logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
minusPrzetargi
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2012 > kwiecień > 2012-04-19
Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 25 w Chwałkowie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Marcinowice , ul. Juliana Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, woj. dolnośląskie, tel. 074 8585226, faks 074 8585231.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 25 w Chwałkowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Celem postępowania przetargowego jest wyłonienie wykonawcy na wykonanie niżej wymienionego zadania polegającego na remoncie wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 25 w Chwałkowie na dz. nr 155/35, obręb Chwałków, Gmina Marcinowice wpisanego do rejestru zabytków - pałac- decyzja nr 759/Wł/08.11.1980r. Jest to budynek mieszkalny, wielorodzinny, podpiwniczony, o prostej bryle, kryty dachem dwuspadowym (naczółkowym) o kącie nachylenia połaci 40°. Układ konstrukcyjny budynku - poprzeczny. Parter i piętro pełnią funkcje mieszkalną, poddasze nieużytkowe. W piwnicy znajdują się pomieszczenia gospodarcze pełniące funkcję komórek lokatorskich. a) Dane ogólne budynku przed zmianą: -Długość budynku 20.67 m -Szerokość budynku 19.65 m - Wysokość kalenicy nad poziomem 0.00 11,58 m -Powierzchnia użytkowa budynku ~296.24 m2 -Kubatura budynku ~2678.76 m3 -Powierzchnia zabudowy 320.29 m2 b) Dane ogólne budynku po zmianie: -Długość budynku 20.67 m -Szerokość budynku 18.57 m -Wysokość kalenicy nad poziomem 0.00 11.75 m -Powierzchnia użytkowa budynku ~292.04 m2 -Powierzchnia użyt. części objętej opracowaniem 144.04 m2 -Powierzchnia netto budynku ~599.53 m2 -Kubatura budynku ~2660.672m3 -Powierzchnia zabudowy 314.97 m2 c) Wysokości kondygnacji: Piwnica: 2.07 m Parter ~3.01 I Piętro ~2.80 Poddasze: 4.79 m Zakres prac związanych z remontem jest następujący: - Remont dachu wraz ze wzmocnieniem istniejących elementów konstrukcyjnych więźby dachowej i wymianą pokrycia dachowego - Impregnacja istniejących i projektowanych elementów nośnych więźby dachowej - Przemurowanie kominów od poziomu +9.00m, od posadzki parteru - Montaż łat oraz kontrłat - Ułożenie nowego pokrycia dachowego - Montaż okien połaciowych - Montaż nowych obróbek blacharskich dachu i kominów. - Montaż nowej instalacji odgromowej - Montaż stopni i ław kominiarskich - Montaż barierki śniegowej - Naprawa istniejących schodów od strony wejścia głównego z płyt granitowych - Wymiana stropu tarasu i stropodachu od strony ogrodu - Wymiana izolacji przeciwwodnych stropodachów i tarasów - Montaż dostosowanych barierek tarasów - Osuszenie ścian i tynków dobudówek oraz piwnicy - Wykonanie tynków pod stropem nad dobudówkami - Wymiana drewnianych schodów piwnicy - Wymiana zewnętrznej stolarki - Naprawa tynków i położenie nowych wraz ze zmianą kolorystyki elewacji - Remont klatki schodowej - Wymiana części podłogi na poddaszu - Wykonanie drenażu budynku - Kanalizacja burzowa z przeciskiem pod drogą Projekt architektoniczno-budowlany, projekt branży sanitarnej i elektrycznej, rysunki konstrukcyjne, specyfikacje techniczne, przedmiary robót stanowią załącznik do niniejszej specyfikacji i znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.marcinowice.pl Wykonawca robót jest zobowiązany również do: 1/ ubezpieczenia budowy do równowartości 110% kosztów budowy brutto, 2/ wykonania inwentaryzacji powykonawczej, 3/ przeprowadzenia odbioru robót m.in. przez: Straż Pożarną, ZUWIK Nadzór Budowlany, Urząd Gminy Marcinowice.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.30.00-4, 45.11.11.00-9, 45.11.12.20-6, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.26.11.00-5, 45.26.12.00-6, 45.26.21.00-2, 45.26.23.00-4, 45.26.25.00-6, 45.43.00.00-0, 45.44.20.00-7, 45.45.20.00-0, 45.45.31.00-8, 45.11.21.00-6, 45.11.23.30-7, 45.11.27.10-5, 45.31.00.00-3, 45.11.27.10-5, 45.33.23.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium dla zadania wynosi: 14.000,00 zł. Wadium należy wnieść w formach określonych w art.45 ust.6 Prawa Zamówień Publicznych. Jeśli wniesione będzie w pieniądzu, należy je wpłacić na konto: Bank BS Marcinowice 60 9531 1029 9001 0000 0101 0002, w terminie zapewniającym spłynięcie środków na w/w konto przed otwarciem ofert. Wadium wniesione w innej formie można złożyć w kasie Zamawiającego jako depozyt, za potwierdzeniem. Dowód przelewu lub potwierdzenie depozytu należy dołączyć do oferty. Wadium zostanie zwrócone w trybie określonym w art.46 - Prawo zamówień publicznych. Wadium Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania lub, których oferty zostały odrzucone, Zamawiający zwróci niezwłocznie na ich pisemny wniosek.