logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
minusPrzetargi
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2010 > listopad > 2010-11-17
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla KANALIZOWANIE GMINY - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH KĄTKI, WIRKI, WIRY, MYSŁAKÓW, TĄPADŁA Z PRZESYŁEM DO ZEBRZYDOWA

Marcinowice: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla zadania: KANALIZOWANIE GMINY - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH KĄTKI, WIRKI, WIRY, MYSŁAKÓW, TĄPADŁA Z PRZESYŁEM DO ZEBRZYDOWA
Numer ogłoszenia: 371926 - 2010; data zamieszczenia: 17.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Marcinowice , ul. Juliana Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, woj. dolnośląskie, tel. 074 8585226, faks 074 8585231.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.marcinowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla zadania: KANALIZOWANIE GMINY - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH KĄTKI, WIRKI, WIRY, MYSŁAKÓW, TĄPADŁA Z PRZESYŁEM DO ZEBRZYDOWA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji pod nazwą: KANALIZOWANIE GMINY - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH KĄTKI, WIRKI, WIRY, MYSŁAKÓW, TĄPADŁA Z PRZESYŁEM DO ZEBRZYDOWA w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Marcinowice, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyskaniem wszystkich opracowań, operatów, decyzji, uzgodnień itp. na drodze postępowania administracyjnego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.03.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 10.000 (na etapie składania ofert)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykonał (prawidłowo ukończył), zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 3 dokumentacje projektowe (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości min. 5 000,00 m każda. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie świadczył w/w usługi. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena spełnienia warunków dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia, przez dwóch lub więcej Wykonawców - warunek dotyczy wykonawców wspólnie. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje Zespołem Projektowym, którego członkowie będą posiadać kwalifikacje i doświadczenie, w tym: a) główny projektant - doświadczenie przy projektowaniu w charakterze kierownika projektu, dla co najmniej dwóch projektów związanych z gospodarką wodno - ściekową. b) projektanci branżowi w zakresie: - branża instalacyjna w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; - branża instalacyjna w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - branża drogowa, którzy posiadają ogólne doświadczenie zawodowe min. 5 lat, w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie przy projektowaniu w określonej branży.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia, przez dwóch lub więcej Wykonawców - warunek dotyczy wykonawców wspólnie. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia, tzn.: - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 8.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

1) Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykonał (prawidłowo ukończył): 3 dokumentacje projektowe (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości min. 5.000,00 m każda - otrzyma 1 punktów. Za każdą następną usługę, którą Wykonawca wykonał (prawidłowo ukończył) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości min. 5.000,00 m - otrzyma 1 pkt. 2) Zamawiający dokona oceny punktowej wniosków, które zostały złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania i które nie zostały odrzucone, wg następującego wzoru: Ocena punktowa wniosku = suma wszystkich otrzymanych punktów 3) 2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, Zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków. W przypadku wniosków, które otrzymały tę samą liczbę punktów o kolejności w rankingu zadecyduje sumaryczna długość sieci kanalizacyjnej (bez uwzględnienia długości przyłączy)

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Warunki zostaną podane we wzorze umowy przesłanej do wykonawców wraz z zaproszeniem do składania ofert

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zostanie przesłana do Wykonawców wraz z zaproszeniem do składani ofert.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2010 godzina 12:00, miejsce: Wniosek należy złożyć w siedzibie Pełnomocnika: Biuro Inwestorskie Janusz Rybka, 50-043 Wrocław, ul. Podwale 17B/1A.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Marcinowice.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Nazwa dokumentu: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla KANALIZOWANIE GMINY - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH KĄTKI, WIRKI, WIRY, MYSŁAKÓW, TĄPADŁA Z PRZESYŁEM DO ZEBRZYDOWA
Osoba, która wytworzyła informację: Ryszard Porębski
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Porębski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2010-11-18 09:29:32
Data udostępnienia informacji: 2010-11-18 09:29:32
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-08 11:26:25

Wersja do wydruku...

corner   corner