logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Budżet
   minus Budżet 2018
   minus Budżet 2017
   minus Budżet 2016
   minus Budżet 2015
   minus Budżet 2014
   minus Budżet 2013
   minus Budżet 2012
   minus Budżet 2011
   minus Budżet 2010
   minus Budżet 2009
   minus Budżet 2008
   minus Budżet 2007
   minus Budżet 2006
   minus Budżet 2004
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PRAWO LOKALNE > Budżet > Budżet 2004

WÓJT  GMINY  MARCINOWICE

o g ł a s z a

I   PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Marcinowice, położonych w obrębie Marcinowice. Przeznaczonych w planie: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Księga Wieczysta Nr SW1S/00019974/0, SW1S/00067095/5. Nieruchomości wolne są od obciążeń i praw osób trzecich. Do wylicytowanej ceny doliczony  zostanie obowiązujący podatek VAT.

 

  1. Działka niezabudowana nr 16/64, AM-1, pow. 0,1210 ha, przy ul. Wisławy Szymborskiej.

      Cena wywoławcza: 55.000,00 zł

Wadium: 6.000,00 zł

Minimalne postąpienie: 550,00 zł

  1. Działka niezabudowana nr 146/4, AM-2, pow. 0,1005 ha, przy ul. Pogodnej

      Cena wywoławcza: 35.000,00 zł

Wadium: 4.000,00 zł

Minimalne postąpienie: 350,00 zł

  1. Działka niezabudowana nr 146/5, AM-2, pow. 0,1062 ha oraz ¼ udziału w drodze dojazdowej działce nr 146/6,AM-2 o pow. 0,0177 ha, przy ul. Pogodnej

      Cena wywoławcza: 35.000,00 zł

Wadium: 4.000,00 zł

Minimalne postąpienie: 350,00 zł

  1. Działka niezabudowana nr 146/7, AM-2, pow. 0,1105 ha oraz ¼ udziału w drodze dojazdowej działce nr 146/6,AM-2 o pow. 0,0177 ha, przy ul. Pogodnej

      Cena wywoławcza: 35.000,00 zł

Wadium: 4.000,00 zł

Minimalne postąpienie: 350,00 zł

  1. Działka niezabudowana nr 146/8, AM-2, pow. 0,1009 ha,  przy ul. Pogodnej

      Cena wywoławcza: 35.000,00 zł

Wadium: 4.000,00 zł

Minimalne postąpienie: 350,00 zł

  1. Działka niezabudowana nr 146/10, AM-2, pow. 0,1082 ha oraz ¼ udziału w drodze dojazdowej działce nr 146/6,AM-2 o pow. 0,0177 ha, przy ul. Pogodnej

      Cena wywoławcza: 35.000,00 zł

Wadium: 4.000,00 zł

Minimalne postąpienie: 350,00 zł

  1. Działka niezabudowana nr 146/11, AM-2, pow. 0,1109 ha oraz ¼ udziału w drodze dojazdowej działce nr 146/6,AM-2 o pow. 0,0177 ha, przy ul. Pogodnej

      Cena wywoławcza: 35.000,00 zł

Wadium: 4.000,00 zł

Minimalne postąpienie: 350,00 zł

  1. Działka niezabudowana nr 146/12, AM-2, pow. 0,1258 ha i nr 146/3,AM-2, o pow. 0,0130 ha obręb Marcinowice, przy ul. Pogodnej

Cena wywoławcza: 40.000,00 zł

Wadium: 4.000,00 zł

Minimalne postąpienie: 400,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 22.09.2016r. dla poz. 1 o godz. 9,00, dla poz. 2 o godz. 9,30, dla poz. 3 o godz. 10,00,dla poz. 4 o godz. 10,30, dla poz. 5 o godz. 11,00, dla poz. 6 o godz. 11,30, dla poz. 7 o godz. 12,00, dla poz. 8 o godz. 12,30 w siedzibie Urzędu Gminy Marcinowice,  pokój nr 13.

Warunkiem przestąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Marcinowice Nr 60 9531 1029 9001 0000 0101 0002 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.09.2016r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Marcinowice).

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem  3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.  Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia  zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialne potwierdzenie pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108). Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do poniesienia w gotówce kosztów dotyczących przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz kosztów przeniesienia prawa własności nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu. Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Urzędzie Gminy Marcinowice, ul. Tuwima  nr 2, pokój nr 11, lub telefonicznie pod nr  74-85-03-483 lub 74-85-85-226, 227 wew. 23. Ponadto ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na stronach Urzędu Gminy Marcinowice pod adresem: bip.marcinowice.pl 

 

Sporządziła: Beata Staryszak

Nazwa dokumentu: I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 16/64,146/4,146/7,146/8,146/10,146/11,146/12 obręb Marcinowice.
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Staryszak
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Staryszak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2016-08-19 13:53:12
Data udostępnienia informacji: 2016-08-19 13:53:12
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-19 13:53:53

Wersja do wydruku...

corner   corner