logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
minusPrzetargi
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2015 > maj > 2015-05-29
FORMULARZ OFERTY na roboty budowlane polegające na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice”

Załącznik nr 2 do regulaminu

 

Marcinowice, dnia  28.05.2015r.

 

Znak sprawy GK.271.2.02.2015

 

FORMULARZ OFERTY

na roboty budowlane polegające na:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice”

 

Podstawa prawna:   Zamówienie udzielone będzie na podstawie art. 4 pkt. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz.907) zgodnie z którym, ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

CPV- 90.65.00.00-8 usługi w zakresie usuwania azbestu.

CPV-90.50.00.00-2 usługi związane z odpadami

CPV-90.51.00.00-9 usługi transportu odpadów

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice”

I. Zamawiający :

   Gmina Marcinowice

   ul. J. Tuwima 2

   58-124 Marcinowice

II. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Marcinowice:

1) Demontaż pokryć dachowych zawierających azbest – ok. 22,0 Mg. Demontaż, transport zdemontowanych pokryć dachowych, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów.

2) Usuwanie odpadów zawierających azbest składowanych na posesjach – ok. 15,0 Mg, transport, deponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów.

Ilość odpadów w pkt. 1 i 2 może ulec zmianie gdyż  zakres robót został dokonany na podstawie wniosków, deklaracji mieszkańców Gminy, zamierzających usunąć wyroby zawierające azbest ze swoich posesji. Obmiar zakresu robót był dokonany w oparciu o pomiar szacunkowy.

Wykonawca, po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego dwa wykazy nieruchomości, tj :

- nieruchomości na których będzie dokonywany odbiór wyrobów zawierających azbest

- nieruchomości na których będzie dokonywany demontaż wyrobów zawierających azbest. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów

zawierających  azbest z  właścicielem nieruchomości u którego mają być wykonywane prace.

Informacje o ustalonym terminie wykonawca przekaże zamawiającemu w formie harmonogramu.

Po każdym dokonanym demontażu lub/i odbiorze azbestu wraz  z ich unieszkodliwieniem, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadów na składowisko, potwierdzające ilość odebranych odpadów (wagowo), a Właścicielowi posesji wystawi oświadczenie, że prace związane z usunięciem azbestu  zostały wykonane prawidłowo z zachowaniem przepisów technicznych i sanitarnych a teren został prawidłowo oczyszczony z wyrobów zawierających azbest.

 

III. Termin realizacji :

Usługi wykonywane będą  do dnia 15 września  2015 roku.

IV. Miejsce oraz termin złożenia oferty.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego jak w pkt. I, pokój nr 21 (sekretariat);

2. Termin składania ofert upływa w dniu 9 czerwca  2015r. o godz. 15:00.

V.  Warunki wymagane od Wykonawców :

1. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wydane przez właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania wytwórcy odpadów (Wykonawcy) Starostę Powiatu - w formie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w wyniku prowadzenia robót budowlanych oraz świadczenia usług w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z uprawnieniami do transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) oraz z art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649). W przypadku, gdy decyzja nie uprawnia Wykonawcy do transportu na terenie całego kraju wyrobów zawierających azbest oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu transportu odpadów niebezpiecznych do miejsca unieszkodliwiania.                                             

2. Posiadanie  aktualnej umowy ze składowiskiem na odbiór tego rodzaju odpadów.

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych tzn. oświadczenie, że dysponuje minimum 1 osobę posiadającą odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005r. Nr 216, poz. 1824) oraz, że dysponuje co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej i należy do izby zawodowej inżynierów budownictwa, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

VI. Kryterium wyboru oferty :

1/Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną.

2/Wykonawca jest obowiązany w ofercie podać cenę  brutto osobno za :

- demontaż 1 tony (1 Mg) pokrycia dachowego zawierających azbest z budynków mieszkalnych i inwentarskich wraz z  ich transportem i unieszkodliwieniem (zdeponowaniem na składowisku odpadów niebezpiecznych)

-    Usunięcie 1 tony (1 Mg)  odpadów zawierających azbest składowanych na posesjach wraz z  ich transportem i unieszkodliwieniem (zdeponowaniem na składowisku odpadów niebezpiecznych)

 

VII. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków.

1) formularz oferty (zał. nr 1),

2) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia  aktualnej decyzji określonej w punkcie nr V.

3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2),

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy lub porozumienia podpisane ze składowiskiem unieszkodliwiającym odpady zawierające azbest, gwarantującą odbiór tych odpadów w czasie realizacji zamówienia,

5) dokumenty określone w punkcie V Warunki wymagane od Wykonawców.

VIII. Sposób  przygotowania ofert.

1. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy wraz z wyżej wymienionymi załącznikami.

2. Formularz oferty i stanowiące jego integralną część załączniki winny być

podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela.

3. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:

„Oferta na: Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice.”

4. Wszelkie koszty z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IX. Pracownikiem  uprawnionym  do kontaktów z wykonawcami jest:

Ewa Fiedler - Łeńska, Tel. 74 850 34 87,  e-mail inwestycje@marcinowice.pl

X. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. 

Załączniki do pobrania: 2015-05-29 09:13:29 - Załącznik nr 1 (14.66 kB)
2015-05-29 09:13:42 - Załącznik nr 2 (14.25 kB)

Nazwa dokumentu: FORMULARZ OFERTY na roboty budowlane polegające na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice”
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Fiedler - Łeńska
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Fiedler - Łeńska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2015-05-29 09:08:54
Data udostępnienia informacji: 2015-05-29 09:08:54
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-29 09:14:13

Wersja do wydruku...

corner   corner