logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


WYPRAWKA SZKOLNA 2014

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U., poz.1024), uchwała Nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna”.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do:

1. klas II, III lub VI szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych tj. 539 zł netto (Dz.U. z 2013r. poz.1456 z późn.zm.);

2. klas II, III lub VI szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego 539 zł netto na osobę w rodzinie, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, w przypadkach określonych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn.zm.) np. ubóstwa,  sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; przy czym liczba uczniów mogąca otrzymać dofinansowanie na tej podstawie nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej;

dla uczniów klas I szkoły podstawowej podręczniki do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej „Nasz elementarz” zapewni minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art.22 ad ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz.2572 z późn.zm.);

 1. uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu

lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych i gimnazjum;

 1. uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z

niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej „Nasz elementarz” zapewnionego minister właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pomoc w formie dofinansowania obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (materiał edukacyjny to materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną, w szczególności: książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia edukacyjne, rysowanki, wyklejanki oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej).

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana na wniosek: rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także: nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą: rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 tj. do dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelcach, dyrektora Zespołu Szkół w Marcinowicach, dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w Wirach w terminie od 14 sierpnia do 10 września 2014r.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub, w uzasadnionych przypadkach, oświadczenie o wysokości dochodów.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny niespełniającej kryterium dochodowego, do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi - również zakupu materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Oświadczenie o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych, powinno dodatkowo zawierać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna".

W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

Zwrotu kosztów zakupu podręczników dokonuje dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelcach i dyrektor Zespołu Szkół w Marcinowicach, a w przypadku uczniów uczęszczających do Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w Wirach – wójt Gminy Marcinowice.

Realizacja zwrotu rodzicom kosztów zakupu podręczników nastąpi do dnia 17 listopada 2014r.

 

 

 

Wartość pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników nie może przekroczyć kwoty:

 

- dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasy I szkoły podstawowej nie korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 175 zł

 1. dla uczniów klasy II lub III szkoły podstawowej
 2. dla uczniów:
  1. niepełnosprawnych: klasy II lub III szkoły podstawowej
  2. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest  upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV – VI szkoły podstawowej lub gimnazjum niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 225 zł

dla uczniów:

 1. niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszacych, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera): klasy II lub III szkoły podstawowej
 2.  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum

korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego;

w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) lub materiałów edukacyjnych, koszt nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł

do kwoty 770 zł

 1. dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej
 2.  dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV – VI szkoły podstawowej niekorzystających z podręcznika do kształcenia specjalnego

do kwoty 325 zł

 

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszacych, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej 

korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego - w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego), ich koszt nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł

do kwoty 770 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum niekorzystających z podręcznika do kształcenia specjalnego

do kwoty 350 zł

 

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszacych, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego - w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) ich koszt nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł

do kwoty 607 zł

 

Załączniki do pobrania: 2014-08-14 10:03:54 - Wyprawka szkolna 2014 - Wniosek (45.24 kB)

Nazwa dokumentu: Wyprawka Szkolna 2014
Osoba, która wytworzyła informację: Honorata Błońska
Osoba, która odpowiada za treść: Honorata Błońska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2014-03-24 14:20:00
Data udostępnienia informacji: 2014-03-24 14:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-14 10:03:59

Wersja do wydruku...

corner   corner