logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

WÓJT GMINY MARCINOWICE
                                               ogłasza
                  II  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 na sprzedaż nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 253/1 AM-2 o pow. 0,0242 ha i nr 256/5 AM-2 o pow. 0,0328 ha, zabudowana budynkiem o pow. użytkowej 455,68 m2 położona w obrębie Biała nr 46 oraz działka niezabudowana nr 255 AM-2 o pow. 0,0253 ha.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Biała zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/233/06 Rady Gminy Marcinowice z dnia 25 kwietnia 2006r. – MW/U-1 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności zabudowy z dopuszczeniem zabudowy usługowej. Strefa „B” ochrony konserwatorskiej, strefa „OW” obserwacja archeologiczna.
Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń, zobowiązań i praw osób trzecich. Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta Nr SW1S/00019959/9.
Cena wywoławcza: 150.000,00 PLN  w tym:
wartość budynku: 136.000,00 zł
wartość prawa własności działki nr 253/1 i nr 256/5 wynosi: 9.000,00 PLN
wartość prawa własności działki nr 255 wynosi: 5.000,00 PLN
Wadium: 15.000,00 PLN
Minimalne postąpienie: 1.500,00 PLN
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie proporcjonalnie obowiązujący podatek VAT 
(dotyczy działki niezabudowanej nr 255).
Przetarg odbędzie się w dniu 20.11.2009r. w siedzibie Urzędu Gminy Marcinowice ul. Tuwima 2, pokój nr 1,  o godz. 8.30.
Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 10.09.2009r. zakończył się wynikiem negatywnym
Warunkiem przestąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Marcinowice Nr 60 9531 1029 9001 0000 0101 0002 w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 17.11.2009r. ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Marcinowice).
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialne potwierdzenie pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108).
Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do poniesienia w gotówce kosztów dotyczących przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz kosztów przeniesienia prawa własności nieruchomości.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Urzędzie Gminy Marcinowice, ul. Tuwima nr 2, pokój nr 10, lub telefonicznie pod nr (074) 85-85-227, wew. 36. 
Ponadto ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na stronach Urzędu Gminy Marcinowice pod adresem: bip.marcinowice.pl 
 
Sporządziła: B. Staryszak
 
 
 

Nazwa dokumentu: II przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej działka nr 253/1 AM-2 o pow. 0,0242 ha i nr 256/5 AM-2 o pow. 0,0328 ha, zabudowana budynkiem o pow. użytkowej 455,68 m2 położona w obrębie Bia
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wasilewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wasilewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2009-10-16 08:53:16
Data udostępnienia informacji: 2009-10-16 08:53:16
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-16 08:55:24

Wersja do wydruku...

corner   corner