logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
minusPrzetargi
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2018 > sierpień > 2018-08-16
Remont Kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Wirach -Specyfikacja

 

Nr sprawy: OR.271.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

 

 

 

 

na  „Remont Kościoła

pw. Św. Michała Archanioła w Wirach”               

                             

                                             

 

 

 

Nazwa projektu: „Poprawa konkurencyjności zasobów kulturowych Gminy Marcinowice poprzez modernizację Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach wraz z organami, Kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej w Szczepanowie wraz z organami, Kościoła pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Zebrzydowie, Kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Wirach wraz z wyposażeniem w sprzęt multimedialny ” realizowane w ramach Poddziałania nr 4.3.4 „Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW”

 

 

 

 

Wiry  2018

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach

Strzelce 53

58 – 123 Strzelce

 

Uwaga: Zamawiającym Beneficjentem projektu (liderem) jest Parafia Rzymskokatolicka pw.  Wszystkich Świętych, Strzelce 53,  58-123 Strzelce a postępowanie przetargowe prowadzi w oparciu o stosowne pełnomocnictwo Gmina Marcinowice.

W postępowaniu ze względu na jego małą złożoność i wartość nie stosuje się klauzul społecznych oraz procedury odwróconej opisanej w art. 24 aa Pzp.

2. Oznaczenie Wykonawcy.

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

 

 Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

1.  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017r., poz.1579, poz. 2018);

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów   dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126);

3.   Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego  kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477)

4.  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263)

5.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1125).

6.    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny ( j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 380)

7.   Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( j.t. Dz.U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503 ze zmianami)

8.    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

9.   Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1789) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

3. Tryb udzielania zamówienia.

    Przetarg nieograniczony.

 

 

II.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1. Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji

    Przedmiotem niniejszego zamówienia jest :

 

„Remont Kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Wirach”

 

 

Roboty należy wykonać zgodnie z Projektem budowlanym na podstawie Decyzji pozwolenia na budowę nr 1099/2009 z dnia 22.09.2009r., znak WB.7351-1120/09-1 wydanej przez  Starostę Powiatu Świdnickiego oraz Decyzji pozwolenia na budowę nr 251/2016 z dnia 04.03.2016r., znak WB.6740.223.2016.3 Zakres rzeczowy robót opisano w Projekcie Budowlanym  i Przedmiarze robót.

Wszelkie prace remontowe należy wykonywać  zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1789) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

 

 

Wspólny słownik zamówień (CPV)

 

45212361-4 - Roboty budowlane w zakresie kościołów

45262300-4 – Roboty budowlane obiektów o charakterze zabytkowym

45410000-4 – Roboty tynkarskie

45442110-1 – Malowanie elewacji

45453100-8 – Roboty renowacyjne – tynkowanie

44810000-1 – Farby

31527200-8- Oświetlenie zewnętrzne

44112410-5 – Konstrukcje dachowe

44221100-6 - Okna

 

Uwaga:  Podane w projekcie nazwy producentów i rodzaje materiałów są informacją przykładową. Wykonawca może zaoferować produkty i rodzaje materiałów  innych producentów, przy czym winny one charakteryzować się parametrami nie gorszymi jak podane w projekcie.

 

Zakres prac zgodnie z przedmiotem zamówienia obejmuje:

 

W ramach remontu elewacji zakłada się wykonanie następujących prac:

 • tynki zewnętrzne na wieży,
 • okna wieży,
 • orynnowanie wieży,
 • tynki zewnętrzne na ścianie północnej kościoła,
 • parapety zewnętrzne okien i obróbki krenelażu wieży,
 • więźba hełmu,
 • poszycie hełmu,
 • wyjście na dach wieży,
 • strop zewnętrzny wieży,
 • oświetlenie zewnętrzne wieży,
 • instalacja odgromowa,
 • instalacja zasilająca oświetlenie,
 • instalacja Green Land,
 • barierki,
 • wnętrze wieży: belki stropowe, biegi schodów, podłogi, instalacja oświetleniowa, braki w murach,
 • rekonstrukcja muru zewnętrznego,
 • inspekcja i naprawa więźby drewnianej części głównej kościoła

 

 

Pozostałe informacje związane z przedmiotem zamówienia

Załączony do SIWZ przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym do skalkulowania ceny oferty i jej sporządzenia. Przedmiar robót stanowiący podstawę wyliczenia ceny oferty jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu. Zawarte w przedmiarze robót zestawienie ma jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie całości robót wynikających z dokumentacji projektowej, przedmiaru jak również wszystkich pozostałych robót lub prac, bez których nie można wykonać zamówienia, między innymi: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymanie zaplecza budowy, wywóz nadmiaru gruntu i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Dodatkowe informacje:

1. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawidłowe i należyte wykonanie przedmiotu zamówienia i uwzględnić je w wynagrodzeniu ryczałtowym.

2. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować teren budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.

4. Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w specyfikacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.

5. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia wewnątrz kościoła, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.

6. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.

7. Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań i pomiarów

8. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach realizacji zadania robót, wymagające wywozu, nie nadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, ziemnych, będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie zgodnie z postępem robót do ich przewiezienia i utylizacji na własny koszt. Koszt transportu, składowania i utylizacji należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

9. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom i podmiotom trzecim, powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.

10. Wykonawca udzieli gwarancji na całość robót budowlanych na okres nie krótszy niż 60 miesięcy od dnia podpisania odbioru końcowego.

