logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DODATEK MIESZKANIOWY
Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
pokój nr 3, tel.: (074) 85-86-226, 85-86-227

 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
1)    Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych.
2)    Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.
3)    Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych.
4)    Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem.
5)    Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący lokal zamienny albo socjalny.
Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3-ch miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175 % najniższej emerytury gospodarstwie jednoosobowym i 125 % w gospodarstwie wieloosobowym.

Wymagane dokumenty:
1)    Wniosek osoby uprawnionej (potwierdzony przez Zarządcę budynku lub nadzór budowlany w stosunku do budynków własnościowych).
2)    Deklaracja o wysokości dochodów (dochód rodziny z ostatnich 3-ch miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku).
3)    Załączonych dokumentów, tj.:
-    osoby pracujące - zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków (od kwoty brutto należy odliczyć koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych);
-    osoby nie pracujące - zaświadczenie z Rejonowego Urzędu Pracy;
-    emeryci, renciści - decyzja z ZUS, 3 ostatnie odcinki renty, emerytury;
-    osoby pobierające alimenty - decyzja i 3 ostatnie odcinki wpłat;
-    osoby pobierające zasiłki stałe z opieki społecznej - decyzja o przyznaniu świadczeń;
-    żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową - zaświadczenie o wysokości żołdu;
-    uczniowie szkół zawodowych odbywający płatne praktyki zawodowe - zaświadczenie o dochodzie;
-    studenci pobierający stypendia - zaświadczenie z uczelni;
-    inne źródła dochodu - dokumenty w zależności od rodzaju świadczenia.

Opłaty:
Brak opłat.

Inne informacje:
•    Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
•    Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów wymienionych wyżej.
•    Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
1)    30% albo
2)    50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%
•    Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
1) 35 m² - dla 1 osoby,
2) 40 m² - dla 2 osób,
3) 45 m² - dla 3 osób,
4) 55 m² - dla 4 osób,
5) 65 m² - dla 5 osób,
6) 70 m² - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m².
•    Normy powierzchni użytkowej określonej jak wyżej podwyższa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku. 
•    Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 70 % wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70 % faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.
Miejsce załatwienia sprawy:
Referat infrastruktury technicznej i gospodarki komunalnej – parter, pokój nr 3

Przepisy prawa:
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 156, poz. 1817) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu. (Dz. U. z 2001r. Nr 156, poz. 1828).

Osoba, która wprowadzała dane: Anna Urbańska
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-08 09:27:06

Wersja do wydruku...

corner   corner