logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
minusPrzetargi
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2010 > maj > 2010-05-20
UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE 1.780.000 ZŁ.

UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO NA FINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. KANALIZOWANIE GMINY - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH GRUSZÓW, STAFANOWICE I MARCINOWICE WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI I PRZESYŁAMI DO OŚ W ZAWISZOWIE W KWOCIE 1.780.000 ZŁ.
Numer ogłoszenia: 130001 - 2010; data zamieszczenia: 20.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Marcinowice , ul. Juliana Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, woj. dolnośląskie, tel. 074 8585226, faks 074 8585231.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE DŁUGOTERMONOWEGO KREDYTU BANKOWEGO NA FINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. KANALIZOWANIE GMINY - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH GRUSZÓW, STAFANOWICE I MARCINOWICE WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI I PRZESYŁAMI DO OŚ W ZAWISZOWIE W KWOCIE 1.780.000 ZŁ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego W KWOCIE 1.780.000,00 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców, na zasadzie SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców, na zasadzie SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców, na zasadzie SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców, na zasadzie SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców, na zasadzie SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.marcinowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Marcinowice ul.
J.Tuwima 2 58-124 Marcinowice tel./74/ 85 85 226, fax. /74/ 85 85 231 e-mail: gmina@marcinowice.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Marcinowice ul. J.Tuwima 2 58-124 Marcinowice Sekretariat, pok.17.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy Marcinowice

Jerzy Guzik

Załączniki do pobrania: 2010-05-20 14:34:04 - Ogłoszenie (42.95 kB)
2010-05-20 14:34:28 - Specyfikacja (89.05 kB)
2010-05-24 12:03:11 - Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE 2008 (70.04 kB)
2010-05-24 12:03:25 - Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE 2009 (69.96 kB)
2010-05-24 12:13:10 - Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE za I kw.2010 (192.35 kB)
2010-05-24 12:13:37 - Uchwała Nr V.31.99 Rady Gminy Marcinowice z dnia 19 luty 1999r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Marcinowice (70.84 kB)
2010-05-24 12:13:59 - W sprawie opini RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Marcinowice sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2009 rok (249.44 kB)
2010-05-24 12:14:10 - W sprawie opinii RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok prognozy kwoty długu gminy Marcinowice (98.65 kB)
2010-05-24 12:14:24 - W sprawie opinii RIO o możliwości sfinansowania deficytu oraz prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok prognozy kwoty długu gminy Marcinowice (155.76 kB)
2010-05-24 12:14:41 - W sprawie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Marcinowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok (239.15 kB)
2010-05-24 12:15:10 - Zaświadczenie o bezpośrednim wyborze Wójta (39.40 kB)
2010-05-24 13:32:23 - Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH 2008r. (265.11 kB)
2010-05-24 13:33:00 - Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH 2009r. (265.20 kB)
2010-05-24 13:34:01 - Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH I KW 2010r. (291.34 kB)
2010-05-24 14:33:20 - Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ 2008r. (291.66 kB)
2010-05-24 14:34:58 - Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ 2009r. (291.94 kB)
2010-05-24 14:35:27 - Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI I KW 2010r. (294.74 kB)
2010-05-24 14:36:46 - Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (88.28 kB)
2010-05-24 14:39:04 - Potwierdzenie zgłoszenia rejestracjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego o Numerze Identyfikacji Podatkowej (45.22 kB)
2010-05-27 12:17:54 - Informacja o sytuacji finansowej w latach 2008-2015 (337.18 kB)
2010-05-27 12:18:37 - w sprawie opinii RIO o możliwości spłaty przez gminę Marcinowice pożyczki i kredytu długoterminowego zaciąganych w łącznej kwocie 5mln zł na sfinansowanie inwestycji 2010 (347.22 kB)

Nazwa dokumentu: UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE 1.780.000 ZŁ.
Osoba, która wytworzyła informację: Irena Wygoda
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Wygoda
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2010-05-20 14:29:42
Data udostępnienia informacji: 2010-05-20 14:29:42
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-27 12:19:12

Wersja do wydruku...

corner   corner