logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


WÓJT GMINY MARCINOWICE
ul. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice

     Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących mienie komunalne Gminy Marcinowice.
Przedmiotem przetargu są działki rolne niezabudowana położone w obrębie Sady, gmina Marcinowice, powiat świdnicki. Nieruchomości wolne od wszelkich obciążeń, zobowiązań  i praw osób trzecich. Dla działek urządzona jest Księga Wieczysta Nr  19955.

Działka rolna nr 79, AM-1, pow. 0,61 ha wraz z działką nr 77,AM-1, pow. 0,03 ha
Cena wywoławcza: 90.000 PLN,
Wadium : 9.000 PLN,
Minimalne postąpienie: 900 PLN

Przeznaczenie w planie - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sady, zatwierdzonym przez Radę Gminy w Marcinowicach Uchwałą Nr XXXVIII/234/06 z dnia 25 kwietnia 2006 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr  112, poz. 1868 z dnia 08.06.2006 r., przeznaczenie działki jest następujące: R/SL.6 tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej z preferencją produkcji sadowniczej i szkółkarskiej,  Ślężański Park Krajobrazowy.
Przetarg odbędzie   się w dniu 10.05.2007r. w siedzibie Urzędu Gminy Marcinowice ul. Tuwima 2, pokój nr 1,  o godz. 10.30.  Warunkiem przestąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej, w terminie nie później niż 3 dni przed dniem otwarcia przetargu czyli do 07.05.2007 r. na konto Gminy Marcinowice Nr 60 9531 1029 9001 0000 0101 0002. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości a pozostałym uczestnikom zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, celem zawarcia umowy sprzedaży. Sprzedaż działek rolnych nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2003 r.  o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz.592). Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, przy czym postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do poniesienia w gotówce kosztów dotyczących przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz kosztów przeniesienia prawa własności nieruchomości. Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Marcinowice pokój nr 10 lub pod nr telefonu 074-85-85-226, 074-85-85-227 wew.36. Ponadto ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na stronach Urzędu Gminy Marcinowice pod adresem:  bip.marcinowice.pl

Osoba, która wytworzyła informację: Beata Staryszak
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Staryszak
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2007-04-05 07:57:25
Data udostępnienia informacji: 2007-04-05 07:57:25
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-05 08:01:12

Wersja do wydruku...

corner   corner