logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Usługi wywozu odpadów

2015/S 206-374179

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Marcinowice
ul. Juliana Tuwima 2
Osoba do kontaktów: Ewa Fiedler-Łeńska
58-124 Marcinowice
POLSKA
Tel.: +48 748585226
E-mail: gmina@marcinowice.pl
Faks: +48 748585231

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.marcinowice.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Marcinowice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Marcinowicach od 1.1.2016 do 31.12.2018.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Obszar Gminy Marcinowice.

Kod NUTS PL517

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Marcinowice – od wszystkich mieszkańców, z nieruchomości niezamieszkanych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Marcinowicach – w okresie zamówienia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

9051100090512000905131009051400090533000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Marcinowice – od wszystkich mieszkańców, z nieruchomości niezamieszkanych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Marcinowicach – w okresie zamówienia, tj od 1.1.2016 do 31.12.2018.
Na terenie Gminy Marcinowice zamieszkuje 6 425 mieszkańców (stan na 31.12.2014) oraz funkcjonuje ok. 160 nieruchomości niezamieszkanych (w tym 31 przystanków autobusowych), na których nie mieszkają mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 800 000 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.1.2018

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Kwota wadium wynosi 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancji bankowych;
4) gwarancji ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego – B.S. Świdnica O/Marcinowice 60 9531 1029 9001 0000 0101 0002. Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj. przed 30.11.2015.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
Nie należy załączać oryginału w/w dokumentu wadialnego do oferty.
Z treści gwarancji i poręczeń o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2–5 ustawy Prawo zamówień publicznych musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium określonej w gwarancji w sytuacji o której mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Z wniesionego wadium w pieniądzu oraz treści gwarancji i poręczeń o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2–5 ustawy Prawo zamówień publicznych musi jasno wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Marcinowice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Marcinowicach od 1.1.2016 do 31.12.2018”.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zgodnie ze SIWZ.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie ze SIWZ.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tzn.:
1) posiadają zaświadczenie Wójta Gminy Marcinowice o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1399 z późn. zm.). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich;
2) posiadają aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych niebezpiecznych wydane przez właściwego starostę, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z 27.4.2001 o odpadach (Dz.U. z 2010 r., nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) lub posiadają wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.);
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tzn.:
Wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje jedną usługę, polegającą na odbiorze od właścicieli nieruchomości co najmniej 5 000 Mg odpadów w ciągu roku,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn.:
Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem wymienionym w tabeli nr 1 niniejszej specyfikacji.
Tabela nr 1 Wymagane ilości i rodzaje pojazdów
Odpady Ilość i rodzaj pojazdów
zmieszane surowce Wielkie gabaryty
specjalistycznymi samochodami przystosowanymi do odbioru i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych – co najmniej 3 szt. o pojemności minimum 11 m³ oraz wyposażone w system monitoringu oparty na technologii GPS. samochodem do wywozu odpadów segregowanych
— co najmniej 2 szt. o pojemności minimum 6 m³
samochodem ciężarowym, skrzyniowym lub innym przystosowanym do transportu odpadów wielkogabarytowych – co najmniej 1 szt.
specjalistycznymi samochodami przystosowanymi do odbioru i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach KP-7 – co najmniej 1 szt. samochodem ciężarowym skrzyniowym lub innym przystosowanym do transportu odpadów niebezpiecznych – co najmniej 1 szt.
Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn.:
— minimum 1 osobą nadzoru posiadającą co najmniej wykształcenie średnie oraz minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości (zarządzanie transportem) oraz nadzorowaniem jakości wykonywanych prac,
— minimum 10 osobami, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia (tj. operatorzy sprzętu, kierowcy, ładowacze).
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tzn.:
Wykonawca wykaże, że:
1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
2) Wykonawca winien wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki wymienione w pkt 1 Wykonawcy mogą spełniać łącznie, a warunek, o którym mowa w pkt 5 musi spełniać każdy z uczestników konsorcjum.
4) Potwierdzeniem spełnienia warunków będzie złożenie dokumentów i oświadczeń o których mowa w rozdziale VI. SIWZ. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
5) Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty dokumentów i oświadczeń. Nie spełnienie chociażby jednego z warunku postawionego w niniejszej SIWZ skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać przekazane zasoby (rodzaj i ilość, wskazywać okres na jaki zostają przekazane oraz formę stosunków prawnych łączących Wykonawcę z tymi podmiotami wraz z załączeniem stosownej umowy/porozumienia).
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda przedstawienia niżej wymienionych dokumentów:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 4 SIWZ;
2) Zaświadczenie Wójta Gminy Marcinowice o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1399 z późn. zm.). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich;
3) Aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych niebezpiecznych wydane przez właściwego starostę, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z 27.4.2001 o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185. poz. 1243 z późn. zm.) lub posiadają wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.);
