logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Marcinowice, dnia 16.03.2015r.

GK.271.1.02.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na  „Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Marcinowice”.

W związku  z potrzebą spełnienia obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, zwracamy się do Wykonawców gotowych wykonać usługę w zakresie planistycznym o przesłanie oferty na przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Marcinowice.

 

I. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia.

 1. Nazwa zamówienia.

 „Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Marcinowice”.

2. Zakres zamówienia.

 1. Opracowanie bazy danych zawierających wyselekcjonowane usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią.
 2. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które stanowią załącznik nr 3 do niniejszego procedury.
 3. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
 4. Przeprowadzenie szkolenia na temat problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem planów gospodarki niskoemisyjnej.
 5. Opracowanie niezbędnych materiałów promocyjnych (broszury, ulotki) informujące o dofinansowaniu  realizacji zadań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w.  

3. Cel zamówienia.

Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej wynika za zobowiązań określonych  w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008r. Plany gospodarki niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznych do roku 2020 tj.:

 • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Potrzeba opracowania Planu jest zgodna z polityką Polski i wynika z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011r.

Plan gospodarki niskoemisyjnej będzie dokumentem strategicznym Gminy Marcinowice, w którym zaplanowane zostaną zasady podniesienia efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.  Istotą planu będzie również osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.

Brak planu wyklucza możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych w latach 2014-2020r. na działania inwestycyjne, również na projekty miękkie z zakresu ochrony środowiska.

4. Opis realizacji zamówienia.

Plan obejmował będzie wszystkie sektory i podmioty będące producentami i odbiorcami energii.

W Panie uwzględnione zostaną następujące elementy sektora publicznego i prywatnego:

 • budynki, instalacje i urządzenia ( budynki usługowe, mieszkalne, oświetlenie publiczne,  małe i średnie przedsiębiorstwa),
 • transport publiczny i prywatny,
 • lokalna produkcja energii elektrycznej,
 • planowanie przestrzenne i planowanie transportu,
 • zamówienia publiczne w zakresie termomodernizacji budynków i odnawialnych źródeł energii,
 • współpraca z mieszkańcami, przedsiębiorcami i zainteresowanymi stronami.

Adresatami Planu są:

Urząd Gminy Marcinowice i jednostki pomocnicze (sołectwa),

Jednostki organizacyjne Gminy Marcinowice,

Wspólnoty mieszkaniowe i właściciele nieruchomości,

Lokalni przedsiębiorcy,

Organizacje pozarządowe.

Plan gospodarki ma także dotrzeć do mieszkańców Gminy Marcinowice i skłonić ich do działania na jego rzecz. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej zapewnia korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, płynące z działań zmniejszających emisje osiągane m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, wzrost konkurencyjności gospodarki.

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami  Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie   przepisami.

6. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Marcinowice powinien być opracowany zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011r. nr 94 poz. 551 z póź. zmianami).

7. Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej (4 egzemplarze) wraz z edytowalną wersją elektroniczną (plik MS Word).

8. Całkowite prawa autorskie do opracowanego dokumentu, wraz z możliwością przetwarzania, powielania i modyfikowania, będą należały do Zamawiającego

II.  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.

 

b) Posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie za uznany, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem usług - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – polegających na przygotowaniu co najmniej 1 uchwalonego dokumentu (z określeniem daty publikacji w Dzienniku Urzędowym lub Dziennikach Wojewódzkich) opracowania z zakresu ochrony środowiska lub planowania przestrzennego wymagające przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz załączy dowody potwierdzające, że usługa została wykonana należycie (referencje).

 

c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizacje zamówienia

III. Informacje o procedurze zapytania ofertowego:

1) Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w siedzibie Gminy Marcinowice w terminie do dnia 23.03.2015r. do godz. 15:00  w formie pisemnej osobiście lub listownie. Dopuszcza się przesłanie oferty w formie elektronicznie na adres: inwestycje@marcinowice.pl lub faxem na nr 74 8585231 pod warunkiem, iż równocześnie oryginał oferty zostanie przesłany pocztą lub kurierem. Oferty nie potwierdzone oryginałem nie będą rozpatrywane.

2) Przy wyborze wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami

- cena ryczałtowa – 100%

3) Ostateczny termin w realizacji ostatniego zakresu zamówienia (opracowanie niezbędnych materiałów promocyjnych) do dnia 15 września 2015r.

4) Zapytanie ofertowe ogłoszone  zostało  na  stronie  internetowej http//bip.marcinowice.pl zakładka: Przetargi.

5) Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami oraz udzielająca wszelkich wyjaśnień Ewa Fiedler-Łeńska, tel. 74 850 34 87, e-mail: inwestycje@marcinowice.pl

6) Wyniki procedury zapytania ofertowego  zostaną umieszczone na stronie internetowej jw.

7) Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na zasadach określonych w formularzu  stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

 

Nazwa dokumentu: na „Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Marcinowice”.
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Fiedler-Łeńska
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Fiedler-Łeńska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2015-03-17 13:25:17
Data udostępnienia informacji: 2015-03-17 13:25:17
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-17 13:27:57

Wersja do wydruku...

corner   corner