logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
pokój nr 20/21, tel.: (074) 85-85-226, 85-85-227Wymagane dokumenty:

    * Wypełniony druk „ Zgłoszenie pobytu stałego” ,
    * Poświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego ( dotyczy osób, których ostatnie

      miejsce pobytu stałego znajdowało się poza gminą Marcinowice),
    * Książeczka wojskowa ( dotyczy osób podlegających obowiązkowi wojskowemu),

    * Do wglądu dowód osobisty właściciela lub najemcy lokalu,

    * Poświadczenie zgłoszenia zmiany miejsca pobytu w WKU ( dotyczy osób, które posiadają kartę

    mobilizacyjną),

    * Do wglądu odpowiedni dokument ( oryginał ) z którego wynika najem lub własność lokalu - odpowiednio:

       decyzja o przydziale lokalu lub umowa najmu lokalu (budynku), akt własności lub wypis z  ksiąg

       wieczystych lokalu ( budynku), zezwolenie na użytkowanie budynku nowo wybudowanego

       (pomieszczenia)   wydane   przez  Inspektorat Nadzoru Budowlanego  wraz z zawiadomieniem o nadaniu

        numeru    porządkowego ,
    *  Osoba niepełnoletnia nie posiadająca dowodu osobistego przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia,
    *  Paszport lub poświadczenie obywatelstwa polskiego w przypadku powrotu z zagranicy,


Opłaty:
Nie pobiera się.

Inne informacje:

 

 *  Zameldowania osoby niepełnoletniej dokonuje się  w organie gminy właściwym ze względu na miejsce 

     wspólnego pobytu stałego osoby niepełnoletniej i jej przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej nad

     nią faktyczną opiekę, przez wypełnienie i podpisanie formularza „ Zgłoszenie pobytu stałego”


 *  Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy (jednego ze współnajemców), właściciela

     (jednego ze współwłaścicieli) lokalu (budynku), w którym ma nastąpić zameldowanie, wymienione osoby

     powinny okazać dowód osobisty.
 *  Dokonując zameldowania należy wypełnić druk oddzielnie dla każdej meldującej się osoby (również dla

     nieletniej).
 *  Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zameldowania dokonuje jej przedstawiciel

     ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

*   Obowiązkowi wojskowemu podlegają mężczyźni – począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego, w

  którym kończą 18 lat życia do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym kończą 50 lat życia.

  Mężczyźni posiadający stopnie wojskowe lub oficerskie do 60 roku życia. Kobiety przeniesione do rezerwy –

  począwszy od następnego dnia po dniu przeniesienia do rezerwy do 31 grudnia roku kalendarzowego, w

  którym kończ a  40 lat życia, a posiadające stopień  wojskowy oficerski  do 50 lat życia.

  *  W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się,, czynności zameldowania może dokonać członek

   rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba,

*  Osoby dopełniające obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymują potwierdzenie zameldowania, ważne

    przez okres 2 miesięcy od dnia wystawienia,

Podstawa prawna:

-   Art. 11 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach

   osobistych (tj. - Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),

-   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie

  zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia 

  ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych ( Dz. U. z 2002r. nr 236, poz.

  1999 z późn. zm.),

 -  § 32 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie wzoru

    dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich

 unieważnienia, wymiany, zwrotu lub utraty ( Dz. U. z 2009r. nr 47 poz. 384).

 

Załączniki do pobrania: 2011-09-07 12:49:35 - Zgłoszenie pobytu stałego (35.89 kB)

Nazwa dokumentu: Zameldowanie na pobyt stały
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisława Suszko
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisława Suszko
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2010-08-11 13:08:00
Data udostępnienia informacji: 2010-08-11 13:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-07 12:49:40

Wersja do wydruku...

corner   corner