Warunki i wymagania ogólne dotyczące realizacji.

 

    Ź   Wykonawca będzie zobowiązany przed wprowadzeniem na budowę do przedłożenia

         Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowego harmonogramu prac o stopniu

          szczegółowości ustalonym przez inspektora nadzoru , planu organizacji zaplecza

          budowy i sposobu zabezpieczenia prowadzonych robót.

          Zamawiający będzie żądał stałej obecności na budowie kierownika budowy

          posiadającego uprawnienia budowlane

    Ź   W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów dokumentacji   

         projektowo-kosztorysowej obowiązuje zakres najszerszy i najkorzystniejszy dla

         Zamawiającego, przy czym w przypadku zgłoszonych wątpliwości szczegółowe jego

         ustalenie musi być dokonane pisemnie, wpisem do dziennika budowy.

    Ź   Zamawiający zabrania stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia. Materiały nie

         odpowiadające wymaganiom zostaną usunięte z terenu budowy.

    Ź   Wykonawca  ma obowiązek zabezpieczenia składowanych materiałów, narzędzi

          i sprzętu przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą, zagrożeniem dla osób postronnych.

    Ź   Sprzęt stanowiący własność Wykonawcy lub wynajęty powinien posiadać dopuszczenie    

         do użytkowania – dokumenty potwierdzające ten fakt muszą być okazane na żądanie 

          inspektora nadzoru.

    Ź  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów użytych do realizacji zamówienia. Inspektor nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że zapewniono zgodność
z Polskimi Normami, aprobatami technicznymi oraz właściwymi przepisami

          i dokumentami technicznymi lub, które posiadają  deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla wyrobów dla których nie  ustanowiono Polskiej Normy. Szczegółowe rozwiązania technologiczne wskazuje Projekt techniczny i przedmiar robót.

   Ź    Szczegółowe rozwiązania materiałowe muszą być uzgadniane z Projektantem 

         i Zamawiającym.

   Ź    Wraz z dokumentacją odbiorową wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia

         warunków gwarancji, atestów, certyfikatów wraz z oświadczeniem o ich wbudowaniu,

         pomiarów i badań kontrolnych.

   Ź   Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia zgodności dostawy z danymi

         ofertowymi w wybranym przez siebie kwalifikowanym laboratorium.  W przypadku

         stwierdzenia niezgodności z ofertą Zamawiający będzie miał  prawo żądać wymiany

         wcześniej  zamontowanych materiałów na zgodne z ofertą.

   Ź    Obowiązkiem wykonawcy będzie zapewnienie i przestrzeganie warunków bhp,

         zabezpieczenie interesów osób trzecich, naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych
w trakcie realizacji, ochrona mienia związanego z budową /materiały i sprzęt wykonawcy  oraz  mienie użytkownika/.

   Ź    Przedstawicielem zamawiającego na budowie będzie  inspektor nadzoru.

         Wykonawca będzie miał obowiązek umożliwić inspektorowi pełnienie obowiązków oraz udostępniać  dokumenty i informacje związane z robotami oraz odpowiednie narzędzia i urządzenia pomiarowe.

   Ź    Zakończenie robót nastąpi po zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości do odbioru,

          potwierdzeniu przez  inspektora wykonania wszystkich prac oraz komisję odbioru powołaną przez Inwestora.

   Ź   Wykonawca w żadnym przypadku nie może powoływać się na ewentualne pominięcie niektórych robót w dostarczonych przez Zamawiającego przedmiarach, które mają jedynie charakter pomocniczy, a ich treść nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń. Podstawą zamówienia jest dokumentacja /którą Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokładnie przeanalizować/ i pozostałe dokumenty przetargowe tworzące SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zaplanować wszystkie czynności dla realizacji zamówienia, zgodnie z zasadami  sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami bez względu na to, czy czynności te /prace/ są odrębnie wymienione w jakimkolwiek dokumencie. Przyjmuje się, że zestawienie planowanych prac w Harmonogramie robót, na podstawie którego zostało ustalone wynagrodzenie, sporządzi Wykonawca. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy sporządzenia szczegółowego kosztorysu ofertowego, poza koniecznością wykonania robót dodatkowych nie ujętych w Projekcie.

   Ź   W przypadku rozbieżności co do zakresu robót określonych w poszczególnych częściach dokumentacji projektowej i pozostałych dokumentach przetargowych obowiązujący jest zakres najszerszy, chyba że Zamawiający w sposób jednoznaczny wyłączył określone roboty z zakresu objętego przetargiem.

  Ź     Jeżeli Wykonawca zamierza zastosować materiały inne  niż w dokumentacji projektowej,  zmiana taka wymaga zgody projektanta i akceptacji Zamawiającego

         W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia /dokumentacji projektowej określono jakikolwiek materiał, lub wyrób, przedstawiono karty katalogowe poprzez podanie nazwy producenta i wyrobu lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu  nie gorszych parametrów niż przewidziane w projekcie. Każdorazowo zastosowanie rozwiązania zamiennego wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SIWZ winny być interpretowane jako definicje standardów i propozycji projektanta, na podstawie których dokonał on stosownych obliczeń, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”

 

Ź      W skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wchodzi dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej: http://www.bip.marcinowice.pl  oraz www.strzelce.diecezja.swidnica.pl

 

II.2.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

            Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

            Zamawiający nie przewiduje udzielania  zamówień uzupełniających            Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

 

III.   GWARANCJA I RĘKOJMIA:

 

1.  Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin gwarancji wynosi od 60 do 84 miesięcy - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. Okres gwarancji jest automatycznie przedłużany o czas naprawy.

