 zł 30.04.2015 r. 20.000,00 zł 31.05.2015 r. 20.000,00 zł 30.06.2015 r. 20.000,00 zł 31.07.2015 r. 20.000,00 zł 31.08.2015 r. 20.000,00 zł 30.09.2015 r. 20.000,00 zł 31.10.2015 r. 20.000,00 zł 30.11.2015 r. 20.000,00 zł 31.12.2015 r. 20.000,00 zł 31.01.2016 r. 20.000,00 zł 29.02.2016 r. 20.000,00 zł 31.03.2016 r. 20.000,00 zł 30.04.2016 r. 20.000,00 zł 31.05.2016 r. 20.000,00 zł 30.06.2016 r. 20.000,00 zł 31.07.2016 r. 20.000,00 zł e) spłatę odsetek w okresach miesięcznych, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu, f) że, dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem do 30.01.2012 r. na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego, g) że, kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ, h) prawo Zamawiającego do wcześniejszej spłaty kredytu (rat) bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
·        Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców, na zasadzie SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA.
·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców, na zasadzie SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA.
·        III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców, na zasadzie SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA.
·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców, na zasadzie SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA.
·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców, na zasadzie SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·        III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·        koncesję, zezwolenie lub licencję
·        III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·        wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.marcinowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. Strzelce 15A 58-124 Marcinowice.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2011 godzina 09:00, miejsce: Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. Strzelce 15A 58-124 Marcinowice.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Nazwa dokumentu: UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO NA FINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. KANALIZOWANIE GMINY - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI ZEBRZYDÓW Z PRZESYŁEM DO
Podmiot udostępniający: ZUWIK
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Konarzewska
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Konarzewska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2011-07-22 12:14:28
Data udostępnienia informacji: 2011-07-22 12:14:28
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-02 14:02:10

Wersja do wydruku...

corner   corner