logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwa?y
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOg?oszenia
plusObwieszczenia
 Podzia? administracyjny kraju
 Urz?dy pracy w Polsce
 Urz?dy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenie Nr 7/08
Wójta Gminy Marcinowice
z dnia 30.01.2008r.


w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do  sprzedaży.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 34, art.35 ust.1 i ust.2   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (  Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782 ), oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Marcinowice Nr VII/35/07 z dnia 28 marca 2007r. w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Marcinowice, zarządzam co następuje:

§1.Przeznacza się i ogłasza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 181, AM-2, o pow. 0,2170 ha położoną w obrębie Mysłaków nr 87, stanowiącą mienie komunalne Gminy Marcinowice.

§ 2.Wykaz szczegółowych danych dotyczących przedmiotowej nieruchomości stanowi załącznik Nr 1do niniejszego zarządzenia.

§ 3.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Marcinowice, na okres 21 dni licząc od dnia  podpisania zarządzenia oraz poprzez podanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy.

§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Marcinowice.

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 7/08
Wójta Gminy Marcinowice
z dnia 30.01.2008r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży.

W Y K A Z

Nieruchomość - zabudowana działka nr 181, AM-2
Powierzchnia - 0,02170 ha
Położenie - obręb 0009 Mysłaków nr 87
Księga Wieczysta Nr - SW1S/00052615/9
Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana wolnostojąca Mysłaków nr 87, były ośrodek zdrowia obecnie nie użytkowany. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 240,00 m2.Powierzchnia zabudowy 160 m2, kubatura 1047 m3, powierzchnia przynależna – piwnice o pow. 18,65 m2. Budynek w całości podpiwniczony, dwie kondygnacje i strych. Budynek gospodarczy wolnostojący  nie podpiwniczony  stanowiący dwa boksy garażowe. Powierzchnia użytkowa 39,69 m2, pow. zabudowy 56,40 m2, kubatura 119 m3.Działka w kształcie prostata. Nieruchomość położona jest  w  środkowej części  wsi naprzeciw kościoła tuz przy drodze asfaltowej. Lokalizacja dogodna, dojazd bez utrudnień.
Rodzaj zbycia - sprzedaż na własność, przetarg ustny nieograniczony
Cena nieruchomości zgodnie z opinią biegłego - 316.800 PLN w tym:
- wartość gruntu 65.274 PLN
- wartość budynku 252.524 PLN
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Mysłaków, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/185/05 Rady Gminy Marcinowice z dnia 23.09.2005 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  oznaczony symbolem
• 1.U – tereny zabudowy usługowej,
• 2.RM – tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej,
• Strefa „B” ochrony konserwatorskiej,
• Strefa „OW” obserwacji archeologicznej,
• bezpośrednie sąsiedztwo drogi publicznej klasy: 1.KZD zbiorczej i 5.KDL lokalnej.

Termin wnoszenia opłat - wszelkie należności  związane z kupnem   nieruchomości należy uregulować przed zawarciem aktu notarialnego.

Pierwszeństwo w nabyciu działki, z zastrzeżeniem art. 216a ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje osobie która, spełnia jeden z następujących warunków:
1/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
2/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej  nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.
Ustala się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  na 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Osoba, która wytworzyła informację: Beata Staryszak
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Staryszak
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2008-01-31 14:29:46
Data udostępnienia informacji: 2008-01-31 14:29:46
Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-05 13:04:23

Wersja do wydruku...

corner   corner