 

2.  Zamawiający wymaga rękojmi na wykonane roboty budowlane, zastosowane materiały na okres, co najmniej 60 miesięcy liczony od terminu końcowego odbioru robót i nie dłuższy niż 84 miesiące.

Szczegółowe warunki dotyczące gwarancji i rękojmi określono we wzorze umowy

 

3.  Rozszerza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, a w związku z tym uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia. Wygasają one z upływem okresu, na który wykonawca udzielił rękojmi na wykonany przedmiotu zamówienia. Bieg okresu rękojmi rozpocznie się z chwilą wykonania przedmiotu zamówienia, potwierdzonego spisaniem końcowego protokołu odbioru robót i przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji. W okresie rękojmi wszelkie naprawy i przeglądy robót będących przedmiotem zamówienia, będą wykonywane wyłącznie kosztem i staraniem Wykonawcy.

 

 

 

IV.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie nie dłuższym niż do dnia
20 grudnia 2018 r. od dnia podpisania umowy

 

 

V.  PODWYKONAWCY

 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

 

W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy, Zamawiający żąda

wskazania przez Wykonawcę w Ofercie (Formularz Oferty) :

 

-  firm Podwykonawców oraz części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć

Podwykonawcy

 

Wykonawca ma prawo zmienić albo zrezygnować z Podwykonawcy na każdym etapie

realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych   w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału                         w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania

o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 ustawy Pzp).

 

W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca jest ponadto zobowiązany do:

•  poinformowania zamawiającego o wszelkich zmianach przedmiotowych danych.

•  przekazania informacji na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym

okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo znajdują się we wzorze umowy.

 

VI.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków  sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wiedza i doświadczenie, zdolności technicznej lub zawodowej w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, wiedzy i doświadczeniu lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, wiedza i doświadczenie lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 ustawy.

 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

 5.  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w punkcie 1., nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pierwszym zdaniu.

 

7.  W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu   zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

8. Zamawiający wymaga od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia w oparciu o przepisy art. 24 ust 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. (patrz oświadczenie – Załącznik Nr 1a do oferty)

9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają       wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie:

     Przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12– 23 ustawy PZP:

     Przesłanek fakultatywnych z art. 24 ust. 5 pkt 1

 

10.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  w postępowaniu określone w art. 22 ust 1b pkt 2 PZP, które dotyczą:

10.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile  wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

10.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna:

            1) posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej           w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

  10.3 zdolności technicznej lub zawodowej: 

1) warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca:

            1.1) wykaże, że dysponuje n/w osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.

 1. osobę wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą  co najmniej 2 - letnią praktykę zawodową na budowie przy obiektach zabytkowych oraz uprawnienia  budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia    7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.  z 2016r. poz.            290) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej        obowiązujących przepisów.

10.4 wiedza i doświadczenie:

1) warunek udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca:

 • wykonawca wykaże wykonanie co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie objętym przedmiotem zamówienia realizowanych na obiektach zabytkowych o wartości minimum 450.000,00zł. brutto. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w tym dwie wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - tj. remont, przebudowa obiektu zabytkowego (łącznie 2 roboty budowlane) objętym przedmiotem zamówienia o wartości minimum 450.000,00 zł. brutto każda, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje, protokoły odbioru robót).

 

 

 

VII.   PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY

 

VII.1  Obligatoryjne

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp „…Z postępowania o udzielenie zamówienia

wyklucza się:

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

 

2)  wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.

    250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z

    2016r., poz. 1137.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca

    1997 r. - Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom

     na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

 

3)  wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,

     wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce

     komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za

     przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

 

4)  wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję

     administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia

     społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,

     opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub

     grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził

     zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

 

6)  wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje

     wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje

     podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

 

7)  wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności

     zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę

     w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub

     którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,

     o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu

     takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału

     w postępowaniu;

 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie

     konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co

     zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania

      się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.

      o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212 ze zm.);

 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania

      się o zamówienia publiczne;

 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia

     16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184

      ze zm), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

VII.2  Fakultatywne

 

Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.)

 

 

VIII.   PROCEDURA SANACYJNA – SAMOOCZYSZCZENIE

 

   1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 ustawy (podstawy wykluczenia wymienione w rozdziale IX pkt 2), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
   2. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia stosownej informacji w oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1a do oferty, a następnie, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, do złożenia dowodów, o których mowa w pkt. 1.
   3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody, o których mowa w pkt. 1, za wystarczające.

 

IX.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH   SPEŁNIANIE WARUNKÓW   UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA, A TAKŻE INNE DOKUMENTY SKŁADANE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

1.   Wykonawca, zamieszcza w oświadczeniach informacje o podmiotach trzecich, na których

       zasoby powołuje się Wykonawca, dotyczące:

•      braku istnienia wobec podmiotów trzecich podstaw wykluczenia,

•      zakresu, w jakim powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału

               w postępowania na zasoby podmiotu trzeciego.

