logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
minusPrzetargi
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2013 > marzec > 2013-03-28
Kanalizowanie Gminy - sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kątki wraz z przesyłem

Kanalizowanie Gminy - sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kątki wraz z przesyłem
Numer ogłoszenia: 124734 - 2013; data zamieszczenia: 28.03.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. , Strzelce 15A, 58-124 Marcinowice, woj. dolnośląskie, tel. 74 850 40 16, faks 74 850 40 16.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kanalizowanie Gminy - sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kątki wraz z przesyłem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Kanalizowanie Gminy - sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kątki wraz z przesyłem, wg Projektu Budowlanego Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Kątki, Mysłaków, Tąpadła, Wirki, Wiry. Wrocław, czerwiec 2012r., objętego pozwoleniem na budowę nr 1294/2012 z dn. 24.10.2012 r. wydanym przez Starostę Świdnickiego WB.6740.757.2012.4 z dnia 24.10.2012 r. Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej we wsi Kątki wraz z przyłączami i rurociągiem tłocznym z Kątek do Zebrzydowa, rurociągiem tłocznym z Wirek do Kątek (PW2-SK100) oraz 3 pompowni ścieków. Długość projektowanej sieci wraz z przyłączami wynosi ok. 6.346,10 m Szczegółowy opis i zakres dostawy przedstawiony został w Części III SIWZ - pn. Opis Przedmiotu Zamówienia.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10 %.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.24.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Kazdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 100 000 zł.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;gwarancjach bankowych;gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,kwotę gwarancji,termin ważności gwarancji, zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego Wykonawcy; lub nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Nr 72 9531 1029 2001 0000 5210 0001 z adnotacją na kopii przelewu wadium - przetarg nr sprawy ZUWiK 271.1.2013. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej formie spośród możliwych wymienionych w pkt 10.2. niniejszej IDW.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lubzawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww warunku dotyczyć będzie każdego wykonawcy odrębnie).Ocena spełniania ww warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według reguły spełnia-nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia, według zapisów punktu 9.1. IDW.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej trzy kontrakty polegające na wykonaniu grawitacyjno-tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej, każda o wartości min. 4,0 mln PLN i obejmująca co najmniej wykonanie: 6 000 mb sieci grawitacyjno-tłocznej, 3 sieciowych pompowni/tłoczni ścieków wraz z systemem monitoringu radiowego, pozwalającego na zdalne załączanie pomp w trybie ręcznym i automatycznym oraz możliwość zdalnej zmiany progów pracy pomp z poziomu oddalonej, centralnej komputerowej stacji wizualizacji SCADA; 5000 m² odtworzenia (lub budowy nowych) dróg o nawierzchni asfaltowej.(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie).Ocena spełniania ww warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według reguły spełnia-nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów, według zapisów punktu 9.1. IDW.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w przypadku, gdy Wykonawca polega na potencjale technicznym, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym dysponuje: Kierownikiem budowy posiadającym: uprawnienia budowlane do kierowania/nadzorowania robót w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub też odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394), wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego, doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu robót budowlanych na co najmniej 3 (trzy) letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub robót obejmujących budowę sieci kanalizacyjnej tłoczno-grawitacyjnej (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie). Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według reguły spełnia-nie spełni, na podstawie złożonego oświadczenia, według zapisów punktu 9.1. IDW.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie.Wykonawca spełnia warunek, jeżeli znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia tzn. : posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min. 3.000.000,00 zł,, posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jednakże zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków: Terminu Termin zakończenia przedmiotu zamówienia ustalony w umowie może ulec zmianie w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności pod warunkiem, że mają one wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą wynikać z:przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie robót, przy czym fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru,konieczności oczekiwania na wprowadzenie przez Projektanta korekt i uściśleń w rozwiązaniach projektowych,ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody w budynkuW okolicznościach wyżej wymienionych strony ustalają nowe terminy umowne, z tym, że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała.Wydłużenie okresu obowiązywania umowy nakłada na Wykonawcę obowiązek przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i jego wymaganej wysokości, zgodnie z zapisami umowy.Zakresu i wartości umowyPowodem wprowadzenia zmian w zakresie i wartości umowy mogą być roboty zamienne lub zaniechane;Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe jeśli:jest korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniesie korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy stało się konieczne na skutek ujawnienia się przeszkód w gruncie lub w budynku, pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej, dotyczą zastosowania nowych technologii nieznanych Zamawiającemu i niedostępnych w momencie zawarcia umowy.Wprowadzenie robót zaniechanych jest możliwe jeśli:konieczność rezygnacji z tych robót jest niezbędna dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zaistniały istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie części robót nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.Zmian osób reprezentujących strony umowy bądź danych firmy W przypadku zmian osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego lub Wykonawcy strony dokonają stosownych zmian w umowie podobnie ma się w przypadku zmiany danych firmy. Wartość przedmiotu Umowy nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.marcinowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. Strzelce 15A, 58-124 Marcinowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2013 godzina 09:00, miejsce: Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o, Strzelce 15A 58-124 Marcinowice , Polska, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania: 2013-03-28 15:49:02 - IDW cz.2 Umowa (132.00 kB)
2013-03-28 15:56:32 - Zał. nr 2 do IDW (33.25 kB)
2013-03-28 15:57:04 - Część III Opis Przedmiotu Zamówienia OPZ (17.83 kB)
2013-04-02 08:56:18 - Część I IDW (144.75 kB)
2013-04-05 10:26:54 - Projekt odwodnienia (958.72 kB)
2013-04-05 10:27:05 - Zmiana SIWZ (40.79 kB)
2013-04-05 10:27:16 - Odpowiedzi na pytania Nr 1 (41.21 kB)
2013-04-09 08:38:26 - Odpowiedzi na pytania Nr 2 (33.52 kB)
2013-04-09 08:38:37 - Informacja o zmianie SIWZ (54.89 kB)

Nazwa dokumentu: Kanalizowanie Gminy - sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kątki wraz z przesyłem
Podmiot udostępniający: ZUWiK Sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wasilewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wasilewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2013-03-28 15:46:52
Data udostępnienia informacji: 2013-03-28 15:46:52
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-09 08:38:41

Wersja do wydruku...

corner   corner