logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusOgłoszenia
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Ogłoszenia: 2012 > luty > 2012-02-08
Konkurs - 3. Ochrona i promocja zdrowia

 

OTWARTY KONKURS OFERT

Wójt Gminy Marcinowice

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz.873 z późn zm.) oraz uchwały z dnia 30 listopada 2011r. nr  XV/64/11 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Marcinowice w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację wymienionych niżej zadań

w 2012r.

wraz z planowaną wysokością środków publicznych przewidzianych na wsparcie ich realizacji:

 

I.                  Rodzaj zadań i wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na wsparcie ich realizacji:

1.      Ochrona i promocja zdrowia – 3.000,00 zł

Opieka nad osobami w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

W 2011r. Gmina Marcinowice przekazała  na w/w zadanie 3.000,00 zł.

II.                Zasady przyznawania dotacji:

Podmiotami uprawnionymi do otrzymania dotacji w ramach konkursu są:

1.      organizacje pożytku publicznego działające w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.      podmioty gospodarcze prowadzące działalność pożytku publicznego (zgodnie z art.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Wójt Gminy Marcinowice przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności, dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, przestrzegając przy tym zasad uczciwej konkurencji wraz z zachowaniem wymogów określonych w art.25 i art.28 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

III.               Terminy i warunki realizacji zadania:

Ochrona i promocja zdrowia

Opieka nad osobami w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Terminy: realizacja zadania obejmuje okres od dnia zawarcia umowy. do 31 grudnia 2012r.

Warunki realizacji zadania:

Opieką powinni zostać objęci chorzy z terenu Gminy Marcinowice. Podmioty realizujące powinny zapewnić wszystkim uczestnikom właściwą opiekę. Osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, określone odrębnymi przepisami. Opieka powinna mieć charakter stały.

IV.              Termin składania ofert:

Termin składania ofert: 02 marca 2012r. , godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. (Dz.U. z 2005r. nr 264, poz. 2207) Wzory ofert dostępne są również na stronie internetowej bip.marcinowice.pl oraz w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Marcinowice, pokój nr 15 (I piętro) ul.J.Tuwima 2.

Wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć wypełnioną czytelnie ofertę realizacji zadania publicznego wraz z wymaganymi załącznikami osobiście lub listem poleconym na adres: Urząd Gminy Marcinowice, ul.J.Tuwima 2, 58-124 Marcinowice.

1.

Doświadczenie w zakresie realizacji podobnych zadań

20

2.

Doświadczenie w zakresie realizacji zadań we współpracy z administracją publiczną  (jakość realizowanych zadań, terminowość i rzetelność rozliczania się ze środków publicznych, w tym otrzymanych z budżetu Gminy)

20

3.

Zgodność tematyczna z prowadzoną działalnością statutową

7

4.

Kwalifikacje i uprawnienia osób realizujących zadanie

7

5.

Stopień zaangażowania pracy wolontariuszy przy realizacji projektu

10

6.

Zaangażowanie partnerów zadania (współorganizatorzy zadania)

7

7.

Udział środków pozabudżetowych w realizacji zadania

9

8.

Rzetelność i szczegółowość przedstawionych w ofercie kalkulacji kosztów

20

 

RAZEM

100

V.                Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

Otwarcie ofert nastąpi 09 lutego 2012r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy.

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne i złożone w określonym w ogłoszeniu terminie, wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu oferty, tj. aktualnym wypisem z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia), potwierdzony statut organizacji (z pieczęcią organizacji i aktualną datą). Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym przez Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Marcinowice. Wnioskodawcy będą poinformowani o wynikach weryfikacji formalnej w przypadku, gdy oferta zostanie zweryfikowana negatywnie.

Wyboru spośród złożonych wniosków dokona Wójt Gminy Marcinowice do 15 marca 2012r.

Fakt złożenia wniosku nie może być traktowany jako gwarancja uzyskania dotacji.

Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

VI.              Dodatkowe uwagi i zastrzeżenia zamawiającego

Organizacja zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania oraz wydatków związanych z jego realizacją.

Wyniki konkursu ofert będą stanowiły podstawę do zawarcia umowy o udzielenie dotacji na realizacje zadania publicznego w 2012r.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą wykluczone z udziału w konkursie.

Wójt Gminy Marcinowice zastrzega sobie możliwość wystąpienia do oferenta o dodatkowe informacje mogące mieć istotne znaczenie dla ceny oferty.

VII.             Postanowienia końcowe:

1.      Wójt Gminy Marcinowice zastrzega sobie możliwość dofinansowania zadań zgłoszonych w konkursie w ogólnej kwocie niższej, niż to wynika z ogłoszenia o konkursie.

2.      Ogłoszenie z informacją o przyjęciu ofert do realizacji lub ich odrzuceniu zamieszczone zostanie na stronie bip.marcinowice.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

3.      W sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

4.      Wójt Gminy Marcinowice zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

Szczegółowych informacji o zrealizowanych przez Gminę Marcinowice zadaniach publicznych udziela Skarbnik Gminy Marcinowice.

 

 

 

Wójt Gminy Marcinowice

       /-/ Jerzy Guzik

 

Nazwa dokumentu: Konkurs - 3. Ochrona i promocja zdrowia
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wasilewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wasilewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2012-02-08 13:19:44
Data udostępnienia informacji: 2012-02-08 13:19:44
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-08 13:20:38

Wersja do wydruku...

corner   corner