Informacje te odnoszą się również do Podwykonawców (Załącznik Nr 1a do oferty)

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Z dokumentów musi wynikać:

        •   w jakim zakresie każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału

            w postępowaniu,

        •   brak istnienia podstaw wykluczenia wobec każdego z Wykonawców.

 

2.      Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie  wynika z  dokumentów  rejestrowych

Wykonawca, który składa ofertę  za pośrednictwem  pełnomocnika, winien  dołączyć

do oferty, dokument  pełnomocnictwa  obejmujący swym  zakresem  umocowanie do

złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Pełnomocnictwo składane       jest w formie pisemnej (art.78 §1 KC) tj. w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

 

Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób

udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu – w niniejszym

postępowaniu wyłącznie wówczas gdy uprawnienie to nie wynika z załączonych do oferty

dokumentów rejestrowych.

 

 

IX.1      Dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału
  w  postępowaniu:

         1.  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu                           (Załącznik Nr 1 do oferty - Wzór Nr 1)

 

         2.   W zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej

 

             a)  Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej     działalności na sumę gwarancyjną minimum 50.000 zł  

                                                                            (Załącznik Nr 2 do oferty)

 

         3.   W zakresie zdolności technicznej i zawodowej

              a) Wykaz osób realizujących roboty budowlane wg warunków opisanych w SIWZ.

                                                                            (Załącznik Nr 3 do oferty – Wzór Nr 2)

 

         4.   W zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia

              a) Wykaz robót budowlanych wg warunków opisanych w SIWZ.

                                                                            (Załącznik Nr 4 do oferty – Wzór Nr 3)

 

           4.  Oświadczenie Wykonawcy o uprawnieniach osób wskazanych w wykazie j.w.                                                                        (Załącznik Nr 5 – Wzór Nr 4)

 

            5.   Zobowiązanie innych podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca

                                                                            (Załącznik Nr 6 do oferty – Wzór Nr 5)

 

IX.2 Dokumenty składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia
z postępowania:

1.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
                                                             (Załącznik Nr 1a do oferty – Wzór Nr 1a)
 

 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Oświadczenia       dotyczące tych podmiotów. (oświadczenie jest składową Załącznika Nr1a do oferty)

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 

          2.  Oświadczenie o  przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

              W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczeniu wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego  informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców.
                                                                (Załącznik nr 7 do oferty – Wzór Nr 6 )

 

3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie  art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;                                                        (Załącznik nr 8 do oferty)

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 (Dz. U. z dnia

27 lipca 2016 r. poz. 1126)

 

1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja

2) -    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1) i pkt 2), powinny być wystawione nie  wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3) -    Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 8 -1) i 2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

4)      W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

5)      Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

 

 

W zakresie nieuregulowanym specyfikacją, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

Ocena spełniania warunków wymaganych przez Zamawiającego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń,         o których mowa w Dziale IX. SIWZ. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców będzie dokonany na zasadzie: spełnia/ nie spełnia.

 

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, w którym zostanie on opublikowany.

 

 

X. WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MUSZĄ DOSTARCZYĆ W ZŁOŻONYCH OFERTACH:

 

1.   Wypełniony FORMULARZ OFERTY – Załącznik nr 2 do SIWZ - należy przedstawić w formie oryginału zgodnie z załączonym  wzorem.

2.    Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza.

                                                                                 (Załącznik Nr 9 do oferty)                       

3.   W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się

       o udzielenie zamówienia do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy - należy przedstawić  w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza.                        (Załącznik nr 10 do oferty)                                                                                                                       

4.    Dowód wniesienia wadium w formie zgodnej z zapisami SIWZ.

 

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność

z oryginałem przez wykonawcę. 

 

 

 

XI.   OFERTA  WSPÓLNA

 

 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum lub

spółka cywilna) zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ubiegający się

wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi

wynikać z treści pełnomocnictwa.

 

Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna spełniać

następujące wymagania:

 

a)  W formularzu oferty, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy”, należy wpisać dane dotyczące  wszystkich Wykonawców, a nie tylko ich pełnomocnika,

 

b)   Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres  należy wpisać w formularzu oferty,

 

Przepisy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców składających ofertę wspólną.

 

Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została

wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia

publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, przy czym termin, na jaki

została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia,

Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

 

 

 

XII.    INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 

 

1.    W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).

 

2.    Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przyjmuje się, że dokument dotarł do adresata w taki sposób, że adresat mógł zapoznać się z jego treścią.

 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 

4.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 

5.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,

      o którym mowa w pkt XII.3 SIWZ.

 

6.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

 

7.   W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a Pzp, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ należy zaznaczyć źródło tej zmiany (datę wyjaśnień lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

       1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

       2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

       3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

9.   Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Z uwzględnieniem treści pkt 1 rozdziału XII

 

10.   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

 

11. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty z załącznikami, w tym oświadczeń i   dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictw.

 

12.  Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  są:

       W sprawach technicznych: Ewa Fiedler- Łeńska tel. 74 850 34 87                                                                                          mail: gk@marcinowice.pl

       W sprawach procedury:  Anna Urbańska tel. 74 850 34 92

 

 

XIII.  WADIUM

 

1. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie 10 000, 00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)  

 

2.  Wadium należy wnieść w terminie do składania ofert tj. 31.08.2018r.  do godz.:09:00 do siedziby Gminy Marcinowice, ul. Tuwima 2,  58 – 124 Marcinowice pok. Nr 2 (biuro obsługi klienta)

 

3.   Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

 1. pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Credit Agricole 13 1940 1076 3073 9927 0000 0000 – Parafia Rzymsko – Katolicka pod wezw. Wszystkich Świętych w Strzelcach; w tytule przelewu należy umieścić numer postępowania i nazwę Wykonawcy;  
 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 3. gwarancjach bankowych;
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

 

4.  W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną w ciągu max. 30 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

 

 1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy) beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;
 2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
 3. kwotę gwarancji;
 4. termin ważności gwarancji;
 5. zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie lub bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji).

