logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A AZarządzenie Nr 81/09

Wójta Gminy Marcinowice

z  dnia 11.09.2009 r.

 

 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży.

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art. 34, art.35 ust.1 i ust.2, art. 37 ust. 1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (  Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Marcinowice Nr VII/35/07 z dnia 28 marca 2007r. w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Marcinowice, zarządzam co następuje:

 

§1. Przeznacza się i ogłasza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową  niezabudowaną, działka nr 365/2, AM-1, pow. 0,29 ha położoną w obrębie Mysłaków, stanowiącą mienie komunalne Gminy Marcinowice.

 

§ 2.Wykaz szczegółowych danych dotyczących przedmiotowej nieruchomości stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez  podanie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy, w prasie lokalnej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Marcinowice na okres 21 dni licząc od dnia  podpisania zarządzenia.

 

§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Marcinowice.

 

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 85/08 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 21.07.2008 r.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 81/09

Wójta Gminy Marcinowice

z dnia 11.09.2009 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży.

 

                                  W Y K A Z

 

Nieruchomość               - gruntowa niezabudowana działka nr 365/2 pow. 0,29 ha, AM-1,

Położenie                       - obręb  0009 Mysłaków

Księga Wieczysta Nr     - KW SW1S/00019928/3.

Opis nieruchomości   - nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka w kształcie litery L, położona w sąsiedztwie zabudowań na szczycie wzniesienia, opadająca w obie strony ramion L.

Rodzaj zbycia               - sprzedaż na własność, przetarg ustny  nieograniczony

Cena nieruchomości zgodnie z opinią biegłego – 67.720,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia  złotych).

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Mysłaków, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/185/05 Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 września 2005 r. - 5.MN  - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 4.KDL - tereny dróg publicznych droga klasy lokalnej, strefa „K” ochrony krajobrazu, otulina Ślężańskiego Parku Krajobrazowego.

Termin wnoszenia opłat - wszelkie należności  związane z kupnem   nieruchomości należy uregulować przed zawarciem aktu notarialnego.

 

Pierwszeństwo w nabyciu działki, z zastrzeżeniem art. 216a ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje osobie która, spełnia jeden z następujących warunków:

1/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,

2/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej  nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.                                                                                                                                                                                                                          Ustala się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  na 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 81/09 Wójta Gminy Marcinowice w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę.
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Staryszak
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Staryszak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2009-09-11 14:29:56
Data udostępnienia informacji: 2009-09-11 14:29:56
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-11 14:36:04

Wersja do wydruku...

corner   corner