logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
Zarządzenie Nr 82/09

Wójta Gminy Marcinowice

z  dnia 28.09.2009r.

 

 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu gruntu działki nr 135/9 położonej przy ulicy Sportowej w Marcinowicach oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), oraz art. 32 ust. 1 i 2, art.35, art. 69  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

§1.       1. Stanowiącą własność mienia komunalnego Gminy Marcinowice nieruchomość gruntową, położoną przy ulicy Sportowej w Marcinowicach, zabudowaną budynkami gospodarczymi, które stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności użytkownika wieczystego oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 135/9 o powierzchni 0,7500 ha  przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej jej użytkownikowi wieczystemu.

 2. Z dniem zawarcia aktu notarialnego przeniesienia prawa własności gruntu wygasa wcześniej ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

3. Dane o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zostały uwidocznione w wykazie stanowiącym załącznik  Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.  Cena nabycia prawa własności gruntu, która została ustalona na podstawie szacunku rzeczoznawcy majątkowego, stanowi różnicę pomiędzy wartością rynkową gruntu a wartością posiadanego prawa użytkowania wieczystego tego gruntu i wynosi:  

192 420,00 zł  + 22%VAT  42 332,40 zł = 234 752,40 zł

 

§ 3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez  podanie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy, w prasie lokalnej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Marcinowice na okres 21 dni licząc od dnia  podpisania zarządzenia.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Marcinowice.

 

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

- Wójt-

 

-Jerzy Guzik-

 

 Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 82/09

Wójta Gminy Marcinowice

z dnia 28.09.2009 r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu gruntu działki nr 135/9 położonej przy ulicy Sportowej w Marcinowicach oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.

 

Działając na podstawie art. 32 i 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami Gmina Marcinowice na wniosek użytkownika wieczystego przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową działka nr 135/9, AM-1 o powierzchni  0,7500 ha  zabudowaną budynkami gospodarczymi, położoną przy ulicy Sportowej w Marcinowicach (obręb  0008),  Księga Wieczysta Nr 27827.

Istniejące na przedmiotowy gruncie budynki stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności użytkownika wieczystego.

Przeznaczony do sprzedaży grunt jest własnością Gminy Marcinowice w użytkowaniu wieczystym do dnia 30.03.2093 r. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Marcinowice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/220/06 Rady Gminy Marcinowice z dnia 12.04.2006 r.

2.P/U- tereny zabudowy produkcyjno-przemysłowej i usługowej, US/U- tereny sportowo- rekreacyjne i usługowe. Istniejąca linia energetyczna 20kV wraz ze strefą ograniczonego użytkowania.

Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego w/w działki.

Wójt  Gminy Marcinowice - zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę nieruchomości gruntowej działki nr 135/9:

- wartość prawa własności gruntu wynosi - 309 000,00 zł

- wartość prawa użytkowania wieczystego wynosi - 116 580,00 zł

Należność za nabycie prawa własności stanowi różnicę ww. wartości i wynosi:

192 420,00 zł + 22% VAT tj.  42 332,40 zł = 234 752,40 zł

 

W/w cena nabycia gruntu (netto) na wniosek nabywcy może być rozłożona na oprocentowane raty a zobowiązanie to zostanie zabezpieczone poprzez wpis hipoteki obciążającej nieruchomość w księgach wieczystych.

Ustalona przez Wójta Gminy cena nieruchomości będzie obowiązywała przez okres 12 miesięcy począwszy od dnia sporządzenia operatu szacunkowego tj. 11 września 2009r. i w tym terminie należy przystąpić do aktu notarialnego.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Marcinowice wywiesza się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Marcinowicach, ul Tuwima 2, na okres 12 dni od dnia

28.09.2009 r. do dnia 19.09.2009r. oraz ustala się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie  art. 34 ust 1 pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami na 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.        

 

- Wójt-

 

- Jerzy Guzik-

Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 82/09 Wójta Gminy Marcinowice w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż uzytkownikowi wieczystemu gruntu działki nr 135/9 położonej przy ulicy Sportowej w Marcinowicach oraz podania
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Staryszak
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Staryszak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2009-09-28 13:52:13
Data udostępnienia informacji: 2009-09-28 13:52:13
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-28 13:53:18

Wersja do wydruku...

corner   corner