logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
minusPrzetargi
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2014 > wrzesień > 2014-09-10
Dostawa 110 laptopów wraz z zainstalowanym oprogramowaniem na potrzeby projektu POIG.08.03.00-02-228/13-00 pn: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Marcinowice

Dostawa 110 laptopów wraz z zainstalowanym oprogramowaniem na potrzeby projektu POIG.08.03.00-02-228/13-00 pn: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Marcinowice działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion, w ramach POIG 2007-2013
Numer ogłoszenia: 301062 - 2014; data zamieszczenia: 10.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Marcinowice , ul. Juliana Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, woj. dolnośląskie, tel. 074 8585226, faks 074 8585231.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.marcinowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 110 laptopów wraz z zainstalowanym oprogramowaniem na potrzeby projektu POIG.08.03.00-02-228/13-00 pn: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Marcinowice działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion, w ramach POIG 2007-2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych i sprawnych technicznie 110 szt. urządzeń - komputerów przenośnych (laptopów) z oprogramowaniem, niezbędną dokumentacją umożliwiającą korzystanie z urządzeń. 2) Zapewnienie usług gwarancyjnych. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. 3) Certyfikaty i standardy potwierdzające m.in., że producent sprzętu będącego przedmiotem zamówienia stosuje systemy zapewniania jakości oparte na odpowiednich normach europejskich, deklaracja zgodności CE dla każdego oferowanego urządzenia, raport z testu wydajności - oferowane urządzenia powinny osiągać co najmniej 3600 punktów w teście wydajnościowym PassMark Performance, potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych, oferowany sprzęt musi spełniać wymogi norm Energy Star na poziomie min. 5.0., potwierdzenie spełniania przez urządzenia wymagań z zakresu głośności pracy. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wymagane minimalne parametry techniczne urządzeń określono w Załączniku nr 3 do SIWZ. 5) Dostarczone oprogramowanie na podstawie odpowiednich licencji (jeśli są wymagane) musi pozwalać na nieodpłatne użyczenie go ostatecznym użytkownikom - Beneficjentom programu. 2. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia opisane w pkt. 1 zostaną użyczone Beneficjentom projektu: 1) Mieszkańcom Gminy Marcinowice w ramach umowy użyczenia - 79 urządzeń. Grupa docelowa projektu to osoby kwalifikujące się do objęcia pomocą społeczną i osoby z I i II stopniem niepełnosprawności, w tym młodzież ucząca się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz rodziny zastępcze. 2) Instytucje - jednostki organizacyjne Gminy Marcinowice - 31 urządzeń..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 48.90.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie będzie żądał wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu oświadczając, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą klauzuli granicznej spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty Wykonawcy.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał/wykonuje co najmniej 2 dostawy polegające na dostarczeniu i instalacji sprzętu komputerowego wraz z instalacją oprogramowania i zapewnieniem usług gwarancyjnych) każdy na kwotę nie mniejsza niż 300 000,00 zł netto na jedną dostawę, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą klauzuli granicznej spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty Wykonawcy.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu oświadczając, że dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą klauzuli granicznej spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty Wykonawcy.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu oświadczając, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą klauzuli granicznej spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty Wykonawcy.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, w zakresie potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż 500 000,00zł. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą klauzuli granicznej spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty Wykonawcy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca składa także następujące oświadczenia: 1) oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi w SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń - załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie - 06 , 2) oświadczenie, że Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego na termin składania ofert - załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie - 07 , 3) oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z zakresem przedmiotu zamówienia, oraz uzyskał wszystkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania umowy - załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie - 08, Wykonawca załącza do oferty Zaakceptowany (zaparafowany) projekt umowy przez osobę(osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie określonej części przedmiotu zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tej części przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8 do SIWZ. W przypadku braku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca nie dołącza do oferty ww załącznika. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli nie wynika ono z innych przedstawionych dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza w trybie art. 144 Ustawy Pzp możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w szczególności w zakresie: 1) zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy po ich uwzględnieniu przez Zamawiającego, szczególnie w przypadku: a) jeżeli powstały opóźnienia, utrudnienia, lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego, b) siły wyższej, 2) zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy wynikających z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy i nie powodujące zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy; Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli zmiana jest skutkiem uchybienia czy naruszenia umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z taką zmianą ponosi Wykonawca. 3) Zmiany warunków płatności wynikających z potrzeb Zamawiającego lub Wykonawcy i nie naruszających interesu Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.marcinowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Marcinowice, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.09.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Marcinowice, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, Sekretariat, pok. 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie finansowane jest w ramach POIG 2007-2013, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania: 2014-09-10 11:45:46 - SIWZ (350.00 kB)
2014-09-10 11:50:55 - Załączniki 1-10 do przetargu - Dostawa 110 laptopów (723.84 kB)
2014-09-15 10:43:32 - Pytania 1 (20.42 kB)

Nazwa dokumentu: Dostawa 110 laptopów wraz z zainstalowanym oprogramowaniem na potrzeby projektu POIG.08.03.00-02-228/13-00 pn: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Marcinowice
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wasilewski
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Urbańska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2014-09-10 11:40:50
Data udostępnienia informacji: 2014-09-10 11:40:50
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-15 10:43:36

Wersja do wydruku...

corner   corner