logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Marcinowice, dnia 19.02.2009 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 


Wójt Gminy Marcinowice, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, tel./fax. (074) 85-85-226/227 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie nieograniczonym na zadanie p.n.:


Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goli Świdnickiej


1. SIWZ dostępne na stronie internetowej bip.marcinowice.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy po uprzednim przesłaniu zamówienia: fax (074) 85-85-231,
e-mail: marcinowice@zgwrp.org.pl
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest: Kierownik Referatu  Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Ryszard Porębski, pok. Nr 5, w dni robocze w godz. 8:00 do 14:00, tel. (074) 85-85-226/227.
2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.
3. Termin wykonania zamówienia: 30.06.2009 r.
4. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1, 2 oraz spełniający warunki art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” Dz.U. 19/2004 poz. 177 ze zm. i warunki zawarte w SIWZ.
5. Kryteria oceny oferty: Cena-100%.
6. Warunku udziału w postępowaniu i sposoby oceny ich spełniania:
Oferent składający ofertę musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.), w szczególności poprzez:
a) nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
b) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia siłami własnymi,
c) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia siłami własnymi.
d) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat  dwóch zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o łącznej wartości minimum: 200.000,00 zł 
• Ocena spełniania warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana według formuły:
„SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA”
• Oświadczenia i dokumenty wymagane od oferentów potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę przetargową wg zał. nr 1 w sposób określony w pkt 7 SIWZ oraz:
1) wymagane oświadczenia (zgodnie ze wzorem oferty przetargowej załącznik nr 1 do SIWZ) – załącznik nr 1 do oferty,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego jako przedsiębiorcy, z którego wynika, że oferent prowadzi działalność przez okres nie krótszy niż 5 lat, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 2 do oferty,
3) dokumenty stwierdzające, że osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika budowy posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej, wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby zawodowej i ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej – załącznik nr 3 do oferty,
4) informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat, ze wskazaniem osoby desygnowanej do pełnienia obowiązków kierownika budowy – załącznik nr 4 do oferty,
5) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych,  odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje lub protokóły odbioru robót budowlanych –przynajmniej  dwa zamówienia o łącznej wartości 200.000,00 zł -załącznik nr 5 do oferty,
6) kosztorys ofertowy – załącznik nr 6 do oferty,
Kosztorys ofertowy należy sporządzić w formie szczegółowej w oparciu o przedmiar robót zawierający podstawę wyceny robót. Ceny jednostkowe kosztorysu należy wyliczyć z uwzględnieniem wszystkich składników cenotwórczych dla poszczególnych pozycji. Cena końcowa w kosztorysie ofertowym ma być sumą cen kosztorysowych wszystkich robót.
7) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 50 000 zł.
8) zaparafowany projekt umowy.

7.  Termin składania oferty upływa w dniu: 16.03.2009 r. o godz. 9:00, Sekretariat Urzędu.
8.  Otwarcie oferty nastąpi w dn. 16.03.2009 r. o godz. 9:30 w sali narad pok. nr 1 (parter)
9.  Termin związania ofertą- 30 dni.

Załączniki do pobrania: 2009-02-20 10:47:49 - Książka Przedmiarów (784.64 kB)
2009-02-20 10:48:48 - SIWZ remont świetlicy w Goli Świdnickiej (153.00 kB)

Nazwa dokumentu: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goli Świdnickiej
Osoba, która wytworzyła informację: Ryszard Porębski
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Porębski
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2009-02-20 10:44:47
Data udostępnienia informacji: 2009-02-20 10:44:47
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-20 10:49:19

Wersja do wydruku...

corner   corner