 

Brak powyższych zapisów w treści gwarancji powoduje jej nieważność (wadium nie zostało wniesione)

UWAGA!  W przypadku wadium wniesionego w innej formie niż pieniądz należy złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie innej niż pieniężna, do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium, jako załącznik do oferty (kopia potwierdzona za zgodność przez Wykonawcę, włączona do oferty). Natomiast oryginał dokumentu dot. wniesienia wadium powinien wpłynąć przed upływem terminu składania ofert, nie być trwale połączony z ofertą, tak aby można go było zwrócić Wykonawcy bez naruszenia złożonej oferty (np. oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie oznaczonej numerem postępowania lub też dołączony do oferty w oddzielnej koszulce – ofertówce A4)

Brak złożenia oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż pieniądz oznacza, że wadium nie zostało wniesione i brak ten nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp.

Zamawiający odrzuca ofertę w przypadku, gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, na podstawie znowelizowanego art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp.

5.   Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

 

6.   Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

 

7.  Zwrot i zatrzymanie wadium odbędzie się na zasadach określonych przepisami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1579).

 

8.   Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

1.    Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

 

2.    Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

3.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

 

 

 

XV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

 

2.  Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego  Załącznik  Nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i powinna zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale IX.

 

3.  Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

4.   Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

 

5.  Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem w sposób czytelny.

 

6.   Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) była opatrzona pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane. Dotyczy to każdego z dokumentów.

 

7.  Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

8.  Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców.

 

9.  Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm). Jeżeli Wykonawca zastrzeże informacje, które według Zamawiającego nie stanowią tajemnicy lub są jawne na podstawie przepisów Pzp, informacje te zostaną odtajnione i będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak informacje niezastrzeżone. 

 

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty jest skuteczne tylko wówczas, gdy zostanie dokonane przed upływem terminu składania ofert.

 

11.  Powiadomienie/oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Jeśli oświadczenie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów –wykonawca winien te dokumenty złożyć.

 

12. Oferty złożone po upływie terminu składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez otwierania.
W przypadku oznaczenia oferty nie pozwalającego na ustalenie nadawcy i dokonanie zwrotu bez jej otwierania - Zamawiający dokona komisyjnego otwarcia oferty. Oferta taka nie będzie w postępowaniu brana pod uwagę, a informacje zawarte w ofercie nie będą podlegały ujawnieniu.

 

 

XVI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

 

1.  Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić  w zapieczętowanej podwójnej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

 

 

Przetarg nieograniczony

„Remont Kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Wirach

 

 Znak postępowania: OR.271.11.2018

 

Nie otwierać przed 31.08.2018r. godz.  09:30

 

 

2.       Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem posłańca, operatora

          Pocztowego na adres : Gmina Marcinowice, ul. Tuwima 2, 
 58 – 124 Marcinowice pok. Nr 2 (biuro obsługi klienta)
nie później niż do dnia 31.08.2018r. do godz. 09:00

 

3.       Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 31.08.2018r. o godz. 09:30

         w pokoju Nr 1

 

4.       Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, jaką kwotę zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

5.       Zamawiający podczas otwarcia podaje do wiadomości Wykonawców:

              a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

              b) cenę oferty.   

              c) termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w  ofertach       

 

6.       Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

          a)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

          b)  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

         c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności   zawartych w ofertach.

 

XVII.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

1.  Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. Ceny wymienione przez Wykonawcę nie będą podlegały zmianom w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia ze względu na ich ryczałtowy charakter, poza zmianami dopuszczonymi treścią umowy.

 

2.  Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu określonego w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zmianami).

     W związku z powyższym cena oferty powinna być policzona, jako całkowita cena brutto (z podatkiem VAT) i musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia tj. koszty robót budowlanych, które stanowią przedmiot zamówienia a zostały opisane w Projekcie technicznym i Przedmiaru Robót oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją zamówienia;

     Będą to miedzy innymi następujące koszty:

- podatku VAT, który Wykonawca winien naliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu   zamówienia,

-  wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych,

-  zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy,

- koszty związane z odbiorami wykonanych robót i innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

-  koszty związane z zagospodarowaniem odpadów

 

Skutki finansowe jakichkolwiek wad (błędów) w dokumentacji technicznej (projekcie) obciążają wykonawcę zamówienia, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się szczegółowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, jak również przyszłego placu budowy.

 

 

Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego nawet, gdyby nie można było przewidzieć zakresu robót lub kosztu ich wykonania w chwili zawarcia umowy. Wynagrodzenie będzie mogło być jednak obniżone, w przypadkach określonych umową.

 

3.      Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami.

 

4.    W ofercie Wykonawca określi cenę brutto zaokrągloną do 2 miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 groszy pomniejsza się, a końcówki 0,5 groszy i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

 

5.      W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

 

6.      Waluta ceny oferowanej PLN

 

7.    Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

8.    W przypadku złożenia oferty przez wykonawcę mającego swoją siedzibę w kraju spoza obszaru Unii Europejskiej, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny różnicę w kwocie należnego podatku VAT oraz pozostałych należności, których obowiązek uiszczenia spoczywa na zamawiającym, wynikających z innych przepisów, w tym celnych.

