logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
minusPrzetargi
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2016 > czerwiec > 2016-06-13
Usługi transportowe - organizacja i przewóz uczniów do szkół i placówek oświatowych na terenie gminy Marcinowice poprzez zakup biletów miesięcznych od dnia 01. 09. 2016 r. do dnia zakończeni

Usługi transportowe - organizacja i przewóz uczniów do szkół i placówek oświatowych na terenie gminy Marcinowice poprzez zakup biletów miesięcznych od dnia 01. 09. 2016 r. do dnia zakończenia zajęć lekcyjnych w czerwcu 2017 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Marcinowicach, ul. Kolejowa 18A, 58-124 Marcinowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-74 8585085, 8585597, faks 0-74 8585085.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi transportowe - organizacja i przewóz uczniów do szkół i placówek oświatowych na terenie gminy Marcinowice poprzez zakup biletów miesięcznych od dnia 01. 09. 2016 r. do dnia zakończenia zajęć lekcyjnych w czerwcu 2017 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe - organizacja i przewóz uczniów do szkół i placówek oświatowych na terenie gminy Marcinowice poprzez zakup biletów miesięcznych, w oparciu o art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U z 2012 r. poz. 1138 z późn, zm.). Symbol CPV: 60100000-9 - usługi w zakresie transportu drogowego.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wpłacenia wadium.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • posiada licencje na wykonanie krajowego transportu drogowego osób obowiązującą w okresie realizacji zamówienia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • posiada doświadczenie minimum dwunastu miesięcy w świadczeniu usług przewozowych w zakresie regularnego przewozu osób na podstawie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych wydawanych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób (Dz. U. Nr 141, poz. 942 z późn. zm. ) lub z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.) z wykonywaną pracą przewozową w ilości min. 500.000 wozokilometrów.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • posiada (dysponuje) wymaganym przedmiotem zamówienia tabor do komunikacji: - 4 autobusy podstawowe przystosowane do przewozu osób, odpowiednio oznakowane, w tym: 1 autobus minimum 70 miejsc, 1 autobus minimum 80 miejsc, 2 autobusy minimum 85 miejsc (we wszystkich autobusach podstawowych musi być co najmniej 50 miejsc siedzących ) wyprodukowane po roku 1996. - 1 autobus rezerwowy przystosowany do przewozu osób, odpowiednio oznakowany, minimum 80 miejsc (w tym co najmniej 50 siedzących ) wyprodukowany po roku 1996. - Autobusy (podstawowe i rezerwowy) muszą posiadać co najmniej dwoje drzwi otwieranych automatycznie i nie mogą być autobusami przegubowymi (członowymi).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 1.Wykaz osób odpowiedzialnych za realizacje zamówienia z udokumentowaniem ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych w przedsiębiorstwach zajmujących się świadczeniem usług w zakresie przewozu osób (dotyczy kadry kierowniczej). W firmach jednoosobowych może być to właściciel firmy -minimum 1 osoba. 2. Oświadczenie o zatrudnieniu odpowiedniej liczby kierowców do realizacji zadania(zamówienia)
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Informację banku, w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającą wielkość posiadanych środków finansowych (w wysokości sześciocyfrowej) lub zdolność kredytową Wykonawcy (w wysokości sześciocyfrowej) wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100000 zł. Zobowiązanie wykonawcy o złożenie wniosków o wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na linie komunikacyjne wyszczególnione w załączniku nr 1 do SIWZ na okres obowiązywania zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 80
 • 2. punkty (procenty) za rok produkcji autobusów zgłoszonych do realizacji zamówienia - 20

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.marcinowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w Marcinowicach ul. Kolejowa 18 A 58-124 Marcinowice pok. nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół w Marcinowicach ul. Kolejowa 18 A 58-124 Marcinowice pok. nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Numer ogłoszenia w UZP: 81741-2016                                                         Dyrektor Zespołu Szkół w Marcinowicach

                                                                                                                                                mgr Kazimierz Miś

 

Załączniki do pobrania: 2016-06-13 09:39:13 - Ogółoszenie o zamówieniu (242.72 kB)
2016-06-13 09:39:22 - SIWZ 2016 (388.67 kB)

Nazwa dokumentu: Usługi transportowe - organizacja i przewóz uczniów do szkół i placówek oświatowych na terenie gminy Marcinowice poprzez zakup biletów miesięcznych od dnia 01. 09. 2016 r. do dnia zakończeni
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Wojtyniak
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Wojtyniak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2016-06-13 09:37:04
Data udostępnienia informacji: 2016-06-13 09:37:04
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-13 09:40:52

Wersja do wydruku...

corner   corner