logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Marcinowice, 27.07.2007r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Wójt Gminy Marcinowice, ul. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, tel./fax. (074) 858-52-26 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie nieograniczonym na zadanie p.n.:


„Uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w gminie Marcinowice” w zakresie:
• Opracowania projektów budowlano-wykonawczych wraz z pozwoleniami na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gruszów, Stefanowice, Marcinowice, Zebrzydów, Szczepanów, Strzelce i Tworzyjanów oraz sieci przesyłowej z Gruszowa do istniejącej oczyszczalni ścieków w Zawiszowie.
• Opracowanie dokumentacji i wniosków o uzyskanie Decyzji uwarunkowań środowiskowych oddziaływania inwestycji na środowisko.
• Badań geotechnicznych gruntu na trasie projektowanych sieci.
• Strategii realizacji inwestycji w oparciu o dostępne źródła finansowania inwestycji z koncepcją przebiegu tras projektowanych sieci.
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

1. SIWZ udostępnia się nieodpłatnie na stronie internetowej bip.marcinowice.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy Marcinowice po uprzednim przesłaniu zamówienia: fax (074) 858-52-31, e-mail: gmina@marcinowice.pl
Załącznik nr 3 do SIWZ (Aglomeracja Świdnica - załącznik graficzny) dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Marcinowice.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest: st. inspektor Sławomir Laskowski  i Ewa Fiedler - Łeńska pok.10, w dni robocze w godz. 8:00 do 15:00, tel. (074) 858-52-26.
2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.
3. Termin wykonania zamówienia: trzynaście miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą.
4. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1, 2 oraz spełniający warunki art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” Dz.U. 19/2004 poz. 177 ze zm. i warunki zawarte w SIWZ.
5. Kryteria oceny oferty: Cena-100%.
6. Termin składania ofert upływa w dniu: 30.08.2007r. o godz. 9:00, Sekretariat Urzędu.
7. Otwarcie oferty nastąpi w dn. 30.08.2007r. o godz. 9:30 w sali Narad pok. nr 1 (parter)
8. Termin związania ofertą- 60 dni.
9. Wadium- 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).


Osoba, która wytworzyła informację: Sławomir Laskowski
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Laskowski
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2007-07-27 11:32:01
Data udostępnienia informacji: 2007-07-27 11:32:01
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-27 11:34:29

Wersja do wydruku...

corner   corner