logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Marcinowice, dnia 19.12.2007 r.


WÓJT GMINY MARCINOWICE

Ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Gola Św., gmina Marcinowice, powiat świdnicki.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w bezpośrednim sąsiedztwie oddziaływania zakładu górniczego działającego na podstawie koncesji z dnia 4.12.1994r.  wydanej przez Wojewodę Wałbrzyskiego. Nieruchomość nie może być zbyta  jako odrębna działka (droga transportu rolnego zlikwidowana  Uchwałą Nr XI/61/07 Rady Gminy Marcinowice z dnia 25 września 2007r.), a jedynie na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
W związku z powyższym przetarg ogranicza się do właścicieli nieruchomości sąsiednich.
Dane geodezyjne: działka nr 221/12, AM 1, pow. 0,1100 ha. Księga Wieczysta Nr 19933. Zgodnie z obowiązującym do dnia 31.12.2003r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Marcinowice – teren powierzchniowej eksploatacji surowców, strefa rozrzutu kamienia oznaczony na rysunku planu symbolem PE.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – obszar ochrony złóż surowców mineralnych.

1. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg ustny ograniczony – dz. nr 221/12”  dokumenty potwierdzające posiadanie nieruchomości sąsiedniej, wraz z dowodem wpłaty wadium w sekretariacie Urzędu Gminy w Marcinowicach przy ul. Tuwima 2 do dnia 24.01.2007r.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej, w terminie nie później niż 3 dni przed dniem  przetargu czyli do 24.01.2008 r. na konto Gminy Marcinowice Nr 60 9531 1029 9001 0000 0101 0002.
3. Lista oferentów spełniających warunki przetargowe i dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Marcinowicach najpóźniej na 1 dzień przed przetargiem.
4. Przetarg może odbyć się nawet w przypadku zakwalifikowania tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w niniejszym ogłoszeniu. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu jakiejkolwiek z ofert.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.01.2008r. o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy Marcinowice ul. Tuwima 2, pokój nr 1.
Cena wywoławcza: 12.000 PLN
Wadium : 1200 PLN
Minimalne postąpienie : 120 PLN

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości a pozostałym uczestnikom zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, celem zawarcia umowy sprzedaży.
Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, przy czym postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.
Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do poniesienia w gotówce kosztów dotyczących przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz kosztów przeniesienia prawa własności nieruchomości.
Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Marcinowice pokój nr 10 lub pod nr telefonu 074 85-85-226, 074 85-85-227 wew.36.
Ponadto ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na stronach Urzędu Gminy Marcinowice pod adresem:  bip.marcinowice.pl

Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Kinal
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Kinal
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2007-12-21 10:56:38
Data udostępnienia informacji: 2007-12-21 10:56:38
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-21 10:57:45

Wersja do wydruku...

corner   corner