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: oświadczenie, że: - posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, - posiada wiedzę i doświadczenie, - dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - oświadczenie jak w punkcie 3.1, - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w tym jedna wykonana w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tj. budowa, przebudowa, remont (łącznie 3 roboty budowlane) objętym przedmiotem zamówienia o wartości minimum 500.000,00zł. brutto każda, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje, protokoły odbioru robót). Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - oświadczenie jak w punkcie 3.1 Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - oświadczenie jak w punkcie 3.1- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w tym co najmniej jedną osobę z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólnobudowlanej w tym kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w obiektach objętych ochroną konserwatorską wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie do właściwej okręgowej Izby Samorządu Zawodowego. Dokumenty potwierdzające powyższe winny być załączone do oferty. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - oświadczenie jak w punkcie 3.1 - polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 500.000,00zł. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykaz części zamówienia (elementów robót), których realizację Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom zgodnie z art. 647¹ kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 14 lutego 2003r., nr 49 poz. 408) ( Załącznik Nr 10 do oferty wg wzoru Nr 3 załącznika Nr 3) 2. Zaparafowany projekt umowy (Załącznik Nr 11 do oferty) 3. Kosztorys ofertowy, który jest dokumentem pomocniczym sporządzonym na bazie przedmiaru robót wskazującym technologię wykonania robót oraz pozwala na właściwe skalkulowanie ceny oferty za całość zadania. Błędy w kosztorysie nie maja wpływu na ważność oferty. (Załącznik Nr 12 do oferty) 4. Dowód wniesienia wadium (Załącznik Nr 13 do oferty) 5. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa. (Załącznik Nr 14 do oferty) 6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowanie w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art.23 ust. 2 upzp. (Załącznik Nr 15 do oferty) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie załączy dokumenty wskazane w rozdziale 7 pkt 1a, 1d, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, z treści której wynika iż odpowiadają solidarnie za zobowiązania oraz wskazują lidera konsorcjum.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę umowy w następujących przypadkach: - jeżeli wystąpią okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności na moment podpisania umowy strony nie mogły przewidzieć a wynikają one ze zmian przepisów prawa. - zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych; zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, odmową wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.marcinowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy ul.J.Tuwima 8, 58-124 Marcinowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2012 godzina 08:30, miejsce: Urząd Gminy ul.J.Tuwima 8, 58-124 Marcinowice, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania (kliknij TUTAJ)

Załączniki do pobrania: 2012-04-19 15:25:53 - SIWZ (278.50 kB)
2012-04-20 11:09:26 - Załączniki do przetargu (210.70 kB)
2012-05-02 14:54:16 - Wyjaśnienia (29.00 kB)

Nazwa dokumentu: Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 25 w Chwałkowie
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wasilewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wasilewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2012-04-19 15:22:29
Data udostępnienia informacji: 2012-04-19 15:22:29
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-02 14:54:22

Wersja do wydruku...

corner   corner