4) Wykaz usług w zakresie odbioru od właścicieli nieruchomości co najmniej 5 000 Mg odpadów w ciągu roku, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 6 SIWZ;
Dowodami, że usługi zostały lub są wykonywane należycie są:
— poświadczenie (np. poświadczenie wydane przez podmiot, który przyjął od Wykonawcy odpady do zagospodarowania, z którego wynikać będzie ilość i rodzaj odpadów przekazanych do zagospodarowania), z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert;
— oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia;
5) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług (wymienionych w Tabeli nr 1 niniejszej specyfikacji) w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami; – załącznik nr 7 SIWZ.
6) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca wykaże minimum 1 osobę nadzoru oraz minimum 10 osób, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia (tj. operatorzy sprzętu, kierowcy, ładowacze) – wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ,
7) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) (do oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty).
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, to zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 3 ust. 1–3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231).
W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, podmiot ten musi fizycznie uczestniczyć w realizacji części przedmiotu zamówienia.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Pzp, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 4 SIWZ.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,
3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) Aktualną informację Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie VI. 2. ppkt 2-4, 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
9) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie VI. pkt 2. ppkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy.
10) Dokumenty, o których mowa w pkt. 8) lit. a) i c) oraz pkt. 9, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
11) Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt. 8) i 9), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. przepis pkt. 10) stosuje się odpowiednio.
12) W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie VI. 2. niniejszej specyfikacji. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 36 Kodeksu cywilnego.
13) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, gdy wykonawca wskazując spełnienie warunków polega na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków, dotyczących odpowiednio wspólników konsorcjum lub innych podmiotów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dokumentów go dotyczących) lub przez pełnomocnika konsorcjum, jeżeli będzie miał do tej czynności upoważnienie, a w odniesieniu do innych podmiotów przez upoważnionych przedstawicieli tych podmiotów (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów).
14) Inne dokumenty i oświadczenia które Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
a) Formularz ofertowy wykonawcy wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ,
b) Dowód wniesienia wadium,
c) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
d) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
e) Lista podmiotów należących do tej samej co Wykonawca grupy kapitałowej – w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) w przypadku oświadczenia o tym, że dany Wykonawca należy do grupy kapitałowej – wzór listy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
Uwaga
Dokumenty winny być złożone w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę za wyjątkiem pełnomocnictwa, złożonego w formie oryginału bądź poświadczonej notarialnie kopii.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tzn.:
1) posiadają zaświadczenie Wójta Gminy Marcinowice o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1399 z późn. zm.). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich;
2) posiadają aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych niebezpiecznych wydane przez właściwego starostę, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z 27.4.2001 o odpadach (Dz.U. z 2010 r., nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) lub posiadają wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.);
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tzn.:
Wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje jedną usługę, polegającą na odbiorze od właścicieli nieruchomości co najmniej 5 000 Mg odpadów w ciągu roku,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn.:
Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem wymienionym w tabeli nr 1 niniejszej specyfikacji.
Tabela nr 1 Wymagane ilości i rodzaje pojazdów
Odpady Ilość i rodzaj pojazdów
zmieszane surowce Wielkie gabaryty
specjalistycznymi samochodami przystosowanymi do odbioru i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych – co najmniej 3 szt. o pojemności minimum 11 m3 oraz wyposażone w system monitoringu oparty na technologii GPS. samochodem do wywozu odpadów segregowanych
— co najmniej 2 szt. o pojemności minimum 6 m³
samochodem ciężarowym, skrzyniowym lub innym przystosowanym do transportu odpadów wielkogabarytowych – co najmniej 1 szt.
specjalistycznymi samochodami przystosowanymi do odbioru i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach KP-7 – co najmniej 1 szt. samochodem ciężarowym skrzyniowym lub innym przystosowanym do transportu odpadów niebezpiecznych – co najmniej 1 szt.
Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn.:
— minimum 1 osobą nadzoru posiadającą co najmniej wykształcenie średnie oraz minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości (zarządzanie transportem) oraz nadzorowaniem jakości wykonywanych prac,
— minimum 10 osobami, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia (tj. operatorzy sprzętu, kierowcy, ładowacze).
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tzn.:
Wykonawca wykaże, że:
1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
2) Wykonawca winien wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki wymienione w pkt 1 Wykonawcy mogą spełniać łącznie, a warunek, o którym mowa w pkt 5 musi spełniać każdy z uczestników konsorcjum.