 

XVII.1.  Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny  ofert

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

            CENA (C) – waga 60% (60% = 60, 00 pkt)

            WYDŁUŻENIE OKRESU GWARANCJI (G) - waga 40% (40% = 40,00 pkt)

           

Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.

 

 • Punktacja w kryterium CENA zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób - w oparciu o wyliczenie arytmetyczne: [najniższa cena brutto ze wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu / cena brutto oferty badanej] x 60 (waga)] wg wzoru podanego poniżej:

             C:  x 100 pkt.

gdzie:

W    – waga kryterium

Cmin  – cena minimalna w zbiorze ofert

Cn     – cena danej oferty

 

 • Punktacja w kryterium WYDŁUŻENIE OKRESU GWARANCJI (G) (określony w Formularzu oferty ) -  zostanie obliczona w następujący sposób:

gwarancja udzielona na okres 60 miesięcy – 0 punktów

gwarancja udzielona na okres 72 miesiące – 20 punktów

gwarancja udzielona na okres 84 miesięcy – 40 punktów

           

            Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „gwarancja” wynosi 40.

 

Uwaga!

Okres gwarancji może wynosić odpowiednio: 60 miesięcy (nie krócej) lub 84 miesiące (nie dłużej), licząc od daty odbioru końcowego. Dalsze wydłużenie okresu gwarancji nie zwiększa oceny w kryterium okresu gwarancji na przedmiot zamówienia.

W przypadku braku wskazania, o jaki okres zostanie wydłużona gwarancja, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesięcy, za co zostanie Wykonawcy przyznane 0 punktów. 

 

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY (S) zostanie obliczona w następujący sposób:

                        S = C + G

gdzie:

S – łączna ilość punktów za wszystkie kryteria

C – punkty przyznane w kryterium „Cena”

G – punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji”

 

Najkorzystniejsza oferta – oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ww. kryteriach.

 

 

XVIII.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE  OFERTY W  CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

 

1.    Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający podpisze umowę zgodnie ze wzorem, który stanowi integralną część SIWZ – Załącznik Nr 3 do SIWZ

 

2.    Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie określonym na podstawie art. 94 ustawy. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

 

3.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

 

4.    Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożą oni na żądanie Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

 

5.  Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym opracowanym przez wykonawcę i będzie stanowić załącznik do umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy, opracowany będzie w oparciu o dokumentację projektową i treść oferty, zostanie sporządzony przez wykonawcę i zostanie przedłożony zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

 

 

 

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO  WYKONANIA UMOWY

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

 

 

 

XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ  WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ   UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

 

1. Istotne warunki umowy zawarte są w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy, który stanowi integralną część SIWZ – Załącznik Nr 3 do SIWZ.

2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, możliwe są w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy.

3. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy, przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy (w formie aneksu) w przypadkach wystąpienia okoliczności wymienionych we wzorze umowy o udzielenie zamówienia, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia.

 

 

 

XXI.    POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

1.    Wykonawcom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI „środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

1.1  Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności Zamawiającego:

              a) określenia warunków udziału w postępowaniu,

              b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

              c) odrzucenia oferty odwołującego,

              d) opisu przedmiotu zamówienia;

              e) wyboru najkorzystniejszej oferty

 

2.    Przepisy dotyczące odwołania zawarte zostały od art. 180 do art.198 ustawy Pzp.

3.    Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

4.    Przepisy dotyczące skargi do sądu zostały zawarte od art. 198a do 198g ustawy pzp.

 

 

 

XXII.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, kodeks cywilny oraz prawo budowlane.

2.  Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

3.    Udostępnienie dokumentów zainteresowanym, odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a)  Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

b)  Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

c)  Zamawiający wyznaczy osobę, w której obecności udostępnione zostaną dokumenty,

d)  udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

 

 

Załączniki:

1.  Opis przedmiotu zamówienia (Projekt budowlany, Przedmiar robót) – Załącznik Nr1

2.  Formularz oferty – Załącznik Nr 2

3.  Wzór (projekt) umowy – Załącznik Nr 3

 

 

 

                                                                                  …………………………………………….

                                                                                                            Zatwierdził               

 

Załącznik Nr 2 do SIWZ                                                                                               

 

 

FORMULARZ OFERTY

 

……………………, dnia ……………………

 

Dane Wykonawcy:

 

Nazwa: ........................................................................................................................................

 

Siedziba: ......................................................................................................................................

 

Numer telefonu firmy :..................................... Numer Faxu firmy….....................................

 

Adres (kontaktowy) poczty elektronicznej: .............................................................................

 

Strona internetowa: ..................................................................................................................

 

Numer NIP .................................................           Numer REGON ........................................

 

Osoba do kontaktu z Zamawiającym, nr telefonu : .......................................................................

 

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wykonawców np. wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

 

 

OFERTA

 

1.  Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, ogłoszonym przez Gminę Marcinowice ul. Tuwima 2,  58-124 Marcinowice  na:

 

„Remont Kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Wirach”

 

 

oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

za cenę:

netto ……………………. zł  (słownie: …………………………………………………………….…)

podatek VAT …….. % tj. ………………….. zł  (słownie: …………………………………………...)

brutto………………….. zł (słownie: …………………………………………………………………)

W przypadku gdy dla części przedmiotu zamówienia obowiązują różne stawki podatku  VAT należy dla tych części rozpisać konstrukcję ceny (jak wyżej)

 

Informujemy, że wybór naszej oferty będzie** / nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).

