logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Marcinowice, dnia 16 sierpnia roku

 

OR/ZP/341/6/1/7

 

 

 

 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: OR/ZP/341/6/7

 

 

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR/ZP/341/6/7 w trybie przetargu nieograniczonego

 

 

na

 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Marcinowice”

 

 

WYJAŚNIENIE

 

treści SIWZ

 

 

Gmina Marcinowice, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia                                           29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Marcinowice”.

 

 

 

Pytanie

 

Wykonawca powołując się na ustawę Prawo zamówień publicznych wniósł zapytanie dlaczego w SIWZ do w/w zadania – pkt XIV str. 8 – o treści:

 

„ Wykonawca,  którego oferta została wybrana  traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w przypadku gdy:

 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

 

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.”

 

Nie znalazł się punkt „nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy” który przewidziany jest przepisami art. 46 ust. 5 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

Odpowiedź

 

Zamawiający nie przewidział w umowie na w/w zadanie wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w związku z powyższym zapis art. 46 ust. 5 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu nie może mieć zastosowania.

 

Osoba, która wytworzyła informację: Anna Urbańska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Urbańska
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2007-08-16 10:23:56
Data udostępnienia informacji: 2007-08-16 10:23:56
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-16 10:33:58

Wersja do wydruku...

corner   corner