4) Potwierdzeniem spełnienia warunków będzie złożenie dokumentów i oświadczeń o których mowa w rozdziale VI. SIWZ. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
5) Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty dokumentów i oświadczeń. Nie spełnienie chociażby jednego z warunku postawionego w niniejszej SIWZ skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać przekazane zasoby (rodzaj i ilość, wskazywać okres na jaki zostają przekazane oraz formę stosunków prawnych łączących Wykonawcę z tymi podmiotami wraz z załączeniem stosownej umowy/porozumienia).
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda przedstawienia niżej wymienionych dokumentów:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 4 SIWZ;
2) Zaświadczenie Wójta Gminy Marcinowice o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1399 z późn. zm.). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich;
3) Aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych niebezpiecznych wydane przez właściwego starostę, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z 27.4.2001 o odpadach (Dz.U. z 2010 r. nr 185. poz. 1243 z późn. zm.) lub posiadają wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.);
4) Wykaz usług w zakresie odbioru od właścicieli nieruchomości co najmniej 5 000 Mg odpadów w ciągu roku, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 6 SIWZ;
Dowodami, że usługi zostały lub są wykonywane należycie są:
— poświadczenie (np. poświadczenie wydane przez podmiot, który przyjął od Wykonawcy odpady do zagospodarowania, z którego wynikać będzie ilość i rodzaj odpadów przekazanych do zagospodarowania), z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert;
— oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia;
5) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług (wymienionych w Tabeli nr 1 niniejszej specyfikacji) w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami; – Załącznik nr 7 SIWZ.
6) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca wykaże minimum 1 osobę nadzoru oraz minimum 10 osób, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia (tj. operatorzy sprzętu, kierowcy, ładowacze) – wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ,
7) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) (do oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty).
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, to zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 3 ust. 1–3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231).
W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, podmiot ten musi fizycznie uczestniczyć w realizacji części przedmiotu zamówienia.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Pzp, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 4 SIWZ.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,
3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) Aktualną informację Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie VI. 2. ppkt 2-4, 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
9) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie VI. pkt 2. ppkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy.
10) Dokumenty, o których mowa w pkt. 8) lit. a) i c) oraz pkt 9, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
11) Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt. 8) i 9), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. przepis pkt 10) stosuje się odpowiednio.
12) W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie VI. 2. niniejszej specyfikacji. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 36 Kodeksu cywilnego.
13) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, gdy wykonawca wskazując spełnienie warunków polega na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków, dotyczących odpowiednio wspólników konsorcjum lub innych podmiotów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dokumentów go dotyczących) lub przez pełnomocnika konsorcjum, jeżeli będzie miał do tej czynności upoważnienie, a w odniesieniu do innych podmiotów przez upoważnionych przedstawicieli tych podmiotów (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów).
14) Inne dokumenty i oświadczenia które Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
a) Formularz ofertowy wykonawcy wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ;
b) Dowód wniesienia wadium;
c) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów;
d) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo;
e) Lista podmiotów należących do tej samej co Wykonawca grupy kapitałowej – w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) w przypadku oświadczenia o tym, że dany Wykonawca należy do grupy kapitałowej – wzór listy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
Uwaga
Dokumenty winny być złożone w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę za wyjątkiem pełnomocnictwa, złożonego w formie oryginału bądź poświadczonej notarialnie kopii.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tzn.:
1) posiadają zaświadczenie Wójta Gminy Marcinowice o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1399 z późn. zm.). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich;
2) posiadają aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych niebezpiecznych wydane przez właściwego starostę, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z 27.4.2001 o odpadach (Dz.U. z 2010 r., nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) lub posiadają wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.),
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tzn.:
Wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje jedną usługę, polegającą na odbiorze od właścicieli nieruchomości co najmniej 5 000 Mg odpadów w ciągu roku,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn.:
Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem wymienionym w tabeli nr 1 niniejszej specyfikacji.
Tabela nr 1 Wymagane ilości i rodzaje pojazdów
Odpady Ilość i rodzaj pojazdów
zmieszane surowce Wielkie gabaryty
specjalistycznymi samochodami przystosowanymi do odbioru i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych – co najmniej 3 szt. o pojemności minimum 11 m³ oraz wyposażone w system monitoringu oparty na technologii GPS. samochodem do wywozu odpadów segregowanych