** - niewłaściwe skreślić

 

2.  Oferujemy .......................................................... miesięcy okresu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty odbioru końcowego. (parametr stanowiący kryterium oceny ofert).

Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji wg wymagań ściśle określonych w SIWZ tzn. 60 miesięcy/ lub 72 miesięcy/ lub 84 miesięcy). W przypadku braku wskazania o jaki okres zostanie wydłużona gwarancja, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesięcy, za co zostanie Wykonawcy przyznane 0 punktów. 

 

3. Ofertujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: do 20.12.2018 r. od podpisania umowy.

 

4. Termin płatności wynosi 14 dni. Warunki płatności zostały określone we wzorze umowy.  Płatność rozliczona dwiema fakturami; przejściową płatną po komisyjnym stwierdzeniu zaawansowania prac i materiałów wbudowanych do 50% wartości zadania, oraz fakturą końcową po protokólarnym odbiorze robót.

 

5.  Oświadczenia

 

5.1 Zapoznaliśmy się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do tych dokumentów uwag.

 

5.2 Uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 30 dni.

 

5.3 Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

5.4 Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia i dokumenty złożyliśmy ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych (art. 297 §1 i 305 Kodeksu Karnego)

 

5.5 Gwarantujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, ewentualnymi wyjaśnieniami do SIWZ / wprowadzonymi do niej zmianami, za cenę i w terminie zgodnie z przedstawioną przez nas ofertą.

 

6. Podwykonawcy (wypełnić, jeżeli dotyczy)

Zadania objęte zamówieniem zamierzam wykonać samodzielnie / przy udziale podwykonawców1

 

L.p.

Nazwa/firma lub imię i nazwisko podwykonawcy

Część zamówienia powierzona podwykonawcy

Dane kontaktowe podwykonawcy

 

 

 

 

 

 

Brak wskazania podwykonawców oznacza, że Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia samodzielnie

 

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 powołujemy się na zasoby następujących podmiotów:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..([1])

 

7. Tajemnica Przedsiębiorstwa

 

Korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych zastrzegam, że informacje:

....................................................................................................................................................

(proszę wymienić)

zawarte w następujących dokumentach:

………………………………………………………………………………………….………………

 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Celem wykazania, że w/w informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa powołujemy się na następujące okoliczności:

……………………………………………………………..([2])

 

 

Uwaga: Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze.

 

8. Całość oferty składam na ……….. kolejno ponumerowanych stronach

 

 

.............................................................                                           ..........................................................                              Miejsce i data

                                    (podpis i  pieczęć osób wskazanych
 w dokumencie uprawniającym do                                                                                                                                    występowania w obrocie prawnym

                                                                                                                                               lub  posiadających pełnomocnictwo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTY SKŁADANE NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 

L.P.

Dokument

Nr załącznika

 

1.

Oświadczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 1  do oferty

-Wzór nr 1

2.

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 1a  do oferty

Wzór Nr 1a

3.

Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 50.000 zł

Załącznik Nr 2  do oferty

 

4.

Wykaz osób realizujących roboty budowlane wg warunków opisanych w SIWZ.

Załącznik Nr 3 do oferty

- Wzór Nr 2

5.

Wykaz robót budowlanych wg warunków opisanych w SIWZ

Załącznik Nr 4 do oferty

- Wzór Nr 3

6.

Oświadczenie Wykonawcy o uprawnieniach osób wskazanych w wykazie j.w.

Załącznik Nr 5  do oferty

Wzór Nr 4

7.

Zobowiązanie innych podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca

Załącznik Nr 6  do oferty

Wzór Nr 5

8.

Oświadczenie o  przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Uwaga: tego dokumentu nie należy składać wraz z ofertą.  Dokument ten Wykonawca składa w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowe przez Zamawiającego informacji w oparciu o art. 86 ust. 5 Pzp

 Załącznik Nr 7   do oferty

Wzór Nr 6

9.

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie  art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

Załącznik Nr 8 do oferty

10.

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza.

Załącznik Nr 9 do oferty

11.

W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się

       o udzielenie zamówienia do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy - należy przedstawić  w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza.

Załącznik Nr 10 do oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do oferty

Wzór Nr 1

 

 

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

składane na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (dalej jako: ustawa Pzp).

 

 

 

Wykonawca:

 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

 

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

do reprezentacji)

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy

 

 

oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego

w Rozdziale IX.I.  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

…………….……. …………………………..

               Miejsce i data

 

                                                                                                                               ……………………………………………                                                                                                                                     (podpis i  pieczęć osób wskazanych
 w dokumencie uprawniającym do                                                                                                                                    występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

 

 

Załącznik nr 1a do oferty

Wzór Nr 1a

                                                                                                                                         

Wykonawca:

 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

 

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

do reprezentacji)

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

 

 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

2.   Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy Pzp  .

 

.......................................................................

(miejsce, data)    

………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych

w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…

 

.......................................................................

(miejsce, data)                                    

………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….………………………………….. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. ……………………………………………………………………………

Zakres przekazanych zasobów: ……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

.......................................................................

