logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PRAWO LOKALNE > Pozostałe

Wójt Gminy Marcinowice

ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach

  1. I. Do konkursu może przystąpić kandydat, który:

1)      posiada obywatelstwo polskie;

2)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)      nie został prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;

4)       cieszy się nieposzlakowaną opinią;

5)      posiada wykształcenie wyższe – preferowane będą osoby posiadające wykształcenie specjalistyczne w zakresie  kulturalno – oświatowym, lub pedagogicznym a także doświadczenie w pracy w instytucjach kultury i  instytucjach prowadzących działalność kulturalną,

6)      zna problematykę będącą przedmiotem działalności ośrodków kultury;

 

Na w/w stanowisku pożądane są również:

1)      doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania i organizacji działalności kulturalnej;

2)      predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;

3)      znajomość języka obcego;

4)      umiejętność kierowania zespołem ludzkim,

5)      dyspozycyjność, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista;

6)      właściwa komunikacja interpersonalna;

7)      kreatywność,  sumienność;

8)      umiejętności menadżersko – organizacyjne;

9)      umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office;

10)  prawo jazdy minimum kat. B.

  1. II. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
     

1)     curriculum vitae;

2)     list motywacyjny;

3)     wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn zm.);

4)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje  i staż pracy/poświadczone za zgodność z oryginałem/;

5)     kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach/ poświadczone za zgodność z oryginałem/;

6)     pisemna, autorska koncepcja funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach ze szczególnym uwzględnieniem wizji rozwoju ośrodka, a także współpracy z innymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi i organizacjami pozarządowymi oraz gospodarowania środkami finansowymi i efektywnego wykorzystania bazy lokalowej;

7)     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu;

8)     oświadczenie kandydata stwierdzające, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że korzysta z pełni praw publicznych;

9)     oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, / wyłoniony w wyniku naboru  kandydat zobowiązany będzie, przed nawiązaniem stosunku pracy do  przedłożenia  oryginalnego dokumentu o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru  Karnego /

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ar 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

11) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia;

III.  Miejsce i termin złożenia dokumentów

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu (w godzinach pracy urzędu,) lub przesłać na adres  Urzędu Gminy Marcinowice – ul. J.Tuwima 2, 58-124 Marcinowice w zaklejonej kopercie, z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach. NIE OTWIERAĆ", w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2015 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu a nie data nadania w Urzędzie Pocztowym).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

IV.  Dodatkowe informacje
Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków – 14 dni od upływu terminu do składania ofert.
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Marcinowice.
O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu konkursu, zakwalifikowani do niego kandydaci, zostaną poinformowani indywidualnie (telefonicznie, e-mail lub pisemnie). Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą informowani.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Informacje o wyniku konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.marcinowice.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
Dodatkowe informacje odnośnie konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy ul. J.Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, tel. 74 85 85 226.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 30 dni po upływie terminu do składania ofert.

Wójt Gminy

( - ) Władysław Gołębiowski

Nazwa dokumentu: Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Urbańska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Urbańska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2015-02-16 11:56:00
Data udostępnienia informacji: 2015-02-16 11:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-26 11:59:23

Wersja do wydruku...

corner   corner