logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusOgłoszenia
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Ogłoszenia: 2015 > maj > 2015-05-20
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Sekretarz Gminy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Wójt Gminy Marcinowice

 ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 w Urzędzie Gminy Marcinowice, ul.J.Tuwima 2, 58-124 Marcinowice

1.             Stanowisko pracy:

Sekretarz Gminy

2. Wymagania niezbędne od kandydatów:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

4) nieposzlakowana opinia,

5) wykształcenie: wyższe,

6) co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w w/w artykule, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1) znajomość regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:

· ustawy o samorządzie gminnym,

· Kodeksu pracy,

· Kodeksu postępowania administracyjnego,

· ustawy o pracownikach samorządowych.

2) umiejętność organizacji pracy,

3) komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

4) umiejętność pracy w zespole,

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

1) nadzór pod względem merytorycznym nad opracowaniem projektów: Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, aktów prawnych organów gminy, a także przygotowaniem dokumentów przez komórki organizacyjne Urzędu.

2) nadzór nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu i instrukcji kancelaryjnej przez pracowników Urzędu,

3) nadzór na organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzeniem spraw związanych z doskonaleniem kadr, dokonywanie kontroli wykonywania zadań przez pracowników Urzędu wynikających z ich zakresów obowiązków,

4) organizacja kontroli wewnętrznej,

5) nadzór w zakresie przestrzegania przez pracowników Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych Kodeksu postępowania administracyjnego oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt,

6) podejmowanie działań organizacyjno – technicznych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu,

7) przedkładanie wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

8) koordynacja wykonywania zadań w zakresie obsługi organów gminy, zapewnienia terminowego i prawidłowego i terminowego przygotowania materiałów pod obrady sesji rady i komisji rady,

9) nadzór nad administrowaniem stroną Biuletynu Informacji Publicznej Gminy,

5. Warunki pracy:

Pełny wymiar czasu pracy.

6. Wskaźnik zatrudnienia:

W kwietniu 2014 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6 %.

7.             Wymagane dokumenty:

1.  list motywacyjny;

2.  życiorys (CV);

3.  kwestionariusz osobowy;

4.  kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie, np. dyplomu;

5.  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np.: kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje;

6. oświadczenia kandydata o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych
i z pełni publicznych,

8.  oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.

9. oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

 Przed zawarciem umowy o pracę wybrany kandydat składa informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

8.             Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

1) w formie papierowej: osobiście w Urzędzie Gminy Marcinowice, ul.J.Tuwima 2, w Sekretariacie, lub kurierem, pocztą z odpowiednim wyprzedzeniem, na adres urzędu z dopiskiem „Nabór na Sekretarza Gminy” w terminie do dnia 12 czerwca 2015 r. do godz: 10.00.

2) w formie elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP), pod adresem http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi?nazwaOpisu=Skargi%2C+wnioski%2C+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=UGM (w celu złożenia wniosku do urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia UPP).

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie o naborze opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marcinowice  oraz umieszczone na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Marcinowice.

9.             Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zakwalifikowani zostaną do selekcji końcowej, zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej poprzez umieszczenie w/w informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marcinowice.

10.             Z wybranym kandydatem zawarta będzie umowa o pracę:

a)         w przypadku kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej, zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Osoby te podlegały będą służbie przygotowawczej, zakończonej egzaminem.

b)         z kandydatami posiadającymi staż pracy na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej, tj. w:

- urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich jednostkach organizacyjnych,

- starostach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,

- urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach
i zakładach budżetowych,

- biurach związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,

- biurach jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego

wynoszący dłużej niż 6 miesięcy zostanie zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony.

11.             Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na podanej wyżej stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marcinowice oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie.

 

           Wójt Gminy

/-/Władysław Gołębiowski

Nazwa dokumentu: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Sekretarz Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Urbańska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Urbańska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2015-05-20 14:11:40
Data udostępnienia informacji: 2015-05-20 14:11:40
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-19 11:09:37

Wersja do wydruku...

corner   corner