logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

1.Oświetlenie uliczne Śmiałowice, droga gminna oraz skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 2886 D

2.Oświetlenie uliczne Chwałków, droga powiatowa Nr 1994 D oraz drogi gminne - Etap I

Wyżej wymienione zadania realizowane są w ramach projektu pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Chwałków (etap I) i Śmiałowice w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013


Numer ogłoszenia: 49110 - 2010; data zamieszczenia: 20.02.2010

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Marcinowice , ul. Juliana Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, woj. dolnośląskie, tel. 074 8585226, faks 074 8585231.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.marcinowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1.Oświetlenie uliczne Śmiałowice, droga gminna oraz skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 2886 D 2.Oświetlenie uliczne Chwałków, droga powiatowa Nr 1994 D oraz drogi gminne - Etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Lokalizacja - Obszar zadania Nr1 obejmuje: Oświetlenie uliczne Śmiałowice drogi gminnej oraz skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 2886 D - dz. nr 175, 163/2, obręb nr 0014 Śmiałowice, gmina Marcinowice - Obszar zadania Nr2 obejmuje: Oświetlenie uliczne Chwałków droga powiatowa nr 1994 D oraz drogi gminne - dz. Nr 192, 121, 118/1, AM 2, obręb nr 0002 Chwałków, gmina Marcinowice 3.2. Przedmiot zamówienia Celem postępowania przetargowego jest wyłonienie wykonawcy /wykonawców/ na wykonanie niżej wymienionych zadań (dwóch lub jednego z nich) polegających na budowie oświetlenia ulicznego: Zadanie 1 - oświetlenie uliczne Śmiałowice drogi gminnej oraz skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2886 D - dz. Nr 175, 163/2, obręb nr 0014 Śmiałowice, gmina Marcinowice Klasyfikacja Robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: CPV 45 112 100 - 6 Roboty w zakresie kopania rowów CPV 45 231 600 - 1 Roboty budowlane nawierzchniowe CPV 45 314 200 - 3 Instalowanie infrastruktury kablowej CPV 45 314 300 - 4 Układanie kabli CPV 45 316 110 - 9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego CPV 45 311 100 - 1 Roboty w zakresie pomiarów elektrycznych Zadanie 2 - oświetlenie uliczne Chwałków droga powiatowa Nr 1994 D oraz drogi gminne - dz. Nr 192, 121, 118/1, AM2, obręb nr 0002 Chwałków, gmina Marcinowice Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: CPV 45 112 100 - 6 Roboty w zakresie kopania rowów CPV 45 231 600 - 1 Roboty budowlane nawierzchniowe CPV 45 314 200 - 3 Instalowanie infrastruktury kablowej CPV 45 314 300 - 4 Układanie kabli CPV 45 316 110 - 9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego CPV 45 311 100 - 1 Roboty w zakresie pomiarów elektrycznych Przedmiot zamówienia określony jw. szczegółowo został opisany w dokumentacji projektowej opracowanej przez projektanta Teodora Brzozowskiego nr ewid. 347/w-w/74. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót stanowią załącznik do niniejszej specyfikacji i znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.marcinowice.pl Pełna dokumentacja projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Marcinowice ul. Tuwima 2 58-124 Marcinowice pokój nr 5 Wykonawca robót jest zobowiązany również do : 1/ wykonania projektu organizacji ruchu zastępczego i planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 2/ uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, 3/ wykonania prac pomiarowych i rozruchowych sterowania oraz oświetlenia w uzgodnieniu z EnergiaPro SA Rejon Dystrybucji Energii w Strzegomiu, 4/ wykonania inwentaryzacji powykonawczej, 5/ przeprowadzenia odbioru robót przez Rejon Dystrybucji Energii w Strzegomiu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.21.00-6, 45.23.16.00-1, 45.31.42.00-3, 45.31.43.00-4, 45.31.61.10-9, 45.31.11.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium dla zadania Nr 1 wynosi: 1500 zł. Wysokość wadium dla zadania Nr 2 wynosi: 3200 zł. W przypadku składania oferty na dwa zadania wadium należy wnieść odpowiednio, w wysokości sumy uprzednio wymienionych kwot. Wadium należy wnieść w formach określonych w art.45 ust.6 Prawa Zamówień Publicznych. Jeśli wniesione będzie w pieniądzu, należy je wpłacić na konto: Bank BS Marcinowice 60 9531 1029 9001 0000 0101 0002, w terminie zapewniającym spłynięcie środków na w/w konto przed otwarciem ofert. Wadium wniesione w innej formie można złożyć w kasie Zamawiającego jako depozyt, za potwierdzeniem. Dowód przelewu lub potwierdzenie depozytu należy dołączyć .do oferty. Wadium zostanie zwrócone w trybie określonym w art.46 - Prawo zamówień publicznych. Wadium Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania lub, których oferty zostały odrzucone, Zamawiający zwróci niezwłocznie na ich pisemny wniosek.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: oświadczenie, że: - posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, - posiada wiedzę i doświadczenie, - dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia: - oświadczenie jak w punkcie 1a, - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w tym jedna wykonana w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tj. budowa lub przebudowa oświetlenia o wartości min. 100 000,00 zł brutto, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje, protokoły odbioru robót).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w celu potwierdzenia spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym : - oświadczenie jak w punkcie 1 a,

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w celu potwierdzenia spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w tym co najmniej 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do 1kV wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie do właściwej okręgowej Izby Samorządu Zawodowego. Dokumenty potwierdzające powyższe winny być załączone do oferty. (Załącznik Nr 3 do oferty, wg wzoru Nr 3 )

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: - oświadczenie jak w punkcie 1a - polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 50.000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. wykaz części zamówienia (elementów robót), których realizację Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom zgodnie z art. 647¹ kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 14 lutego 2003r. nr 49 poz 408) 2. Zaparafowany projekt umowy 3. Kosztorys ofertowy, który jest dokumentem pomocniczym sporządzonym na bazie przedmiaru robót wskazującym technologię wykonania robot oraz pozwala na właściwe skalkulowanie ceny oferty za całość zadania. Błędy w kosztorysie nie maja wpływu na ważność oferty. 4. Dowód wniesieniawadium 5. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa. 6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowanie w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art.23 ust. 2 upzp. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie załączy dokumenty wskazane w rozdziale 6 pkt 1a, 1d, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, z treści której wynika iż odpowiadają solidarnie za zobowiązania oraz wskazują lidera konsorcjum.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę umowy w następujących przypadkach: - jeżeli wystąpią okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności na moment podpisania umowy strony nie mogły przewidzieć a wynikają one ze zmian przepisów prawa. - zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych; zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, odmową wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.marcinowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul.J.Tuwima 2, 58-124 Marcinowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.03.2010 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Gminy Marcinowice ul. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice za potwierdzeniem daty i godziny złożenia oferty..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wyżej wymienione zadania realizowane są w ramach projektu pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Chwałków (etap I) i Śmiałowice w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Nazwa dokumentu: 1.Oświetlenie uliczne Śmiałowice, droga gminna oraz skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 2886 D 2.Oświetlenie uliczne Chwałków, droga powiatowa Nr 1994 D oraz drogi gminne - Etap I
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wasilewski
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Porębski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2010-02-20 15:27:53
Data udostępnienia informacji: 2010-02-20 15:27:53
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-25 10:41:50

Wersja do wydruku...

corner   corner