logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZESPÓŁ  SZKÓŁ  W  MARCINOWICACH

Ul. KOLEJOWA  18 A

58-124 MARCINOWICE

OGŁASZA   PRZETARG   NIEOGRANICZONY :

na  dostawę oleju opałowego lekkiego, spełniającego wymagania określone w normie PN-C-96024:2001 dla L1 do kotłowni w Zespole Szkół w Marcinowicach.

1/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  1. Zamawiający poszukuje wykonawcy na realizację przedmiotu zamówienia tj. dostawy oleju opałowego  lekkiego, spełniającego wymagania określone w normie

      PN-C-96024:2001 dla L1w ilości około 100.000 – 120.000 litrów  w okresie na który  

      ma być zawarta umowa tj. X 2014 –  IX 2016 . W ofercie należy podać cenę za 1 litr

      netto po uwzględnieniu wszelkich ewentualnych rabatów etc. W cenę paliwa  ma być

      wliczony również koszt dowozu paliwa.

  1. Paliwo dostarczane przez wykonawcę do siedziby zamawiającego  musi odpowiadać wymogom Polskich Norm.

2/OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

  1. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami, których znaczenie określa procent:
  1. cena (koszt) oferty (C)           – 100 %

obliczona według poniższego wzoru:
           cena najniższa
C = --------------------------------- x 100
         cena badanej oferty

  1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryterium.
  2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w  kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów (oferta z najniższą ceną netto za dostawę 1 litra oleju otrzymuje 100 punktów).
  3. Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tą ofertę, która uzyska największą ilość punktów.

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 100.

  1. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zasadami określonymi w art. 87 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami), niezwłocznie zawiadamiając o tym  wykonawcę, którego oferta została poprawiona..
  2. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić lub błędy                 w obliczeniu ceny powodują odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).

3/ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1/ Przygotowaną (zgodnie z postanowieniami SIWZ) ofertę należy  w nieprzejrzystej                

      i zamkniętej,  opieczętowanej  pieczęciami  firmowymi kopercie zakleić i włożyć do

      drugiej koperty i wysłać  lub doręczyć osobiście  na adres  zamawiającego i z dopiskami  

       jak niżej:

 

Zespół Szkół w Marcinowicach

Ul. Kolejowa 18A

58-124 Marcinowice

pokój nr 3 (sekretariat)

oraz opatrzona napisem

OFERTA  NA  PRZETARG nr ZSZ   P-2/14  DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO

nie otwierać przed dniem   01.10.2014 r. przed  godz. 10.15.

 

 2/   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone wykonawcom

      bez otwierania. Dostarczenie na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się

      na   koszt i ryzyko wykonawcy. Na wniosek wykonawcy zamawiający wyda

      poświadczenie złożenia oferty.  Jeżeli wykonawca zamierza przesłać ofertę pocztą, to

      tylko za potwierdzeniem odbioru. Za termin złożenia oferty uznaje się wówczas termin

      potwierdzenia odbioru oferty przez Zamawiającego.     

3/   Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie  do dnia: 01.10.2014 r. do godz. 10°°

      w  siedzibie zamawiającego pokój nr 3. Oferty, które zostaną złożone po wyznaczonym

      terminie zostaną wykonawcy zwrócone bez otwierania, zgodnie z art.84 ust.2 ustawy.

 4/  Przed upływem terminu składania ofert Oferent może złożyć ofertę zamienną z

      widocznym zaznaczeniem "oferta zamienna". Wycofanie oferty już złożonej  może

      nastąpić po pisemnym zwróceniu się do Zamawiającego przed upływem terminu

      składania ofert. Zwrot takiej oferty nastąpi jednak dopiero po terminie otwarcia ofert,

      gdyż  rejestr składanych ofert umożliwia ich identyfikację.

 

4/ ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH I CZĘŚCIOWYCH.

5/  OPIS WARUNKÓW  UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU I WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY

      Wykonawca składający ofertę musi spełniać następujące warunki:

  1.Opracowanie oferty ściśle wg załączonego wzoru ( Zał. Nr: 1 do SIWZ )  w zgodzie z

     przepisami ustawy oraz wskazaniami zawartymi w niniejszej specyfikacji i złożenie

     w wyznaczonym  terminie.

  2. Nie podlega wykluczeniu z postępowania na mocy art.24  ustawy.

  3. Spełniania warunki, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy.

  4. Złoży oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. III  SIWZ.

  5. Złoży zamkniętą kopertę , zawierającą  ofertę z załącznikami, oznaczoną napisem:

     "Przetarg nr: ZSZ  P-2/14 DOSTAWA  OLEJU OPAŁOWEGO ”  nie otwierać przed dniem   01.10.2014 r. przed  godz. 10.15.

w siedzibie Zamawiającego – pokój  nr  3 do dnia  01.10.2014 r. do godz. 10°°

6.Dysponowanie samochodami  dostawczymi przeznaczonymi do dostarczania oleju

      opałowego.

6/  ZAMAWIAJĄCY NIE ŻĄDA WPŁACENIA WADIUM.

7/  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 30 DNI.

8/   ZAMAWIAJĄCY NIE ZAMIERZA ZAWIEREĆ UMOWY  RAMOWEJ.

9/   ZAMAWIAJĄCY NIE ZAMIERZA USTANAWIANIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.

10/ ZAMAWIAJĄCY NIE ZAMIERZA PROWADZIĆ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

11/  WSZYSTKIE POZOSTAŁE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA ZAWARTE SĄ W SPECYFIKACJI

       ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, KTÓRA DOSTĘPNA JEST NA STRONIE

       INTERNETOWEJ:

bip.marcinowice.pl

 

ORAZ  BEZPŁATNIE W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO Tj.

ZESPÓŁ SZKÓŁ w MARCINOWICACH

Ul. Kolejowa 18 A

58-124 Marcinowice

pokój nr 3 (sekretariat)

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 23.09.2014 r. pod  numerem 314788 - 2014

 

 

                                                                             Dyrektor Zespołu Szkół w Marcinowicach

                                                                          mgr Kazimierz Miś

Nazwa dokumentu: Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Marcinowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Wojtyniak
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Wojtyniak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2014-09-23 10:27:32
Data udostępnienia informacji: 2014-09-23 10:27:32
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-23 10:32:15

Wersja do wydruku...

corner   corner