logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwa?y
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOg?oszenia
plusObwieszczenia
 Podzia? administracyjny kraju
 Urz?dy pracy w Polsce
 Urz?dy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenie Nr 14/08
Wójta Gminy Marcinowice
z dnia 22.02.2008r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr142 poz.1591  z póź. zm.) w związku z art. 25 ust 1 i 2, art.34,  art.35, art.37, art.68 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami -(  Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 z późn. zm.) oraz uchwałą Rady Gminy Marcinowice VII/35/07 z dnia 28 marca 2007r. w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Marcinowice, zarządza się co następuje:

§1. Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku Strzelce nr 73, stanowiący mienie komunalne Gminy Marcinowice, opisany w wykazie Nr 1 stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, przeznacza się do wyodrębnienia i sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy z jednoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.

§ 2. Wykaz o którym mowa w §1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez podanie informacji w lokalnej prasie, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Marcinowice na okres 21 dni, licząc od dnia podpisania zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Marcinowice.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14/08
Wójta Gminy Marcinowice
z dnia 22.02.2008r.

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Lokal mieszkalny Nr 2 w budynku Strzelce nr 73 przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu z zachowaniem pierwszeństwa na rzecz aktualnego najemcy Państwa Jolanty i Feliksa Kociuba  wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki gruntu nr 10, AM-1, o pow. 0,06 ha
- Lokal mieszkalny o pow. 59,05 m2, pomieszczenia przynależne w budynku gospodarczym: komórka o pow. 1,44 m2 i komórka o pow. 7,00 m2  oraz w mieszkalnym  - kotłownia o pow. 11,00 m2
- Działka nr 10, AM-1, pow. 0,06 ha, Księga Wieczysta Nr 23269
- Przeznaczenie w planie przestrzennego zagospodarowania:
• 5.RM/MN  tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej,
• strefa „OW” obserwacji archeologicznej,
• obiekt figurujący w gminnej ewidencji zabytków.
- Udział w częściach wspólnych budynku i działki nr 10 - 49,26%
- Cena lokalu mieszkalnego (zgodnie z wyceną biegłego) wynosi: 27.080,00 zł x 5%  = 1.354,00 zł
- Cena udziału w działce (49,26% całości) – 6.047,00 zł   x 5% =  302,35 zł

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu z zastrzeżeniem art. 216a ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje osobie która, spełnia jeden z następujących warunków:
1/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
2/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej  nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.
3/ jest najemca lokalu mieszkalnego.
Ustala się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  na 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W przypadku skorzystania przez najemcę z pierwszeństwa w nabyciu lokalu w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, sprzedaż lokalu następuje w trybie bez przetargowym nabywca otrzymuje bonifikatę od ceny lokalu określonego wg szacunku biegłego od ceny lokalu mieszkalnego oznaczonego jako przedmiot odrębnej własności, obejmującej lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udział w nieruchomości wspólnej, sprzedawanego jako odrębna nieruchomość, udziela się bonifikaty w wysokości 95% gdy nabywca wpłaca całość ceny, natomiast w przypadku sprzedaży na raty stosuje się bonifikatę w wysokości 90%. Pozostała po udzieleniu bonifikaty cena sprzedaży lokalu może być może być rozłożona na raty roczne do 10 lat. Pierwsza rata płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego i wynosi 20% wartości lokalu mieszkalnego i gruntu po zastosowaniu bonifikaty. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej 10% stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym.
W/w najemca lokalu zostanie powiadomiony pisemnym powiadomieniem o ustalonych warunkach sprzedaży i o przysługującym im prawie pierwszeństwa nabycia lokalu.
Odpłatność za nabywany lokal mieszkalny /za gotówkę lub na raty/ zostanie ustalona z nabywcą z protokole sprzedaży.

Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Kinal
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Kinal
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2008-02-22 14:10:07
Data udostępnienia informacji: 2008-02-22 14:10:07
Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-27 10:39:52

Wersja do wydruku...

corner   corner