— co najmniej 2 szt. o pojemności minimum 6 m³
samochodem ciężarowym, skrzyniowym lub innym przystosowanym do transportu odpadów wielkogabarytowych – co najmniej 1 szt.
specjalistycznymi samochodami przystosowanymi do odbioru i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach KP-7 – co najmniej 1 szt. samochodem ciężarowym skrzyniowym lub innym przystosowanym do transportu odpadów niebezpiecznych – co najmniej 1 szt.
Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn.:
— minimum 1 osobą nadzoru posiadającą co najmniej wykształcenie średnie oraz minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości (zarządzanie transportem) oraz nadzorowaniem jakości wykonywanych prac,
— minimum 10 osobami, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia (tj. operatorzy sprzętu, kierowcy, ładowacze).
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tzn.:
Wykonawca wykaże, że:
1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
2) Wykonawca winien wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki wymienione w pkt 1 Wykonawcy mogą spełniać łącznie, a warunek, o którym mowa w pkt 5 musi spełniać każdy z uczestników konsorcjum.
4) Potwierdzeniem spełnienia warunków będzie złożenie dokumentów i oświadczeń o których mowa w rozdziale VI. SIWZ. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
5) Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty dokumentów i oświadczeń. Nie spełnienie chociażby jednego z warunku postawionego w niniejszej SIWZ skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać przekazane zasoby (rodzaj i ilość, wskazywać okres na jaki zostają przekazane oraz formę stosunków prawnych łączących Wykonawcę z tymi podmiotami wraz z załączeniem stosownej umowy/porozumienia).
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda przedstawienia niżej wymienionych dokumentów:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 4 SIWZ;
2) Zaświadczenie Wójta Gminy Marcinowice o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1399 z późn. zm.). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich;
3) Aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych niebezpiecznych wydane przez właściwego starostę, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z 27.4.2001 o odpadach (Dz.U. z 2010 r. nr 185. poz. 1243 z późn. zm.) lub posiadają wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.);
4) Wykaz usług w zakresie odbioru od właścicieli nieruchomości co najmniej 5000 Mg odpadów w ciągu roku, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – Załącznik nr 6 SIWZ;
Dowodami, że usługi zostały lub są wykonywane należycie są:
— poświadczenie (np. poświadczenie wydane przez podmiot, który przyjął od Wykonawcy odpady do zagospodarowania, z którego wynikać będzie ilość i rodzaj odpadów przekazanych do zagospodarowania), z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert;
— oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia;
5) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług (wymienionych w Tabeli nr 1 niniejszej specyfikacji) w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami; – Załącznik nr 7 SIWZ.
6) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca wykaże minimum 1 osobę nadzoru oraz minimum 10 osób, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia (tj. operatorzy sprzętu, kierowcy, ładowacze) – wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ,
7) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) (do oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty).
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, to zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 3 ust. 1–3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).
W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, podmiot ten musi fizycznie uczestniczyć w realizacji części przedmiotu zamówienia.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Pzp, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 4 SIWZ.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,
3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) Aktualną informację Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie VI. 2. ppkt 2-4, 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
9) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie VI. pkt 2. ppkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy.
10) Dokumenty, o których mowa w pkt. 8) lit. a) i c) oraz pkt. 9, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
11) Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt. 8) i 9), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. przepis pkt. 10) stosuje się odpowiednio.
12) W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie VI. 2. niniejszej specyfikacji. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 36 Kodeksu cywilnego.
13) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, gdy wykonawca wskazując spełnienie warunków polega na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków, dotyczących odpowiednio wspólników konsorcjum lub innych podmiotów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dokumentów go dotyczących) lub przez pełnomocnika konsorcjum, jeżeli będzie miał do tej czynności upoważnienie, a w odniesieniu do innych podmiotów przez upoważnionych przedstawicieli tych podmiotów (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów).
14) Inne dokumenty i oświadczenia które Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
a) Formularz ofertowy wykonawcy wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ,
b) Dowód wniesienia wadium,
c) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
d) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
e) Lista podmiotów należących do tej samej co Wykonawca grupy kapitałowej – w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) w przypadku oświadczenia o tym, że dany Wykonawca należy do grupy kapitałowej – wzór listy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
Uwaga
Dokumenty winny być złożone w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę za wyjątkiem pełnomocnictwa, złożonego w formie oryginału bądź poświadczonej notarialnie kopii.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
OR.271.10.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.11.2015 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 30.11.2015 - 9:30

