logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


NADANIE NUMERU PESEL
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
pokój nr 20/21, tel.: (74) 85-85-226, 85-85-227Numer PESEL nadaje się na wniosek organu gminy dla :

*  Obywateli polskich zameldowanych  na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, a także osobom 

     ubiegającym się o wydanie dowodu osobistego,

*  Cudzoziemców zameldowanych  na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na podstawie art. 26 

    stawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

 

Numer PESEL na indywidualny wniosek nadaje się:

*  Obywatelom polskim i cudzoziemcom, którzy podlegają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

    ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, z wyłączeniem osób, którym nadano ten

    numer,

 

Wymagane dokumenty   od indywidualnego wnioskodawcy:

 

  *   Wniosek o nadanie numeru  PESEL,

  *   Obywatele polscy obowiązani są przedstawić aktualny polski odpis skrócony aktu urodzenia , a osoby

które wstąpiły w związek małżeński aktualny   polski odpis  skrócony aktu małżeństwa wraz z  adnotacja o aktualnie używanym nazwisku, a w przypadku  cudzoziemców  aktualny zagraniczny  odpis skrócony aktu urodzenia , a osoby  , które wstąpiły w związek małżeński  aktualny zagraniczny akt małżeństwa z adnotacją o aktualnie używanym   nazwisku wraz z tłumaczeniem  przez tłumacza przysięgłego oraz kserokopia paszportu,

 

Opłaty:

Opłaty nie pobiera się

 

Inne Informacje:

 *  Indywidualne wnioski składane są bezpośrednio do Departamentu Rozwoju  Rejestrów MSWiA Wydział  

     Aktualizacji Rejestrów ,  ul. Pawińskiego 17/21, 02 – 106 Warszawa.

 *  Numer PESEL nadaje się także obywatelom  polskim zamieszkałym za granicą, ubiegającym się o

     wydanie paszportu na wniosek konsula,

 *  Minister właściwy do spraw wewnętrznych może nadać numer PESEL osobom innym niż wymienione, na  

     ich pisemny wniosek, jeżeli odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL przez te

     osoby.  Osoby te składają umotywowany pisemny wniosek o nadanie numeru PESEL bezpośrednio do

     ministra właściwego do spraw wewnętrznych  ,

 *  Minister właściwy do spraw wewnętrznych powiadamia o nadaniu numeru PESEL wnioskodawców.Podstawa prawna :


 Art.  31a, Art. 31b,Art. 31c ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. - 

 Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

Nazwa dokumentu: Nadanie numeru PESEL
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisława Suszko
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisława Suszko
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2010-08-11 13:12:00
Data udostępnienia informacji: 2010-08-11 13:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-11 13:12:35

Wersja do wydruku...

corner   corner