logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 
              Zarządzenie Nr 26/2011
Wójta Gminy Marcinowice
     z dnia 05.04.2011r.
 
 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze. zm.) oraz art. 34, art.35 ust.1 i ust.2, art. 37 ust. 1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Marcinowice Nr VII/35/07 z dnia 28 marca 2007r. w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Marcinowice, zarządzam co następuje:
 
§1. Przeznacza się i ogłasza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną, działka nr 198/7, AM-1, pow. 0,78 ha położoną w obrębie Marcinowice przy ul. Świdnickiej, stanowiącą mienie komunalne Gminy Marcinowice.
 
§ 2. Wykaz szczegółowych danych dotyczących przedmiotowej nieruchomości stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez podanie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy, w prasie lokalnej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Marcinowice na okres 21 dni licząc od dnia podpisania zarządzenia.
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Marcinowice.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
                                                                                                                    Wójt
 
                                                                                                               (-) Jerzy Guzik
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Załącznik Nr 1
                                                                                              do Zarządzenia Nr 26/2011
                                                                                              Wójta Gminy Marcinowice
                                                                                              z dnia 05.04.2011r.
 
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 
                                               W Y K A Z
 
Nieruchomość               - gruntowa niezabudowana działka nr 198/7 pow. 0,78 ha, AM-1
     (Ws grunty pod stawami -0,72 ha, PS III-0,06 ha)
Położenie                       - obręb 0008 Marcinowice, ul. Świdnicka
Księga Wieczysta Nr    - KW SW1S/00063639/3
Opis nieruchomości   - nieruchomość gruntowa niezabudowana. Działka stanowi staw (częściowo wypełniony wodą). Przez środek działki przebiega linia S/N 20kV. Działka  położona przy ul. Świdnickiej, w pobliżu drogi krajowej nr 35 (Świdnica - Wrocław). Dojazd do działki z drogi nie utwardzonej nr 367. 
Rodzaj zbycia - sprzedaż na własność, przetarg ustny nieograniczony
Cena nieruchomości zgodnie z opinią biegłego - 157.900,00 zł.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Marcinowice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/220/06 Rady Gminy Marcinowice z dnia 12 kwietnia 2006 r., - 7.U/P- tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej , 9.U - tereny zabudowy usługowej, 11.KDD - tereny dróg publicznych ulica dojazdowa. Istniejąca linia energetyczna SN20kV wraz ze strefą ograniczonego użytkowania, strefa „OW” obserwacji archeologicznej.
 
Termin wnoszenia opłat - wszelkie należności związane z kupnem   nieruchomości należy uregulować przed zawarciem aktu notarialnego.
Pierwszeństwo w nabyciu działki, z zastrzeżeniem art. 216a ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje osobie która, spełnia jeden z następujących warunków:
1/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
2/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.                                                                                                                                                                                                                        Ustala się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 
             
 
 
Sporządziła: B. Staryszak
 
                                                                                                                      Wójt
 
                                                                                                                (-) Jerzy Guzik
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa dokumentu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Marcinowice
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Staryszak
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Staryszak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2011-04-05 12:56:35
Data udostępnienia informacji: 2011-04-05 12:56:35
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-05 13:00:04

Wersja do wydruku...

corner   corner