Miejscowość:

Marcinowice, ul. J. Tuwima 2, sala nr 1.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
— Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
— Zmiany umowy mogą dotyczyć:
a) wystąpienia wyjątkowych okoliczności, niezależnych od stron umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a wpływają na jej realizację;
b) terminu wykonania zamówienia – możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia w sytuacjach, których nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia niniejszego postępowania, w szczególności wystąpienia warunków klimatycznych, powodujących konieczność utrzymania dróg wstanie przejezdności;
c) zmiana stawki i kwoty podatku VAT, łącznie z konsekwencjami rachunkowymi dotyczącymi obliczenia kwoty brutto – przypadku wejścia w życie zmian odpowiednich przepisów prawa;
d) waloryzację cen wg. wskaźnika GUS, według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług, po okresie 12 miesięcy od obowiązywania umowy;
e) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia;
f) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
g) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
— Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia w następujących przypadkach:
a) śmierci i długotrwałej choroby powyżej 30 dni;
b) niewywiązywania się osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia z obowiązków wynikających z umowy;
c) jeżeli zmiana osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji itp.).
— Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, jeżeli uzna, że osoby te nie wykonują swoich obowiązków wynikających z umowy,
— W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia nowa osoba musi spełniać wymagania określone w niniejszej SIWZ.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587770

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587770

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.10.2015

Nazwa dokumentu: Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Marcinowice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Marcinowicach od 1.1.2016 do
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Urbańska
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wasilewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2015-10-23 13:35:06
Data udostępnienia informacji: 2015-10-23 13:35:06
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-23 13:51:10

Wersja do wydruku...

corner   corner