logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A AWÓJT GMINY MARCINOWICE
OGŁASZA NABÓR


na stanowisko referenta do spraw infrastruktury technicznej i gospodarki komunalnej
w Urzędzie Gminy Marcinowice
Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

okres próbny siedem miesięcy1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 1. wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku planowanie przestrzenne
  2. znajomość zagadnień z zakresu geodezji i kartografii
  3. znajomość przepisów w zakresie: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Prawo zamówień publicznych, dobra znajomość przepisów prawa budowlanego,  dobra znajomość prawa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego a także prawa geodezyjnego i kartograficznego w tym instrukcji technicznych i wytycznych geodezyjnych
  4. znajomość obsługi komputera w tym pakietu oprogramowania MS Office, programów projektowych (Corel, Microstation, AutoCad), obsługi programów geodezyjnych - C-GEO, oprogramowań dla administracji publicznej GEOTEC (m.in. GeoAdmin, Oscar 3.0)
  5. bardzo dobra znajomość języka angielskiego
  6. wykazanie wykonywania pracy na podobnym stanowisku w administracji samorządowej,
  7. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 2. wymagania dodatkowe:
  1. samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista;
  2. umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowanie umów, rozliczanie i prowadzenie gospodarki mieszkaniowej i gospodarki obiektami gminnymi.
 2. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym w tym m.in.:

-       realizacja ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego,

-       wydawanie zaświadczeń, wypisów oraz wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

-       uzgadnianie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy

3. Uzgadnianie i opiniowanie wstępnych projektów podziałów geodezyjnych

 


3. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kwestionariusz osobowy
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na określonym stanowisku,
 6. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. termin:
  do dnia 11 kwietnia 2011 roku;
 2. sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie osobiście w godzinach pracy urzędu lub listem poleconym;
 3. miejsce:
  Urząd Gminy Marcinowice,
  ul. J.Tuwima 2,
  58-124 Marcinowice,
  I piętro, pok. 17 (Sekretariat),
  prosimy o dopisanie na kopercie słów:
  Nabór – referent do spraw infrastruktury technicznej i gospodarki komunalnej

5. Dodatkowe informacje:

 1. Kontakt z komisją rekrutacyjną:
  tel. (074)8585226, 8585227, 8585231,
  mail:
  gmina@marcinowice.pl;
 2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Marcinowice przy ul.J.Tuwima 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marcinowice (bip.marcinowice.pl),
 4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 5. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Marcinowice przy ul.J.Tuwima 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marcinowice (bip.marcinowice.pl),
 6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. - Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”.

 

Nazwa dokumentu: OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko referenta do spraw infrastruktury technicznej i gospodarki komunalnej
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Urbańska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Urbańska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2011-03-09 09:57:19
Data udostępnienia informacji: 2011-03-09 09:57:19
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-09 09:58:07

Wersja do wydruku...

corner   corner