logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INNE

Marcinowice, dnia 17.01.2014 r.

 

 

GK.6220.06.3.2014

                                                        

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz.1235) Wójt Gminy Marcinowice informuje o:

 

wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie małej elektrowni wodnej w miejscowości Śmiałowice przylegającej do starego jazu wykorzystywanego do celów energetycznych przy rzece Bystrzyca.

 

  1. Postępowanie jest prowadzone na wniosek Inwestora Pana Jarosława Jędrzejczak, Smogorzewo 29, 68-820 Pisaki reprezentowanego przez Pana Tomasza Kwiatkowskiego, Mórkowo 53a, 64-111 Lipno
  2. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Marcinowice
  3. Organem właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy
  4.  Informuje się o:
  • możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (karta informacyjna wraz z załącznikami graficznymi) w siedzibie Urzędu Gminy w Marcinowicach, ul. J. Tuwima nr 2, Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, pok. nr 3 (parter), tel.(074) 8585226, 8503487, 8503482.
  • możliwości składania uwag i wniosków przed wydaniem decyzji, które zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Marcinowice.

 

 

 

 

 Wójt Gminy Marcinowice

 (-) Jerzy Guzik 

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

1. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marcinowicach

2. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Śmiałowice

3. umieszczenie w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy w Marcinowicach: bip.marcinowice.pl

 

Nazwa dokumentu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowie małej elektrowni wodnej w miejscowości Śmiałowice
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wasilewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wasilewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2014-01-24 11:53:11
Data udostępnienia informacji: 2014-01-24 11:53:11
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-24 12:00:04

Wersja do wydruku...

corner   corner