logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusOgłoszenia
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Ogłoszenia: 2014 > grudzień > 2014-12-04
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp terenu położonego przy ul. Piekarskiej w Marcinowicach

 

GK. 6721.4.08.2014                                           Marcinowice, dnia 04.12.2014r.

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY MARCINOWICE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały  XLVII/270/14 Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Marcinowice”, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenu położonego przy ul. Piekarskiej w Marcinowicach

 

w dniach od 18 grudnia 2014r. do 09 stycznia 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Marcinowice, 58-124 Marcinowice, ul. Tuwima 2, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09 stycznia 2015r. w siedzibie Urzędzie Gminy w Marcinowicach, pokój nr 3, o godz. 14:00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Marcinowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 stycznia 2015r.

 

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) odstąpiono od przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu (pismo znak: WSI.411.321.2014.DK z dnia 08.09.2014 r.) i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Świdnicy (postanowienie nr 107/14 z 18.08.2014 r.).

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp terenu położonego przy ul. Piekarskiej w Marcinowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Alicja Madej
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Madej
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2014-12-05 11:02:39
Data udostępnienia informacji: 2014-12-05 11:02:39
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-05 11:03:19

Wersja do wydruku...

corner   corner