logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenie Nr 51/06   
Wójta Gminy Marcinowice
z dnia 04 października 2006 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001r. Nr142 poz.1591  z póź. zm.) w związku z art. 25 ust 1 i 2, art.34,  art.35, art.37, art.68 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami -(  Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 z późn. zm.) oraz uchwałą Rady Gminy Marcinowice Nr X/77/99 z dnia 10 września 1999 r. w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Marcinowice, zarządza się co następuje:

§ 1.Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku Zebrzydów 47, stanowiący mienie komunalne Gminy Marcinowice, opisany w wykazie Nr 1 stanowiącym załącznik do niniejszej zarządzenia, przeznacza się do wyodrębnienia i sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwo dla aktualnego najemcy z  wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

§ 2.Wykaz o którym mowa w §1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez podanie informacji w lokalnej prasie oraz poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Marcinowice na okres 21 dni, licząc od dnia podpisania zarządzenia.

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Marcinowice.

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 51/06
Wójta Gminy Marcinowice
z dnia 04 października 2006 r.

Wykaz nieruchomości – lokali mieszkalnych  stanowiących własność Gminy Marcinowice, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa nabycia dla aktualnego najemcy, wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Lokal mieszkalny Nr 4 w budynku  Zebrzydów 47 przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu z zachowaniem pierwszeństwa na rzecz aktualnego najemcy Pan/i  Stępska Bogumiła wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.
- lokal o pow.  75,30 m2,
- pomieszczenia przynależne: garaż- pow. 22,60 m2, komórka - 4,30 m2
- działka nr 265/7, AM-2, pow. 1.391m2, Księga Wieczysta Nr 26987
- cena lokalu mieszkalnego (zgodnie z wyceną biegłego) wynosi: – 48.856,00 zł
do zapłaty 10% ceny tj. 4.885,60 zł
- cena udziału w działce nr 265/7 o pow. 1.391 m2
/39,80% całości/ -  9.554 zł - do zapłaty 10% ceny tj. 954,40 zł  

Osobą uprawnioną do pierwszeństwa w nabyciu lokalu- jest osoba fizyczna lub prawna, której przysługuje to uprawnienie z niżej wymienionego tytułu, w kolejności:
1. roszczenia o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
2. bycia poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości lub następcą prawnym tego właściciela,
3. bycia najemcą lokalu mieszkalnego, którego najem został nawiązany na podstawie decyzji administracyjnej lub umowy.
Osoby, którym przysługuje to uprawnienie z tytułu pkt.1 lub 2, mogą składać wnioski przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W/w najemcy lokali zostaną powiadomieni pisemnym powiadomieniem o ustalonych warunkach sprzedaży i o przysługującym im prawie pierwszeństwa nabycia lokalu.
Odpłatność za nabywany lokal mieszkalny /za gotówkę lub na raty/ zostanie ustalona z   nabywcą z protokole sprzedaży.
Przeznaczenie w planie przestrzennego zagospodarowania: 13 MN- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Lokale, w stosunku do których osoby wymienione w pkt.3 załącznika do zarządzenia nie skorzystają z prawa pierwszeństwa ich nabycia, mogą być przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego w/g ceny wywoławczej określonej w niniejszym wykazie.

Osoba, która wytworzyła informację: Anna Urbańska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Urbańska
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2006-10-05 15:11:10
Data udostępnienia informacji: 2006-10-05 15:11:10
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-05 15:14:44

Wersja do wydruku...

corner   corner