(miejsce, data)    

………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

                                                                                                                 lub  posiadających pełnomocnictwo)

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIE BĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………………………………………………………….

Nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

.......................................................................

(miejsce, data)    

                                        

………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej  z art. 297 k.k.

.......................................................................

(miejsce, data)                           

………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

 

 

Załącznik nr 3 do oferty

Wzór Nr 2

 

Wykonawca:

 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

 

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

do reprezentacji)

 

 

WYKAZ OSÓB,
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

 

 

 

Imię i nazwisko

 

 

 kwalifikacje zawodowe,
w tym rodzaj  i zakres uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

bez ograniczeń

Podstawa do dysponowania osobą

dysponuję*

podstawa dysponowania osobą

- umowa o pracę*

- umowa zlecenie*

- inne (podać  jakie)* …………..:…………...............

 

będę dysponował*

- zobowiązanie innego podmiotu)

Kierownik Budowy

……………………

……………………

 

 

Nr uprawnienia ……………………..

Nr wpisu do Izby Inżynierów ………………………………………

Posiada co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy obiektach zabytkowych

 

 

......................................................................

(miejsce, data)                                                                                                   ……………………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub  posiadających pełnomocnictwo)

 

 

 

 

* Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest dodatkowo przedłożyć do powyższego wykazu dowody na okoliczność, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. (patrz Załącznik nr 5 do oferty)

 

ZAŁĄCZNIK nr 4 do oferty

- wzór nr 3-

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEZ OFERENTA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZAMÓWIENIE NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ:

„Remont Kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Wirach”

NAZWA WYKONAWCY .................................................................................................................................................................................

 

ADRES WYKONAWCY  ................................................................................................................................................................................

.

 

 

NAZWA ZADANIA

 

 

 

 

WARTOŚĆ

netto

 

 

DATA I MIEJSCE WYKONANIA

ZAMAWIAJĄCY

SZCZEGÓŁOWY OPIS ROBÓT

OKRES REALIZACJI

DOKUMENT(y)

potwierdzające należyte wykonanie

1

2

3

 

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Np. remont, przebudowa obiektu zabytkowego ……..,.

 

Protokół odbioru robót z dnia ……………………..

lub

Referencje z dnia ......zawierające  ilości

   i wartości robót

 

  ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT

  BRUTTO:

 

 

 

 

 

 

                 

 

                                                                   ……………………………………………………………………………                                                                                     

  podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firm

 

Załącznik nr 5 do oferty

Wzór Nr 4

 

Wykonawca:

 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

 

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

do reprezentacji)

 

(w przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy wymienić wszystkich Wykonawców)

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są roboty budowlane w ramach zadania „Remont Kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Wirach”, oświadczam/y, że osoby wymienione w Wykazie osób posiadają wymagane treścią SIWZ i prawa budowlanego uprawnienia oraz wymagane doświadczenie żądane przez Zamawiającego w warunkach udziału w postepowaniu

 

 

 

 

 

.......................................................................

(miejsce, data)                                                                                                   ……………………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub  posiadających pełnomocnictwo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 do oferty

Wzór Nr 5

 

 

Wykonawca:

 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

 

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

do reprezentacji)

 

 

ZOBOWIĄZANIE

 

innego podmiotu do udostępnienia Wykonawcy zasobów niezbędnych

do realizacji zamówienia pn.:

„Remont Kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Wirach”

_________________________________________________________________

 

 

Nazwa i adres WYKONAWCY: …………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa Wykonawcy)

 

 

Nazwa i adres PODMIOTU trzeciego składającego zobowiązanie: ............................................

                                                               

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

 

Zobowiązujemy się w oparciu o art. 22a ust. 2 Pzp do oddania do dyspozycji w/w Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia jw. na następujących zasadach.

  1.     Zakres dostępnych Wykonawcy naszych zasobów tj. : ………………………………………

 

          ……………………………………………………………………………………………………………

                                              

   2.    Sposób wykorzystania przekazanych zasobów przez Wykonawcę przy wykonaniu   zamówienia:  ………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

   3.    Zakres wykorzystania zasobów oraz okres w jakim zasoby te będą wykorzystane przy

 

wykonaniu zamówienia:…………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………….    

 

 

 

 

.......................................................................

(miejsce, data)                                                                                                   ……………………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub  posiadających pełnomocnictwo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7 do oferty

Wzór Nr 6

 

 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 

 

Wykonawca:

 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

 

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

do reprezentacji)

 

 

 

 

Oświadczenie

 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji

i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, ze zm.)

 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

pn : „Remont  Kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Wirach”

 

 

 

 

 

W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej Zamawiającego, informacji
dotyczącej  m.in. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

 

Ja (imię i nazwisko)......................................................................................................................

reprezentując Wykonawcę (nazwa) .............................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

oświadczam, że

 

–  Przynależę do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca             ………………………………………………………………………  .(firma/nazwa)

–  Nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawcy, którzy złożyli ofertę

    w niniejszym postępowaniu

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................................

(miejsce, data)                                                                                                   ……………………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub  posiadających pełnomocnictwo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

([1]) Jeżeli dotyczy - należy wskazać nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp.

([2]) Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

 

Nazwa dokumentu: Remont Kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Wirach -Specyfikacja
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Urbańska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Urbańska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2018-08-16 15:08:00
Data udostępnienia informacji: 2018-08-16 15:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-20 11:10:52

Wersja do wydruku...

corner   corner