logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
minusPrzetargi
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2013 > lipiec > 2013-07-04
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu uterenowionym z napędem 4x4 dla OSP w Zebrzydowie

 

Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu uterenowionym z napędem 4x4 dla OSP w Zebrzydowie
Numer ogłoszenia: 133971 - 2013; data zamieszczenia: 04.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna , Zebrzydów 51, 58-124 Marcinowice, woj. dolnośląskie, tel. 79 199 15 12, faks 74 85 85 231.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.marcinowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu uterenowionym z napędem 4x4 dla OSP w Zebrzydowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Samochód musi posiadać Świadectwo Dopuszczenia Wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, ważne na dzień składania ofert. Szczegółowy zakres przedmiotu dostawy został określony w załączniku nr 5 do SIWZ. Zakupione rzeczy wymienione w pkt. 1 przeznaczone będą na cele związane z ochroną przeciwpożarową..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJACY nie wymaga złożenia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie przedłożonych przez DOSTAWCÓW dokumentów na zasadzie - spełnia / nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.2 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 (minimum 3 dostawy samochodów pożarniczych o parametrach zbliżonych do przedmiotu zamówienia) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie przedłożonych przez DOSTAWCÓW dokumentów na zasadzie - spełnia / nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie przedłożonych przez DOSTAWCÓW dokumentów na zasadzie - spełnia / nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie przedłożonych przez DOSTAWCÓW dokumentów na zasadzie - spełnia / nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie przedłożonych przez DOSTAWCÓW dokumentów na zasadzie - spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Opis parametrów techniczno -użytkowych - z wykorzystaniem wzoru-załącznik nr 5 do SIWZ. Swiadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka - ważne na dzień składania ofert (dwie strony).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. formularz ofertowy- z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ 2. parafowany projekt umowy - z wykorzystaniem wzoru-załącznik nr 6 do SIWZ, 3. oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej- załącznik nr 7 do SIWZ 4 pełnomocnictwo wynikające z wymogów art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Dokumenty wymienione w rozdziale XI SIWZ winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do reprezentowania DOSTAWCY we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Jeżeli dokumenty zostały podpisane przez upoważnionego pełnomocnika ,należy do oferty dołączyć właściwe pełnomocnictwo.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.marcinowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Marcinowicach , ul. J Tuwima 2, 58-124 Marcinowice,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Marcinowicach , ul. J Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, I piętro w Sekretariacie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania: 2013-07-04 14:01:55 - SIWZ (130.50 kB)
2013-07-04 14:02:27 - załącznik nr 1 (63.00 kB)
2013-07-04 14:02:42 - załącznik nr 2 (25.50 kB)
2013-07-04 14:03:00 - załącznik nr 3 (64.50 kB)
2013-07-04 14:03:17 - załącznik nr 4 (23.50 kB)
2013-07-04 14:03:34 - załącznik nr 5 (182.50 kB)
2013-07-04 14:03:53 - załącznik nr 6 (58.00 kB)
2013-07-04 14:04:08 - załącznik nr 7 (20.46 kB)
2013-07-09 09:10:29 - Odpowiedzi na pytania Nr 1 (67.01 kB)

Nazwa dokumentu: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu uterenowionym z napędem 4x4 dla OSP w Zebrzydowie
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Urbańska
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Gołębiowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2013-07-04 13:59:48
Data udostępnienia informacji: 2013-07-04 13:59:48
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-09 09:10:34

Wersja do wydruku...

corner   corner